Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso

Energiajärjestelmän murros on käynnissä. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu on voimakasta samalla kun perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä vähenee. Sähkömarkkinamalli on päivitettävä yhteensopivaksi uuden tuotantorakenteen kanssa, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana ja energia- ja ilmastotavoitteet saavutettaisiin kustannustehokkaasti kohtuuhintaista sähkön tarjontaa unohtamatta.

Tämän vuoksi Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon sekä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Fingrid edistää varttitasehanketta tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa. Toimiala on ollut mukana pohtimassa varttitaseen vaikutuksia toimialaan pyrkien edistämään hanketta ja löytämään ratkaisuja, jotta siirtymä varttitaseeseen on yhteiskunnan ja toimialan kannalta toteutettavissa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kansallisen sidosryhmäyhteistyön lisäksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa Nordic Balancing Model (NBM) -hankkeessa.

Esittelyssä varttitase
Sulje

 

Taustaa

Yhteisillä markkinoilla tarvitaan yhdenmukaisia sääntöjä. Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat joutuneet uudelleenarvioimaan varttitaseen aikataulua ja sen seurauksena on haettu lykkäystä varttitaseen käyttöönottoon. Varttitase otetaan käyttöön samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppupuolella (22.5.2023). Samalla siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoihin päivänsisäisillä markkinoilla ja säätösähkömarkkinoilla. Nykyisin kaupankäynti tuntia lyhyemmillä tuotteilla on jo mahdollista Keski-Euroopassa. Varttitaseen käyttöönotto on edellytys säätösähkömarkkinoiden ja 15 minuutin päivänsisäisten markkinoiden Euroopan laajuiselle harmonisoinnille.

Tasepoikkeamat

60 minuuttia
60 minuuttia
60 minuuttia
Sulje
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
Sulje

Tasepoikkeamien netoitus 60 ja 15 minuutin taseselvitysjaksoissa. Klikkaa kuvia suurentaaksesi niitä.

Taseselvitysjakson lyheneminen mahdollistaa tasepoikkeamista aiheutuvien kustannusten tarkemman ja aiheuttamisperusteisen jakamisen markkinatoimijoiden kesken sekä lisää sähköjärjestelmän markkinaehtoista tasapainotusta. Siirtyminen 15 minuutin taseselvitysjaksoon tuo esille sellaiset tasepoikkeamat ja niistä aiheutuvat kustannukset, jotka nykyisessä tunnin aikajaksossa netottuvat eli kumoavat toisensa, mutta ovat kuitenkin sähköjärjestelmän tasapainotuksen kannalta merkityksellisiä.

Tasepoikkeamien tarkempi ilmeneminen ja kustannusten oikeampi kohdistuminen toimivat kannustimena markkinatoimijoille hallita tasettaan tarkemmin. Taseen tasapainottaminen on mahdollista lähempänä käyttöhetkeä päivänsisäisellä markkinalla. Joustavuudesta palkitaan ja hintasignaalit antavat lisää ansaintamahdollisuuksia säätökykyiselle tuotannolle ja kulutukselle. Luonnollisesti markkinoilla kukin osapuoli valitsee itselleen sopivimman tavan sähkötaseen tasapainottamiseen.

Webinaarit

Varttitasewebinaari Energiamittaus 15 min

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin > 

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 15.3.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne > 

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin >

Webinaari varttitaseesta ja yksitasemallista 30.3.2020

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaari varttitaseesta 10.12.2019

Webinaarin esitysaineisto  >

Webinaari varttitaseen ja tasehallintahankkeen tilanteesta 14.6.2019

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Webinaari: Varttitaseen toteutussuunnitelma 14.12.2018

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Webinaari: Varttitase ja taseselvityksen eurooppalainen harmonisointi 17.4.2018

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Kysymyksiä ja vastauksia

Askarruttaako 15 minuutin taseselvitykseen siirtyminen sinua? Olemme koonneet avuksesi varttitaseen usein kysytyt kysymykset sekä vastaukset niihin. 

Webinaareissa esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin löytyvät Webinaarit-otsikon alta.

Valmistelu vartin taseselvitysjaksoon siirtymisestä on alkanut toimialalla. Miksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ollaan siirtymässä 15 minuutin taseselvitysjaksoon?

Koko Eurooppaa koskeva tasehallinnan suuntaviiva astui voimaan joulukuussa 2017. Se on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka vaatii muun muassa siirtymistä 15 minuutin taseselvitysjaksoon, ja jonka seurauksena myös varttitasehanke on käynnistynyt kansallisella tasolla vuoden 2018 alussa.

Taseselvitysjakson lyhentyminen tunnista varttiin tukee ja mahdollistaa käynnissä olevan energiantuotannon rakennemurroksen. Uusiutuvat ja joustamattomat tuotantomenetelmät lisääntyvät ja samaan aikaan perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä vähenee. Muutos haastaa sähköjärjestelmän, sillä tuotannon ja kulutuksen on pysyttävä tasapainossa joka hetki. Lyhyemmän tasejakson avulla toimijat voivat tasapainottaa itsensä entistä paremmin ja tehotasapainon poikkeamista koituvat kustannukset voidaan jakaa oikeammin poikkeamien aiheuttajille. Tällöin hinta ohjaa osapuolia kohti mahdollisimman pientä tasevirhettä. Lyhyempi taseselvitysjakso avaa myös uusia mahdollisuuksia murroksessa olevalle alalle kysyntäjouston ja älykkäiden sähköverkkojen muodossa.

 

Millainen aikataulu varttitaseella on?

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa siirrytään 15 minuutin taseselvitysjaksoon samanaikaisesti vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppupuolella (22.5.2023 klo 01.00 Suomen aikaa).

 

Siirtyykö kaikki sähkökauppa kerralla 15 minuutin jaksoon?

Siirryttäessä varttitaseeseen sekä päivänsisäinen markkina (intraday -markkina) että säätösähkömarkkina (mFRR-energiamarkkina) siirtyvät 15 minuutin kaupankäyntijaksoon. Vuorokausimarkkinoilla (day-ahead -markkina) siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoon vuoteen 2025 mennessä.

 

Miten varttitase vaikuttaa pienkuluttajiin/kotitalouksiin?

Varttitaseen vaikutukset eivät välttämättä näy loppukuluttajalle välittömästi varttitaseen käyttöönoton myötä. Vuorokausimarkkinoiden siirtyminen 15 minuutin kaupankäyntijaksoon mahdollistaa varttituotteiden tarjoamisen myös vähittäismarkkinoilla. Tällöin pörssisähköä ostaville asiakkaille sähkön hinta muodostuu jokaiselle vartille. Vuorokausimarkkinoilla siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoon vuoteen 2025 mennessä.

Varttitase tulee vaikuttamaan myös pienkuluttajien energiamittauksiin, jotka siirtyvät tunnista 15 minuutin mittausresoluutioon liukuvasti tulevien vuosien aikana.

 

Onko Datahubissa huomioitu varttitaseen vaatimat muutokset?

Datahub on suunniteltu varttitaseen vaatimat muutokset huomioon ottaen. Datahubin tullessa käyttöön (21.2.2022) sen järjestelmät tukevat ainoastaan tuntimittausdataa. Datahubin järjestelmät päivitetään varttikyvykkäiksi hyvissä ajoin ennen varttitaseen kansallista käyttöönottoa. Datahub mahdollistaa 15 minuutin mittaustietojen vastaanoton jo vuoden 2023 alusta lähtien. Datahubin asiakkailla on siis mahdollisuus siirtyä joustavasti 15 minuutin mittaustietojen raportointiin vuoden 2023 alusta varttitaseen käyttöönottoon asti (22.5.2023). Varttitaseen käyttöönoton jälkeen Datahub pystyy tarvittaessa pilkkomaan asiakkaidensa tuntimittausarvoja varttiarvoiksi. Siirtyminen tunnista vartin taseselvitysjaksoon tehdään tiiviissä yhteistyössä Datahubin kanssa.

 

Mistä saan ajantasaista tietoa varttitase-projektin etenemisestä?

Tietoa varttitase-projektin etenemisestä saa muun muassa Varttitaseen verkkosivuilta. Lisäksi varttitase-projektista julkaistaan tietoa Fingridin uutiskirjeessä ja aiheeseen liittyen järjestetään webinaareja. Varttitaseen käyttöönottosuunnitelma julkaistaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1/2022).

Voit lähettää sinua askarruttavia kysymyksiä varttitaseesta myös osoitteeseen varttitase@fingrid.fi

Varttitaseen vaikutukset eri markkinatoimijoihin

Kaikkiin toimijoihin kohdistuvat yleiset vaikutukset

Siirtyminen 15 minuutin taseselvitykseen tarkoittaa kaikkien markkinaosapuolien osalta muutoksia sekä nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin että sanomaliikenteeseen ja rajapintoihin eri toimijoiden ja toimintojen välillä. Niin käsiteltävä data kuin järjestelmien suorituskyky tulevat muuttumaan. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan sekä sisäisiin että ulkoisiin toimintoihin, joten on tärkeää, että kaikki mahdolliset yhteydet eri toimintojen välillä, joissa muutokset ovat välttämättömiä, tulevat tunnistettua ja huomioitua. Varttitaseen myötä myös sopimukset eri osapuolien välillä tulee päivittää.

 

Verkonhaltijat sekä muut mittausaluevastuulliset

Verkonhaltijoille ja muille mittausaluevastuullisille suurin yksittäinen muutos varttitaseen myötä on sekä energiamittareiden että mittaustietojärjestelmien päivittäminen varttikyvykkäiksi. Varttitaseen käyttöönoton myötä tietyt ennalta määritetyt mittaustyypit tulevat olla päivitettyinä varttikyvykkäiksi. Kaikki mittausaluevastuulliset ovat velvollisia siirtämään nämä kyseiset mittaukset varttiin. Kaikkia mittauksia ei kuitenkaan velvoiteta siirtymään varttiin ensivaiheessa, joten myös eri mittaustyyppien mahdollinen eriaikainen siirtyminen varttiin tulee huomioida.

 

Tasevastaavat

15 minuutin taseselvityksen myötä tasevastaavien tulee tehdä tuotantosuunnitelmat 15 minuutin resoluutiolla. Myös eri kaupankäyntiajanjaksot (15 minuuttia vs. tunti) eri markkinapaikoilla luovat mahdollisen muutostarpeen tasevastaavien taselaskentoihin. Lisäksi 15 minuutin kaupankäyntiajanjakson ja taseselvityksen myötä markkinoiden toiminta nopeutuu. Tämä voi osaltaan luoda tarvetta prosessien automatisoinnille.

 

Sähkönmyyjät

Sähkönmyyjille 15 minuutin taseselvitys mahdollistaa uusien myyntituotteiden kehittämisen. Toisaalta kaupankäyntiajanjakson lyhentyminen voi luoda tarpeita kaupankäyntiprosessien automatisoinnille. Lisäksi sähkömarkkinapaikkojen portaittainen siirtyminen tunnista varttiin voi vaikuttaa toimijoiden kaupankäyntiin eri markkinoilla.

 

Sähkön tuottajat ja kuluttajat

Sähköntuottajille ja -kuluttajille siirtyminen varttitaseeseen on muutos kohti markkinamallia, joka kannustaa joustavuuteen. Markkinapaikkojen kaupankäyntijakson lyhentyminen mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen optimoinnin tarkemmin lähellä käyttöhetkeä. Toisaalta varttitaseen myötä kulutus ja tuotanto tulee suunnitella 15 minuutin resoluutiolla, mikä luo muutostarpeita nykyisiin toimintoihin.

 

Reservitoimittajat

Reservitoimittajien osalta varttitaseen tuomat muutokset näkyvät muun muassa lyhyempinä säätöaikoina. Vartin kaupankäyntijakso sitouttaa tarjottavaa kapasiteettia lyhyemmäksi ajanjaksoksi kerrallaan, mikä voi osaltaan mahdollistaa muun muassa uusien resurssien osallistumisen reservimarkkinoille. Toisaalta lyhyempi kaupankäyntijakso kasvattaa myös prosessien automatisoinnin tarvetta. Varttitaseen käyttöönoton myötä vartin kaupankäyntijakso mahdollistetaan ensimmäiseksi mFRR-markkinapaikalla.

Varttitaseen referenssiryhmä

Varttitaseen referenssiryhmä lakkautettiin syksyllä 2020 samaan aikaan kuin laajempaa Fingridin tasehallintahankkeen referenssiryhmää alettiin perustamaan. Varttitaseprojekti on siirtymässä suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen, ja tämän takia referenssiryhmän sitouttamista pelkästään yhteen projektiin ei nähdä enää välttämättömänä. Sen sijaan suurempi tarve on saada toimialalta näkemyksiä koko tasehallintahankkeeseen ja kaikkiin siihen liittyviin projekteihin. Uudessa tasehallintahankkeen referenssiryhmän jäsenistössä on osittain samoja jäseniä kuin varttitaseen referenssiryhmässä, mutta kokonaisuudessaan ryhmän kokoonpano on uusittu. Tasehallintahankkeen referenssiryhmän kokousten materiaalit ja muistiot löytyvät täältä.

Varttitaseen referenssiryhmä koostui suomalaisista alan toimijoista ja sen tehtävänä oli tunnistaa varttitaseen vaikutukset toimialaan, etsiä ratkaisuja edesauttaakseen varttitaseen toteuttamista sekä toimia viestintäkanavana toimialan suuntaan.

Varttitaseen referenssiryhmän kokousten aineistot

Kokous 19.08.2020

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 28.04.2020

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 12.12.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 27.8.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 14.5.2019

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 12.2.2019

Muistio

Liite 1: Varttitasehankkeen ajankohtaiset

Liite 2: Varttitaseen toteutussuunnitelma

Liite 3: Jakeluverkkojen ja teknologiatoimittajien työpaja

Kokous 13.12.2018

Muistio

Liite 1: Varttitasehankkeen tyytyväisyyskyselyn tulokset

Liite 2: Energiateollisuus ry:n kanta varttimittaukseen siirtymisestä

Liite 3: Säätösähkömarkkina 15 min vs 60 min mittaus

Liite 4: Nord Pool: Markkinat varttitaseen jälkeen

Liite 5: Joustava kulutus ja hankkeen riskit

Kokous 13.11.2018

Muistio

Liite 1: Varttitaseen toteutussuunnitelma

Kokous 5.9.2018

Muistio

Liite 1:  Varttitaseen toimialahaastattelut ja alustava implementointisuunnitelma

Liite 2: Selvitystyö varttitaseen vaikutuksista toimialan tietojärjestelmiin

Kokous 30.5.2018

Muistio

Liite 1: Pöyry: 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton lykkäämisen markkinavaikutukset

Liite 2: Ajankohtaista varttitaseesta

Liite 3: Energiateollisuus ry: Verkkoyhtiö-kyselyn tulokset

Liiite 4: Fingridin ehdotukset ja perustelut varttitaseen energiamittaukselle

Liite 5: Elenia: Elenian kokemuksia ja näkemyksiä energiamittauksesta

Liite 6: Selvitystyö varttitaseen vaikutuksista toimialan tietojärjestelmiin

Kokous 20.3.2018

Muistio

Liite 1: Varttitaseen SWOT-analyysi

Liite 2: Yhteenveto varttitase kyselyn vastauksista

Kokous 25.1.2018

Muistio

Liite 1: Varttitase-hanke eurooppalaisessa,pohjoismaisessa ja kansallisessa konseptissa sekä tekijöitä jotka vaikuttavat hankkeen onnistumiseen§