;

Joustomarkkinahankkeet

Fingrid kehittää sähkömarkkinoita huomioimaan entistä paremmin sähköjärjestelmän tarpeet joustavuudelle. Sähkön joustomarkkinat tarkoittavat kaupankäyntiä sähköjärjestelmän resurssien joustosta osana sähköjärjestelmän hallintaa esimerkiksi taajuuden, siirtojen ja jännitteen osalta. EU:n Puhtaan energian paketin (CEP) mukaisesti näitä joustopalveluja tulee pystyä hyödyntämään avoimien, syrjimättömien ja markkinaperusteisten menettelyjen mukaisesti.

Fingrid on kehittänyt joustomarkkinaratkaisuja EU:n Horizon 2020-tutkimusohjelman alaisissa INTERRFACE- (2019–2022) ja OneNet- (2020–2024) hankkeissa. INTERRFACE-hankkeessa Fingrid keskittyi kanta- ja jakeluverkkojen yhteistyöhön sekä sähköjärjestelmän siirtojenhallinnan ja taajuudenhallinnan kehitystarpeisiin. OneNet-hanke laajensi tätä työtä joustonhankinnan optimoinnin kehityksellä sekä huomioiden jouston hankinnan myös pidemmän aikavälin tarpeita varten, kuten esimerkiksi ennen verkkoa vahvistavien investointien valmistumista.

Joustomarkkinoihin liittyy paljon kehityskohteita, joihin hankkeissa pyrittiin hakemaan ratkaisuja. Näihin lukeutuu esimerkiksi joustontarpeen ennustaminen, visualisointi, tiedonvaihto, mallintaminen, koordinaatio, kaupankäynti ja selvitys. Edellä mainittuja toiminnallisuuksia tarvitaan, kun kanta- ja jakeluverkot tarvitsevat lähitulevaisuudessa enenevissä määrin markkinaehtoista joustoa sähköjärjestelmän ja verkkoinfrastruktuurinsa tueksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Vuoden 2024 alussa EU-hankkeet saivat jatkoa, kun Fingrid käynnisti jakeluverkkoyhtiöiden kanssa kehityshankkeen, jonka tavoitteena on kokeilla joustomarkkina-alustaa käytännössä. Alkuvuoden suunnittelun tuloksena alustan kilpailutus käynnistettiin yhdessä Helen Sähköverkon kanssa kesällä 2024. Tavoitteena on aloittaa jouston hankintakokeilut tulevana talvena. Markkina sähköverkkojen joustolle -nimen saaneessa hankkeessa Fingrid ja Helen Sähköverkko testaavat jouston hankintaa samalta alustalta omiin tarpeisiinsa. Jakeluverkoissa joustotarpeet ovat hyvin paikallisia, kun taas Fingrid tekee siirtojenhallintaa valtakunnan tasolla. Hankkeen avulla pyritään viitoittamaan tietä kohti laajempaa kansallista joustomarkkinaa sekä valmistautumaan tulevan kysyntäjouston verkkosäännön vaatimuksiin.