;

Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso

Energiajärjestelmän murros on käynnissä. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu on voimakasta samalla kun perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä vähenee. Sähkömarkkinamalli on päivitettävä yhteensopivaksi uuden tuotantorakenteen kanssa, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana ja jotta energia- ja ilmastotavoitteet saavutettaisiin kustannustehokkaasti kohtuuhintaista sähkön tarjontaa unohtamatta.

Tämän vuoksi Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon sekä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Fingrid edistää varttisiirtymää tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. Toimiala on ollut mukana pohtimassa varttitaseen vaikutuksia alaan pyrkien edistämään hanketta ja löytämään ratkaisuja, jotta siirtymä varttitaseeseen on yhteiskunnan ja toimialan kannalta toteutettavissa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kansallisen sidosryhmäyhteistyön lisäksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa Nordic Balancing Model (NBM) -hankkeessa.

Esittelyssä varttitase
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

Taustaa

Yhteisillä markkinoilla tarvitaan yhdenmukaisia sääntöjä. Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt uudelleenarvioivat varttitaseen aikataulua, ja sen seurauksena haettiin lykkäystä varttitaseen käyttöönottoon. Varttitase otettiin käyttöön Suomessa 22.5.2023.

Taseselvitysjärjestelmän siirtäminen nykyisestä 60 minuutista 15 minuutin jaksoon on ensimmäinen askel kohti 15 minuutin markkinoita. Toukokuussa 2023 siirryttiin 15 minuutin aikajaksoon pohjoismaisen taseselvityksen lisäksi energiamittauksessa ja datahubissa. Tässä vaiheessa tasepoikkeaman hinta on tunnin jokaisella vartilla sama. Viidentoista minuutin tasepoikkeaman hinnoitteluun siirrytään myöhemmin, kun säätösähkön hinta määräytyy 15 minuutin perusteella ja päivänsisäinen rajat ylittävä kaupankäynti Pohjoismaissa siirtyy 15 minuutin resoluutioon.

Tasepoikkeamat

60 minuuttia
60 minuuttia
60 minuuttia
Sulje
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
Sulje

Tasepoikkeamien netotus 60 ja 15 minuutin taseselvitysjaksoissa. Klikkaa kuvia suurentaaksesi niitä.

Taseselvitysjakson lyheneminen mahdollistaa tasepoikkeamista aiheutuvien kustannusten tarkemman ja aiheuttamisperusteisen jakamisen markkinatoimijoiden kesken sekä lisää sähköjärjestelmän markkinaehtoista tasapainotusta. Siirtyminen 15 minuutin taseselvitysjaksoon tuo esille sellaiset tasepoikkeamat ja niistä aiheutuvat kustannukset, jotka  tunnin aikajaksossa netottuvat eli kumoavat toisensa, mutta ovat kuitenkin sähköjärjestelmän tasapainotuksen kannalta merkityksellisiä.

Tasepoikkeamien tarkempi ilmeneminen ja kustannusten oikeampi kohdistuminen toimivat kannustimena markkinatoimijoille hallita tasettaan tarkemmin. Taseen tasapainottaminen on mahdollista lähempänä käyttöhetkeä päivänsisäisellä markkinalla. Joustavuudesta palkitaan ja hintasignaalit antavat lisää ansaintamahdollisuuksia säätökykyiselle tuotannolle ja kulutukselle. Luonnollisesti markkinoilla kukin osapuoli valitsee itselleen sopivimman tavan sähkötaseen tasapainottamiseen.

Webinaarit

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari – käyttöönotto lähestyy  20.3.2023

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari – mikä muuttuu keväällä 2023 31.10.2022

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin ->

Webinaari: Tasehallintahankkeen ajankohtaiset ja varttitaseen käyttöönotto 25.3.2022

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Varttitasewebinaari: Varttitaseen tuomat muutokset pörssikaupankäyntiin 17.2.2022

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Varttitasewebinaari: Datahub 2.0 ja eSett:n varttimuutokset 14.1.2022

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 9.12.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Datahub-webinaari: Datahub 2.0 7.12.2021

Webinaarin tallenne >

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 24.9.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin >

Energiaviraston vastaukset Varttitaseen ajankohtaiswebinaarissa 24.9.2021 esitettyihin kysymyksiin >

Webinaari: Varttitaseen tuomat muutokset markkinatoimijoille 26.4.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin >

Varttitasewebinaari Energiamittaus 15 min 12.4.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin > 

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 15.3.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin >

Webinaari varttitaseesta ja yksitasemallista 30.3.2020

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaari varttitaseesta 10.12.2019

Webinaarin esitysaineisto  >

Webinaari varttitaseen ja tasehallintahankkeen tilanteesta 14.6.2019

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Webinaari: Varttitaseen toteutussuunnitelma 14.12.2018

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Webinaari: Varttitase ja taseselvityksen eurooppalainen harmonisointi 17.4.2018

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Varttitaseen vaikutukset eri markkinatoimijoihin

Kaikkiin toimijoihin kohdistuvat yleiset vaikutukset

Siirtyminen 15 minuutin taseselvitykseen tarkoittaa kaikkien markkinaosapuolien osalta muutoksia sekä nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin että sanomaliikenteeseen ja rajapintoihin eri toimijoiden ja toimintojen välillä. Niin käsiteltävä data kuin järjestelmien suorituskyky tulevat muuttumaan. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan sekä sisäisiin että ulkoisiin toimintoihin, joten on tärkeää, että kaikki mahdolliset yhteydet eri toimintojen välillä, joissa muutokset ovat välttämättömiä, tulevat tunnistettua ja huomioitua. 

 

Verkonhaltijat sekä muut mittausaluevastuulliset

Verkonhaltijoille ja muille mittausaluevastuullisille suurin yksittäinen muutos varttitaseen myötä on sekä energiamittareiden että mittaustietojärjestelmien päivittäminen varttikyvykkäiksi. Varttitaseen käyttöönoton myötä valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) määritetyt mittaukset tulevat olla päivitettyinä varttikyvykkäiksi. Verkonhaltijat ja mittausaluevastuulliset ovat velvollisia siirtämään nämä kyseiset mittaukset varttiin. 

 

Tasevastaavat

15 minuutin taseselvityksen myötä tasevastaavien tulee tehdä tuotantosuunnitelmat 15 minuutin resoluutiolla. Myös eri kaupankäyntiajanjaksot (15 minuuttia vs. tunti) eri markkinapaikoilla luovat mahdollisen muutostarpeen tasevastaavien taselaskentoihin. Lisäksi 15 minuutin kaupankäyntiajanjakson ja taseselvityksen myötä markkinoiden toiminta nopeutuu. Tämä voi osaltaan luoda tarvetta prosessien automatisoinnille.

 

Sähkönmyyjät

Sähkönmyyjille 15 minuutin taseselvitys sekä 15 minuutin kaupankäynti tukkumarkkinoilla mahdollistaa uusien myyntituotteiden kehittämisen. Toisaalta kaupankäyntiajanjakson lyhentyminen voi luoda tarpeita kaupankäyntiprosessien automatisoinnille. Lisäksi sähkömarkkinapaikkojen portaittainen siirtyminen tunnista varttiin voi vaikuttaa toimijoiden kaupankäyntiin eri markkinoilla.

 

Sähkön tuottajat ja kuluttajat

Sähköntuottajille ja -kuluttajille siirtyminen 15 minuutin taseselvitykseen ja kaupankäyntiin on muutos kohti markkinamallia, joka kannustaa joustavuuteen. Markkinapaikkojen kaupankäyntijakson lyhentyminen mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen optimoinnin tarkemmin lähellä käyttöhetkeä. Varttitase luo kannustimia suunnitella kulutusta ja tuotantoa 15 minuutin resoluutiolla, mikä voi tuoda muutostarpeita nykyisiin toimintoihin.

 

Reservitoimittajat

Reservitoimittajien osalta 15 minuutin taseselvityksen ja kaupankäynnin tuomat muutokset näkyvät muun muassa lyhyempinä säätöaikoina. Vartin kaupankäyntijakso sitouttaa tarjottavaa kapasiteettia lyhyemmäksi ajanjaksoksi kerrallaan, mikä voi osaltaan mahdollistaa muun muassa uusien resurssien osallistumisen reservimarkkinoille. Toisaalta lyhyempi kaupankäyntijakso kasvattaa myös prosessien automatisoinnin tarvetta. 

Varttitaseen referenssiryhmä

Varttitaseen referenssiryhmä lakkautettiin syksyllä 2020 samaan aikaan kun laajempaa Fingridin tasehallintahankkeen referenssiryhmää alettiin perustaa. Varttitaseprojekti on siirtymässä suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen, ja tämän takia referenssiryhmän sitouttamista pelkästään yhteen projektiin ei nähdä enää välttämättömänä. Sen sijaan suurempi tarve on saada toimialalta näkemyksiä koko tasehallintahankkeeseen ja kaikkiin siihen liittyviin projekteihin. Uudessa tasehallintahankkeen referenssiryhmän jäsenistössä on osittain samoja jäseniä kuin varttitaseen referenssiryhmässä, mutta kokonaisuudessaan ryhmän kokoonpano on uusittu. Tasehallintahankkeen referenssiryhmän kokousten materiaalit ja muistiot löytyvät täältä.

Varttitaseen referenssiryhmä koostui suomalaisista alan toimijoista ja sen tehtävänä oli tunnistaa varttitaseen vaikutukset toimialaan, etsiä ratkaisuja edesauttaakseen varttitaseen toteuttamista sekä toimia viestintäkanavana toimialan suuntaan.

Varttitaseen referenssiryhmän kokousten aineistot

Kokous 19.08.2020

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 28.04.2020

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 12.12.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 27.8.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 14.5.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 12.2.2019

Muistio

Liite 1: Varttitasehankkeen ajankohtaiset

Liite 2: Varttitaseen toteutussuunnitelma

Liite 3: Jakeluverkkojen ja teknologiatoimittajien työpaja

Kokous 13.12.2018

Muistio

Liite 1: Varttitasehankkeen tyytyväisyyskyselyn tulokset

Liite 2: Energiateollisuus ry:n kanta varttimittaukseen siirtymisestä

Liite 3: Säätösähkömarkkina 15 min vs 60 min mittaus

Liite 4: Nord Pool: Markkinat varttitaseen jälkeen

Liite 5: Joustava kulutus ja hankkeen riskit

Kokous 13.11.2018

Muistio

Liite 1: Varttitaseen toteutussuunnitelma

Kokous 5.9.2018

Muistio

Liite 1:  Varttitaseen toimialahaastattelut ja alustava implementointisuunnitelma

Liite 2: Selvitystyö varttitaseen vaikutuksista toimialan tietojärjestelmiin

Kokous 30.5.2018

Muistio

Liite 1: Pöyry: 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton lykkäämisen markkinavaikutukset

Liite 2: Ajankohtaista varttitaseesta

Liite 3: Energiateollisuus ry: Verkkoyhtiö-kyselyn tulokset

Liiite 4: Fingridin ehdotukset ja perustelut varttitaseen energiamittaukselle

Liite 5: Elenia: Elenian kokemuksia ja näkemyksiä energiamittauksesta

Liite 6: Selvitystyö varttitaseen vaikutuksista toimialan tietojärjestelmiin

Kokous 20.3.2018

Muistio

Liite 1: Varttitaseen SWOT-analyysi

Liite 2: Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista

Kokous 25.1.2018

Muistio

Liite 1: Varttitase-hanke eurooppalaisessa,pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen§