;

Markkinasäännöt

Markkinasääntöjen tavoitteena on edistää Euroopan sähkömarkkinoiden yhtenäisyyttä varmistamalla, että maiden väliset rajasiirtoyhteydet ovat mahdollisimman tehokkaasti markkinatoimijoiden käytössä. Tavoitteen saavuttamiseksi markkinasäännöt luovat yhtenäiset toimintatavat pitkän ja lyhyen aikavälin sähkötuotteiden ja reservien rajakauppaan sekä harmonisoivat taseselvityksen menettelyjä.

​Markkinasääntöjä ovat:

  • Capacity Allocation and Congestion Management Guideline, CACM
  • Forward Capacity Allocation Guideline, FCA
  • Electricity Balancing, EB

Capacity Allocation and Congestion Management Guideline, CACM

Komission asetus (EU) 2015/1222 kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevasta suuntaviivasta tuli voimaan 14.8.2015. 

Sähkömarkkinatoimijoille asetus tulee näkymään muun muassa suurempana määränä kerättäviä tuotanto- ja kulutustietoja. CACM tarkoittaa myös sähkömarkkinaintegraation laajenemista koko EU:n alueelle niin vuorokausimarkkinoiden kuin päivän sisäistenkin markkinoiden osalta.

CACM edellyttää, että kaikilla yhteismarkkinoiden tarjousalueilla toimii vähintään yksi viranomaisen hyväksymä sähkömarkkinaoperaattori (Nominated Electricity Market Operator eli NEMO). Lisäksi CACM sallii kilpailun sähkömarkkinaoperaattoreiden välillä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa voi tulevaisuudessa toimia useampia sähköpörssejä.

Pohjoismaisille sähkömarkkinoille uutena asiana CACM edellyttää, että sähkönsiirtokapasiteetille muodostuu hinta myös päivänsisäisessä kaupassa. Yksi vaihtoehto tämän toteuttamiseksi voisi olla päivänsisäisten huutokauppojen järjestäminen. Toimintamallia asian ratkaisemiseksi kehitetään parhaillaan.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla

Forward Capacity Allocation, FCA

Pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen suuntaviivaluonnos hyväksyttiin komitologiakokouksessa 30.10.2015. 

Pohjoismaissa kantaverkkoyhtiöt eivät historiallisesti ole myyneet siirto-oikeuksia vaan hintasuojaus on perustunut finanssimarkkinalla tehtyihin suojauksiin (EPAD, EPAD combo).
Pohjoismainen malli on jatkossa edelleen mahdollinen, mikäli sääntelyviranomaiset katsovat, että finanssimarkkinoiden tarjoamat suojausmahdollisuudet ovat riittävät. Jos riittäviä suojausmahdollisuuksia ei ole, niin kantaverkkoyhtiöiden velvollisuudeksi tulee tarjota pitkän aikavälin siirto-oikeuksia tai muulla tavoin varmistaa, että saatavilla on pitkän aikavälin suojaustuotteita sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla 

Electricity Balancing, EB

Tasehallinnan verkkosääntö pyrkii edistämään kantaverkkoyhtiöiden tarvitsemien reservien, erityisesti säätösähkön, rajakauppaa ja harmonisoimaan taseselvityksen menettelyjä.

Säätösähkön ja reservien hankinnassa tasehallinnan verkkosääntö tarkoittaa markkina-alueen laajenemista kansallisten ja alueellisten säätömarkkinoiden integroituessa. Säätösähkömarkkinoiden tarjouskäyrät on jatkossa julkaistava.

Myös säätösähkömarkkinoiden tuoterakenne tulee muuttumaan harmonisoitujen eurooppalaisten tuotteiden käyttöönoton myötä.

Reservimarkkinoilla käyttöön tulevat enintään kuukauden mittaiset hankintajaksot. Energiaviraston poikkeusluvalla nykyisenkaltainen taajuusohjattujen reservien vuosimarkkina on kuitenkin edelleen mahdollinen.

Tasehallinnan verkkosääntö edellyttää taseselvityksen pääperiaatteiden harmonisointia. Tällä voi olla vaikutuksia muun muassa tasesähkön hinnoitteluun, taseiden laskentaan ja taseselvityksen aikatauluihin. Eurooppalainen sääntelyviranomainen ACER on ehdottanut taseselvitysajanjakson pituuden harmonisointia 15 minuuttiin.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla