;

Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso

Energiajärjestelmän murros on käynnissä. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu on voimakasta samalla kun perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä vähenee. Sähkömarkkinamalli on päivitettävä yhteensopivaksi uuden tuotantorakenteen kanssa, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana ja energia- ja ilmastotavoitteet saavutettaisiin kustannustehokkaasti kohtuuhintaista sähkön tarjontaa unohtamatta.

Tämän vuoksi Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon sekä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Fingrid edistää varttitasehanketta tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. Toimiala on ollut mukana pohtimassa varttitaseen vaikutuksia toimialaan pyrkien edistämään hanketta ja löytämään ratkaisuja, jotta siirtymä varttitaseeseen on yhteiskunnan ja toimialan kannalta toteutettavissa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kansallisen sidosryhmäyhteistyön lisäksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa Nordic Balancing Model (NBM) -hankkeessa.

Esittelyssä varttitase
Sulje

 

Taustaa

Yhteisillä markkinoilla tarvitaan yhdenmukaisia sääntöjä. Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat joutuneet uudelleenarvioimaan varttitaseen aikataulua ja sen seurauksena on haettu lykkäystä varttitaseen käyttöönottoon. Varttitase otetaan käyttöön samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppupuolella (22.5.2023). Samalla siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoihin päivänsisäisillä markkinoilla ja säätösähkömarkkinoilla. Nykyisin kaupankäynti tuntia lyhyemmillä tuotteilla on jo mahdollista Keski-Euroopassa. Varttitaseen käyttöönotto on edellytys säätösähkömarkkinoiden ja 15 minuutin päivänsisäisten markkinoiden Euroopan laajuiselle harmonisoinnille.

Tasepoikkeamat

60 minuuttia
60 minuuttia
60 minuuttia
Sulje
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
Sulje

Tasepoikkeamien netoitus 60 ja 15 minuutin taseselvitysjaksoissa. Klikkaa kuvia suurentaaksesi niitä.

Taseselvitysjakson lyheneminen mahdollistaa tasepoikkeamista aiheutuvien kustannusten tarkemman ja aiheuttamisperusteisen jakamisen markkinatoimijoiden kesken sekä lisää sähköjärjestelmän markkinaehtoista tasapainotusta. Siirtyminen 15 minuutin taseselvitysjaksoon tuo esille sellaiset tasepoikkeamat ja niistä aiheutuvat kustannukset, jotka nykyisessä tunnin aikajaksossa netottuvat eli kumoavat toisensa, mutta ovat kuitenkin sähköjärjestelmän tasapainotuksen kannalta merkityksellisiä.

Tasepoikkeamien tarkempi ilmeneminen ja kustannusten oikeampi kohdistuminen toimivat kannustimena markkinatoimijoille hallita tasettaan tarkemmin. Taseen tasapainottaminen on mahdollista lähempänä käyttöhetkeä päivänsisäisellä markkinalla. Joustavuudesta palkitaan ja hintasignaalit antavat lisää ansaintamahdollisuuksia säätökykyiselle tuotannolle ja kulutukselle. Luonnollisesti markkinoilla kukin osapuoli valitsee itselleen sopivimman tavan sähkötaseen tasapainottamiseen.

Webinaarit

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 24.9.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin >

Webinaari: Varttitaseen tuomat muutokset markkinatoimijoille 26.4.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin >

Varttitasewebinaari Energiamittaus 15 min 12.4.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin > 

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 15.3.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin >

Webinaari varttitaseesta ja yksitasemallista 30.3.2020

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaari varttitaseesta 10.12.2019

Webinaarin esitysaineisto  >

Webinaari varttitaseen ja tasehallintahankkeen tilanteesta 14.6.2019

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Webinaari: Varttitaseen toteutussuunnitelma 14.12.2018

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Webinaari: Varttitase ja taseselvityksen eurooppalainen harmonisointi 17.4.2018

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Kysymyksiä ja vastauksia

Askarruttaako 15 minuutin taseselvitykseen siirtyminen sinua? Olemme koonneet avuksesi varttitaseen usein kysytyt kysymykset sekä vastaukset niihin. 

Päivitetty 6.9.2021. Vastaukset annettu tämänhetkisen tiedon mukaan ja niihin saattaa tulla muutoksia päivitysten yhteydessä.

 

Yleiset

Mistä saan ajantasaista tietoa varttitase-projektin etenemisestä?

Tietoa varttitase-projektin etenemisestä saa muun muassa Varttitaseen verkkosivuilta. Lisäksi varttitase-projektista julkaistaan tietoa Fingridin uutiskirjeessä ja aiheeseen liittyen järjestetään webinaareja. Varttitaseen käyttöönottosuunnitelma julkaistaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1/2022).

Millainen aikataulu varttitaseella on?

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa siirrytään 15 minuutin taseselvitysjaksoon samanaikaisesti vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppupuolella (22.5.2023 klo 01.00 Suomen aikaa).

Valmistelu vartin taseselvitysjaksoon siirtymisestä on alkanut toimialalla. Miksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ollaan siirtymässä 15 minuutin taseselvitysjaksoon?

Koko Eurooppaa koskeva tasehallinnan suuntaviiva astui voimaan joulukuussa 2017. Se on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka vaatii muun muassa siirtymistä 15 minuutin taseselvitysjaksoon, ja jonka seurauksena myös varttitase-projekti on käynnistynyt kansallisella tasolla vuoden 2018 alussa.

Taseselvitysjakson lyhentyminen tunnista varttiin tukee ja mahdollistaa käynnissä olevan energiantuotannon rakennemurroksen. Uusiutuvat ja joustamattomat tuotantomenetelmät lisääntyvät ja samaan aikaan perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä vähenee. Muutos haastaa sähköjärjestelmän toimintaa, sillä tuotannon ja kulutuksen on pysyttävä tasapainossa joka hetki. Lyhyemmän tasejakson avulla toimijat voivat tasapainottaa itsensä entistä tarkemmin ja tehotasapainon poikkeamista koituvat kustannukset voidaan kohdistaa oikeudenmukaisemmin poikkeamien aiheuttajille. Tällöin tasepoikkeaman hinta ohjaa osapuolia kohti mahdollisimman pientä tasevirhettä. Lyhyempi taseselvitysjakso avaa myös uusia mahdollisuuksia murroksessa olevalle alalle kysyntäjouston ja älykkäiden sähköverkkojen muodossa. Taseselvityksen lisäksi siirtyminen 15 minuutin resoluutioon tulee tapahtumaan myös intraday- ja säätösähkömarkkinoilla sekä energiamittauksessa ja Datahubissa.

Miten varttitase vaikuttaa pienkuluttajiin/kotitalouksiin?

Varttitaseen vaikutukset eivät välttämättä näy loppukuluttajalle välittömästi varttitaseen käyttöönoton myötä. Vuorokausimarkkinoiden siirtyminen 15 minuutin kaupankäyntijaksoon mahdollistaa varttituotteiden tarjoamisen myös vähittäismarkkinoilla. Tällöin pörssisähköä ostaville asiakkaille sähkön hinta muodostuu jokaiselle vartille.

Varttitase tulee vaikuttamaan myös pienkuluttajien energiamittauksiin, jotka siirtyvät tunnista 15 minuutin mittausresoluutioon liukuvasti tulevien vuosien aikana.

Miten varttitaseen käyttöönottoaikataulu riippuu muiden kantaverkkoyhtiöiden toimista?

Pohjoismaissa on tavoitteena siirtyä yhtäaikaisesti 15 minuutin taseselvitys- ja kaupankäyntijaksoon. Yhtäaikainen siirtyminen on markkinoiden toimivuuden, sähkömarkkinaosapuolien ja kansantaloudellisen tehokkuuden kannalta paras ratkaisu. Kaikki Pohjoismaat ovat sitoutuneet yhtäaikaiseen siirtymiseen. Käyttöönoton koordinointi toteutetaan yhteispohjoismaisen tasehallintahankkeen (NBM-hanke) puitteissa.

Energiavirasto edellyttää Fingridin varmistavan 15 minuutin taseselvitysjakson kansallisen käyttöönoton päätöksen mukaisessa aikataulussa (22.5.2023) ja varautuvan myös siihen, että yhteispohjoismainen toteutus ei etene suunnitellusti. Energiavirasto pitää tärkeänä, että Fingrid varautuu vaihtoehtoiseen käyttöönottoon yhdessä sidosryhmien kanssa mahdollisen eriaikaisen etenemisen varalta.  Vaihtoehtoisesta käyttöönottosuunnitelmasta ja sen yksityiskohdista tullaan käymään kattava keskustelu markkinaosapuolten ja Energiaviraston kanssa. Tarvittaessa järjestetään myös julkinen kuuleminen.

Raportoidaanko 15 minuutin tuotantosuunnitelmat energiana vai tehoina?  

Tämän hetken tiedon mukaan tuotantosuunnitelmat tullaan todennäköisimmin edelleen raportoimaan tehoina (MW) - ainoastaan tuotantosuunnitelmien resoluutio muuttuu tunnista varttiin.

Miten varttia toimitetaan jatkossa käyttöpaikoille, jotka eivät kuulu Datahubiin? Onko tarkoitus jatkaa MSCONS sanomilla ja jos kyllä, niin miten vartti osoitetaan?

Fingridin tavoitteena on perustaa syksyllä 2021 tiedonvaihdon kehitysryhmä, jossa tullaan keskustelemaan myös varttitaseen tuomista muutostarpeista tiedonvaihtoon.

Milloin osapuolien tunnukset pitää vaihtaa GLN ja EIC koodeihin eSett sanomaliikenteessä?

Uusiin osapuolitunnuksiin siirtyminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2021 aikana. Tarkempi ohjeistus ja yrityskohtaiset tunnukset löytyvät eSettin verkkosivuilta.

Miten Fingridin varttitase-sivu ja Nordic Balancing Model nettisivut eroavat toisistaan?

Fingridin varttitase-sivuilta (www.fingrid.fi/varttitase) löytyy varttitaseen kansalliseen käyttöönottoon liittyvät asiat ja materiaalit suomen kielellä. Nordic Balancing Model-hankkeen sivuille (https://nordicbalancingmodel.net/) kootaan yhteispohjoismaisten asioiden osalta materiaalia englannin kielellä.

 

Kaupankäyntiin liittyvät muutokset

Siirtyykö kaikki sähkökauppa kerralla 15 minuutin jaksoon?

Siirryttäessä varttitaseeseen sekä päivänsisäinen markkina (intraday -markkina) että säätösähkömarkkina (mFRR-energiamarkkina) siirtyvät 15 minuutin kaupankäyntijaksoon. Vuorokausimarkkinoilla (day-ahead -markkina) siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoon tämänhetkisen eurooppalaisen aikataulun mukaan aikaisintaan vuonna 2024.

Miten pörssien 15 minuutin intraday-markkinoille tehtävät tarjoukset annetaan jatkossa?

Tämän hetken tiedon mukaan 15 minuutin intraday-markkinoille osallistuttaessa tarjoukset annetaan edelleen tehona ja lisäksi energialle annetaan hinta. Sähköpörssi raportoi kaupat eSettin taseselvitykseen energiana. Vastaava toimintatapa on jo käytössä Keski-Euroopan 15 minuutin intraday-kaupankäynnissä. Pörssit tulevat ohjeistamaan tästä vielä myöhemmin tarkemmin.

Miten 15 minuutin säätösähkömarkkinoille annetaan tarjouksia jatkossa?

Säätösähkömarkkinalle tarjotaan teho ja energialle hinta sekä automaattisen käyttöjakson aikana että varttitaseen käyttöönoton jälkeen. Fingrid raportoi kaupat eSettille taseselvitykseen energiana. Automaattisen käyttöjakson aikana on mahdollisuus tarjota joko 15min- tai 60min-tarjouksia.

Siirtyykö taajuusohjattujen käyttö- ja häiriöreservien vuosi- ja tuntimarkkinat myös varttiin? Tuleeko tarjouksiin tai reservisuunnitelmiin muutoksia?

Tämän hetken tiedon mukaan taajuusohjattujen reservien (FCR) osalta ei olisi tulossa muutoksia varttitaseen myötä. FCR-N-tuotteesta maksetaan energiakorvaus ja toimitettu energia otetaan huomioon taseselvityksessä 15 minuutin tarkkuudella varttitaseen käyttöönoton jälkeen. FCR-N:n osalta Fingrid huolehtii tunneittain toimitetun energian jakamisen 15 minuutin jaksoihin ja toimittaa tiedon eSett:n taseselvitykseen.

Miten automaattisen taajuudenhallintareservin markkina tulee muuttumaan varttitaseen myötä? Annetaanko tarjoukset edelleen tehona?

aFRR-energiamarkkinan osalta siirtymisaikataulu 15 minuutin tuotteisiin on vielä epäselvä. Siirtyminen 15 minuutin tuotteisiin tulee tapahtumaan kuitenkin viimeistään, kun liitytään eurooppalaiseen aFRR-energiamarkkina-alustalle (PICASSO), mikä tämän hetken mukaan on mahdollista aikaisintaan Q3/2023 ja viimeistään Q2/2024. Tarjoukset tullaan todennäköisesti antamaan tehona, kuten säätösähkömarkkinoillakin.

Miten vuorokausi- eli day-ahead-markkinoilla syntyneet tunnin jaksoissa olevat kaupat muutetaan varttiin?

eSettille voi varttitaseen käyttöönoton jälkeen raportoida vain varttitietoa, joten day-ahead-kaupankäynnin tulokset jaetaan neljällä eli tasan kullekin tunnin vartille. Tämän hetken tiedon mukaan jakaminen tullaan tekemään sähköpörssien toimesta.

Rajoittuuko kauppa 15 minuutin tuotteilla aluksi yhteispohjoismaiselle intraday-markkinalle, vaikka intraday-kauppaa käydään myös Euroopan laajuisesti (XBID)?

Keski-Euroopassa on tavoitteena siirtyä 15 minuutin intraday-markkinoille ennen Pohjoismaita. Pohjoismaat liittyvät näille varttimarkkinoille varttitaseen käyttöönoton myötä (22.5.2023). Intraday kaupankäyntialusta XBIDin tavoitteena on mahdollistaa myös eri markkina-aikayksiköiden yhdistäminen, jolloin Euroopan laajuinen kaupankäynti intraday -markkinoilla olisi mahdollista myös siirtymäaikana.

Muuttuuko nykyinen käyttötunnin alkuun asti käytävä intraday (ELBAS) kaupankäyntimahdollisuus käyttövarttiin asti käytäväksi kaupankäynniksi?

Fingrid jatkaa vuoden 2020 tammikuussa alkanutta päivänsisäisen kaupankäynnin pilotointijaksoa 31.3.2022 saakka. Pilotti mahdollistaa nykyisin kaupankäynnin käyttötunnin alkuun saakka eli päivänsisäisen kaupankäynnin 0 minuutin sulkeutumisajankohdan. Tämä käyttötunnin alkuun asti käytävä kaupankäynti koskee vain kaupankäyntiä Suomen sisällä eli Suomi-Ruotsi- ja Suomi-Viro -rajoilla päivänsisäisen kaupankäynnin sulkeutumisajankohdat pysyvät ennallaan (60 ja 30 minuuttia ennen toimitustunnin alkua).

Fingridin tavoitteena on, että pilotin mahdollistama 0 minuutin päivänsisäisen kaupankäynnin sulkeutumisajankohta voisi jatkua myös pilotointijakson päätyttyä.

Miten kahdenkeskeisiä kauppoja ja kiinteitä toimituksia raportoidaan taseselvitykseen varttitaseen käyttöönoton jälkeen?

Taseselvitykseen eSettille tulee raportoida vain 15 minuutin tietoja varttitaseen käyttöönoton jälkeen.

 

Varttimittaukseen siirtymistä koskevat kysymykset

Mitkä kaikki mittarit ja mittaukset pitää olla siirretty varttimittaukseen toukokuussa 2023?

12.8.2021 annetun valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) mukaisesti 22.5.2023 mennessä varttimittausvelvoitetta tulee soveltaa seuraaviin mittauksiin: 

1) rajapistemittaus;

2) nimellisteholtaan yli yhden megavolttiampeerin voimalaitoksessa tuotetun sähkön mittaus;

3) 3 x 200 ampeerin ja sitä suuremmalla pääsulakkeella varustetun sähkönkäyttöpaikan mittaus;

4) sellaisen sähkönkäyttöpaikan mittaus, joka on liitetty nimellisjännitteeltään yli 400 voltin sähköverkkoon;

5) sellaisen käyttöpaikan mittaus, jonka mittauslaitteisto voidaan etäyhteyksin käymättä paikan päällä ohjelmoida varttimittauslaitteistoksi.

Minkälaisia siirtymissuunnitelmia mittausaluevastuullisilta/verkonhaltijoilta odotetaan?

Valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021)  mukaisesti verkonhaltijoiden ja tasevastaavien, joiden hallinnassa on mittausalueita, tulee tehdä suunnitelma siirtymisestä varttimittaukseen.

Varttimittaukseen siirtymisen suunnitelma tehdään Fingridin sähköisen palvelun kautta (OmaFingrid - Varttiseuranta). Siirtymissuunnitelmassa mittausaluevastuullinen/verkonhaltija arvioi mittauksiensa siirtymisaikataulua 15 minuutin mittaukseen. Siirtymissuunnitelman tekeminen on pyritty tekemään mahdollisimman kevyeksi toimijoille: työkalu on helppokäyttöinen, siihen tulee selkeä ohjeistus eikä täytettäviä kohtia ole montaa. Työkalun alustavaa versiota esiteltiin varttitaseen Energiamittaus 15 min -webinaarissa 12.4.2021.  Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit löytyvät tämän sivun kohdasta "Webinaarit". 

Vaikuttaako varttimittaukseen siirtyminen säätösähkömarkkinoille osallistumiseen?

Varttitaseeseen siirtyminen sekä tarjouskoon pienentäminen 5 MW:sta 1MW:iin säätösähkömarkkinoilla madaltavat markkinoille osallistumisen kynnystä ja täten mahdollistavat tehokkaan hinnanmuodostuksen. Fingridin ehdoissa ja edellytyksillä reservitoimittajille ei ole säädetty jakeluverkkomittauksen resoluutiosta, eikä suunnitteilla ole osallistumisrajoituksia vartin säätösähkömarkkinoille mittausresoluutioon perustuen.

Varttitaseen referenssiryhmän energiamittaustyöryhmän ehdottamiin varttimittausten siirtymäsääntöihin pohjautuen Energiateollisuus on tehnyt selvityksen varttimittauksen kattavuudesta Suomessa varttitaseen käyttöönoton myötä 22.5.2023. Selvityksen perusteella suurin osa käyttöpaikoista siirtyisi varttimittaukseen varttitaseeseen siirryttäessä.

Mahdollisesti tuntimittauksen piiriin jäävien reservimarkkinakohteiden osalta taseselvitys toteutettaisiin varttitaseessa varttitasolla jakamalla tunnin aikana toimitettu energia tasan neljällä kutakin varttia kohti. Tiedostamme että näissä tapauksissa voi aiheutua tasevirhettä ja tilanne voi vaikuttaa reservitoimittajan ja tasevastaavan väliseen sopimukseen.

 

Datahub

Onko Datahubissa huomioitu varttitaseen vaatimat muutokset?

Datahub on suunniteltu varttitaseen vaatimat muutokset huomioon ottaen. Datahubin tullessa käyttöön (21.2.2022) sen järjestelmät tukevat tällöin ainoastaan tuntimittausdataa. Datahubin järjestelmät kuitenkin päivitetään varttikyvykkäiksi hyvissä ajoin ennen varttitaseen kansallista käyttöönottoa. Datahub mahdollistaa 15 minuutin mittaustietojen vastaanoton jo vuoden 2023 alusta lähtien, joten Datahubin asiakkailla on mahdollisuus siirtyä joustavasti 15 minuutin mittaustietojen raportointiin vuoden 2023 alusta varttitaseen käyttöönottoon asti (22.5.2023). Varttitaseen käyttöönoton jälkeen Datahub pystyy tarvittaessa pilkkomaan asiakkaidensa tuntimittausarvoja varttiarvoiksi. Siirtyminen tunnista vartin taseselvitysjaksoon tehdään tiiviissä yhteistyössä Datahubin kanssa.

Jaetaanko tuntisarjat varttisarjoiksi 22.5.2023 lähtien verkonhaltijan vai Datahubin toimesta ja mitä tapahtuu, jos varttimittausten kattavuus jää pieneksi?

Datahub jakaa tunnin varteiksi jakamalla tuntitiedon neljällä. Jos tuntitietoja on paljon ja varttimittausten kattavuus on vähäistä, jaetut varttisummat eivät välttämättä kohdistu oikeille varteille ja voi tulla negatiivisia häviöitä taseselvityslaskentojen osalta.

Saako Datahubista tulevat raportit niin, että samassa transaktiossa ei olisi eri resoluutioita vaan ne olisi jaettu omikseen?

Kyllä. Eri resoluutiot ovat omissa transaktioissa.

 

Voit lähettää sinua askarruttavia kysymyksiä varttitaseesta osoitteeseen varttitase@fingrid.fi

Varttitaseen vaikutukset eri markkinatoimijoihin

Kaikkiin toimijoihin kohdistuvat yleiset vaikutukset

Siirtyminen 15 minuutin taseselvitykseen tarkoittaa kaikkien markkinaosapuolien osalta muutoksia sekä nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin että sanomaliikenteeseen ja rajapintoihin eri toimijoiden ja toimintojen välillä. Niin käsiteltävä data kuin järjestelmien suorituskyky tulevat muuttumaan. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan sekä sisäisiin että ulkoisiin toimintoihin, joten on tärkeää, että kaikki mahdolliset yhteydet eri toimintojen välillä, joissa muutokset ovat välttämättömiä, tulevat tunnistettua ja huomioitua. Varttitaseen myötä myös sopimukset eri osapuolien välillä tulee päivittää.

 

Verkonhaltijat sekä muut mittausaluevastuulliset

Verkonhaltijoille ja muille mittausaluevastuullisille suurin yksittäinen muutos varttitaseen myötä on sekä energiamittareiden että mittaustietojärjestelmien päivittäminen varttikyvykkäiksi. Varttitaseen käyttöönoton myötä valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) määritetyt mittaukset tulevat olla päivitettyinä varttikyvykkäiksi. Verkonhaltijat ja mittausaluevastuulliset ovat velvollisia siirtämään nämä kyseiset mittaukset varttiin. 

 

Tasevastaavat

15 minuutin taseselvityksen myötä tasevastaavien tulee tehdä tuotantosuunnitelmat 15 minuutin resoluutiolla. Myös eri kaupankäyntiajanjaksot (15 minuuttia vs. tunti) eri markkinapaikoilla luovat mahdollisen muutostarpeen tasevastaavien taselaskentoihin. Lisäksi 15 minuutin kaupankäyntiajanjakson ja taseselvityksen myötä markkinoiden toiminta nopeutuu. Tämä voi osaltaan luoda tarvetta prosessien automatisoinnille.

 

Sähkönmyyjät

Sähkönmyyjille 15 minuutin taseselvitys mahdollistaa uusien myyntituotteiden kehittämisen. Toisaalta kaupankäyntiajanjakson lyhentyminen voi luoda tarpeita kaupankäyntiprosessien automatisoinnille. Lisäksi sähkömarkkinapaikkojen portaittainen siirtyminen tunnista varttiin voi vaikuttaa toimijoiden kaupankäyntiin eri markkinoilla.

 

Sähkön tuottajat ja kuluttajat

Sähköntuottajille ja -kuluttajille siirtyminen varttitaseeseen on muutos kohti markkinamallia, joka kannustaa joustavuuteen. Markkinapaikkojen kaupankäyntijakson lyhentyminen mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen optimoinnin tarkemmin lähellä käyttöhetkeä. Toisaalta varttitaseen myötä kulutus ja tuotanto tulee suunnitella 15 minuutin resoluutiolla, mikä luo muutostarpeita nykyisiin toimintoihin.

 

Reservitoimittajat

Reservitoimittajien osalta varttitaseen tuomat muutokset näkyvät muun muassa lyhyempinä säätöaikoina. Vartin kaupankäyntijakso sitouttaa tarjottavaa kapasiteettia lyhyemmäksi ajanjaksoksi kerrallaan, mikä voi osaltaan mahdollistaa muun muassa uusien resurssien osallistumisen reservimarkkinoille. Toisaalta lyhyempi kaupankäyntijakso kasvattaa myös prosessien automatisoinnin tarvetta. Varttitaseen käyttöönoton myötä vartin kaupankäyntijakso mahdollistetaan ensimmäiseksi mFRR-markkinapaikalla.

Varttitaseen referenssiryhmä

Varttitaseen referenssiryhmä lakkautettiin syksyllä 2020 samaan aikaan kuin laajempaa Fingridin tasehallintahankkeen referenssiryhmää alettiin perustamaan. Varttitaseprojekti on siirtymässä suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen, ja tämän takia referenssiryhmän sitouttamista pelkästään yhteen projektiin ei nähdä enää välttämättömänä. Sen sijaan suurempi tarve on saada toimialalta näkemyksiä koko tasehallintahankkeeseen ja kaikkiin siihen liittyviin projekteihin. Uudessa tasehallintahankkeen referenssiryhmän jäsenistössä on osittain samoja jäseniä kuin varttitaseen referenssiryhmässä, mutta kokonaisuudessaan ryhmän kokoonpano on uusittu. Tasehallintahankkeen referenssiryhmän kokousten materiaalit ja muistiot löytyvät täältä.

Varttitaseen referenssiryhmä koostui suomalaisista alan toimijoista ja sen tehtävänä oli tunnistaa varttitaseen vaikutukset toimialaan, etsiä ratkaisuja edesauttaakseen varttitaseen toteuttamista sekä toimia viestintäkanavana toimialan suuntaan.

Varttitaseen referenssiryhmän kokousten aineistot

Kokous 19.08.2020

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 28.04.2020

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 12.12.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 27.8.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 14.5.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 12.2.2019

Muistio

Liite 1: Varttitasehankkeen ajankohtaiset

Liite 2: Varttitaseen toteutussuunnitelma

Liite 3: Jakeluverkkojen ja teknologiatoimittajien työpaja

Kokous 13.12.2018

Muistio

Liite 1: Varttitasehankkeen tyytyväisyyskyselyn tulokset

Liite 2: Energiateollisuus ry:n kanta varttimittaukseen siirtymisestä

Liite 3: Säätösähkömarkkina 15 min vs 60 min mittaus

Liite 4: Nord Pool: Markkinat varttitaseen jälkeen

Liite 5: Joustava kulutus ja hankkeen riskit

Kokous 13.11.2018

Muistio

Liite 1: Varttitaseen toteutussuunnitelma

Kokous 5.9.2018

Muistio

Liite 1:  Varttitaseen toimialahaastattelut ja alustava implementointisuunnitelma

Liite 2: Selvitystyö varttitaseen vaikutuksista toimialan tietojärjestelmiin

Kokous 30.5.2018

Muistio

Liite 1: Pöyry: 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton lykkäämisen markkinavaikutukset

Liite 2: Ajankohtaista varttitaseesta

Liite 3: Energiateollisuus ry: Verkkoyhtiö-kyselyn tulokset

Liiite 4: Fingridin ehdotukset ja perustelut varttitaseen energiamittaukselle

Liite 5: Elenia: Elenian kokemuksia ja näkemyksiä energiamittauksesta

Liite 6: Selvitystyö varttitaseen vaikutuksista toimialan tietojärjestelmiin

Kokous 20.3.2018

Muistio

Liite 1: Varttitaseen SWOT-analyysi

Liite 2: Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista

Kokous 25.1.2018

Muistio

Liite 1: Varttitase-hanke eurooppalaisessa,pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen§