;

Markkinasäännöt

Markkinasääntöjen tavoitteena on edistää Euroopan sähkömarkkinoiden yhtenäisyyttä varmistamalla, että maiden väliset rajasiirtoyhteydet ovat mahdollisimman tehokkaasti markkinatoimijoiden käytössä. Tavoitteen saavuttamiseksi markkinasäännöt luovat yhtenäiset toimintatavat pitkän ja lyhyen aikavälin sähkötuotteiden ja reservien rajakauppaan sekä harmonisoivat taseselvityksen menettelyjä.

​Markkinasääntöjä ovat:

  • Komission asetus (EU) 2015/1222 kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevasta suuntaviivasta (eng. Capacity Allocation and Congestion Management Guideline, CACM)
  • Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (eng. Forward Capacity Allocation Guideline, FCA)
  • Komission asetus (EU) 2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (eng. Guideline on Electricity Balancing, EBGl)

CACM-asetus

CACM-asetus asettaa säännöt yhteisille eurooppalaisille sähkön vuorokausi- ja päivänsisäisille markkinoille. Säännöt velvoittavat sekä siirtoverkonhaltijoita että sähköpörssejä.

CACM-asetuksen keskeinen siirtoverkonhaltijoita koskeva tavoite on parantaa koordinaatiota siirtokapasiteettien laskennassa siirtoverkkojen optimaalisen käytön varmistamiseksi.

CACM-asetus edellyttää, että kaikilla yhteismarkkinoiden tarjousalueilla toimii vähintään yksi viranomaisen hyväksymä sähköpörssi eli sähkömarkkinaoperaattori (Nominated Electricity Market Operator eli NEMO). Lisäksi CACM-asetus sallii kilpailun sähkömarkkinaoperaattoreiden välillä, joten tarjousalueilla voi toimia samanaikaisesti useampia sähköpörssejä.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla >

FCA-asetus

FCA-asetus asettaa säännöt pitkän aikavälin siirtokapasiteetin laskennalle ja jakamiselle. Lisäksi FCA-asetus velvoittaa siirtoverkonhaltijat myöntämään pitkän aikavälin siirto-oikeuksia tarjousalueidensa rajoilla markkinaosapuolten hintasuojausmahdollisuuksien varmistamiseksi. Velvoitteesta on mahdollista poiketa, jos toimivaltaiset viranomaiset selvitystensä perusteella toteavat hintasuojausmahdollisuuksien olevan riittävät myös ilman siirto-oikeuksia.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla >

EBGL-asetus

Tasehallinnan verkkosääntö pyrkii edistämään kantaverkkoyhtiöiden tarvitsemien reservien, erityisesti säätöenergian, rajakauppaa ja harmonisoimaan taseselvityksen menettelyjä.

Säätöenergian ja reservien hankinnassa tasehallinnan verkkosääntö tarkoittaa markkina-alueen laajenemista kansallisten ja alueellisten säätömarkkinoiden integroituessa. Säätöenergiamarkkinoiden tarjouskäyrät on julkaistava, taseselvityksen pääperiaatteet harmonisoitava ja yhteisillä eurooppalaisilla säätöenergian markkinapaikoilla käytetään standardituotteita. Taseselvitysjakson pituus on EBGL:n mukaan 15 minuuttia.

EBGL asettaa säännöt rajasiirtokapasiteetin varaamiselle reserveille.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla >