;

Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset

Fingrid on sille määrätyn järjestelmävastuun perusteella asettanut kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset. Vaatimusten lähtökohtana on Eurooppalainen verkkosääntö (Euroopan komission asetus 2016/1338), johon Fingrid on tehnyt kansalliset lisäykset ja täsmennykset.

Eurooppalaisten verkkosääntöjen tavoitteena on taata tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet sähkön sisämarkkinoilla, varmistaa sähköjärjestelmän käyttövarmuus ja luoda yhtenäiset liittymisehdot verkkoliitynnöille.
Kansallisesti kulutuksen järjestelmäteknisten vaatimusten asettamisella pyritään varmistamaan; että liittyjän sähkölaitteisto kestää sähköjärjestelmässä esiintyvät jännite- ja taajuusvaihtelut, liittyjän sähkölaitteisto ei irtoa verkosta normaalin taajuus- ja jännitevaihtelun seurauksena, liittyjän sähkölaitteisto ei verkossa ollessaan aiheuta haittaa muille sähköjärjestelmään kytketyille laitteille, ja että liittymispisteen verkonhaltijalla ja Fingridillä on käytössään sähköjärjestelmän ja sen käytön suunnitteluun sekä käyttövarmuuden ylläpitoon tarvittavat tiedot liittyjän sähkölaitteistosta.

Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset koskevat seuraavia Suomen sähköjärjestelmään kytkettäviä sähkölaitteistoja:

• sähkönsiirtoverkkoon liittyvät kulutuslaitokset
• sähkönsiirtoverkkoon liittyvät jakeluverkkoliitynnät
• jakeluverkot, mukaan lukien suljetut jakeluverkot
• kulutusyksiköt, joita käytetään kysyntäjoustopalvelujen tarjoamiseen liittymis-
   pisteen verkonhaltijoille tai sähkönsiirtoverkonhaltijalle.

Vaatimukset koskevat sähköjärjestelmään liitettäviä uusia sähkölaitteistoja, mutta niitä tulee soveltaa myös käytössä oleviin sähkölaitteistoihin silloin, kun niiden järjestelmäteknisiä ominaisuuksia muutetaan.

Liittyjän vastuulla on täyttää ja ylläpitää KJV2018 vaatimukset, mikäli sähkölaitteiston sitova hankintasopimus on tehty 7.9.2018 jälkeen. Muussa tapauksessa liittyjän tulee täyttää ja ylläpitää ne vaatimukset, jotka ovat olleet voimassa sähkölaitteiston liittymissopimusta tehtäessä. Vaatimukset tulee täyttää liittymispisteessä.