;

aFRR-reservin eurooppalainen markkinapaikka PICASSO

PICASSO on Euroopan laajuinen markkinapaikka aFRR-energialle (aFRR = automaattinen taajuudenpalautusreservi), joka käynnistyi kesällä 2022. Fingrid on liittymässä PICASSO:on toukokuun lopussa 2024, Energiaviraston asettaman määräajan puitteissa. Tarkempi liityntäpäivä on alustavasti 29.5.2024. PICASSO-liityntä perustaa Suomeen aFRR-reservin energiamarkkinan, nykyisen kapasiteettimarkkinan lisäksi.

Liityntä tulee olemaan kansallinen, yhteispohjoismainen liityntä on myöhästymässä vuoteen 2026. Kansallisessa PICASSO-liitynnässä Fingrid perustaa aFRR-energiamarkkinan, jonka perusteella aFRR-reserviä aktivoidaan energiatarjousten mukaan hintajärjestyksessä. Aktivointitarpeen optimointi tarjousalueiden rajojen yli PICASSO-markkinapaikalla tulee Suomen osalta mahdolliseksi, kun joko Ruotsin tai Viron kantaverkkoyhtiö liittyy PICASSO:on. aFRR-energian hinta tulee mukaan Suomen tasepoikkeaman hinnan muodostukseen, silloin kun aFRR aktivointia tapahtuu samaan suuntaan kuin mFRR aktivointia (Taseselvitysmallin muutokset - Fingrid).

 

Ylätason prosessikaavio aFRR energia- ja kapasiteettimarkkinan toiminnasta kansallisen PICASSO-liitynnän jälkeen

Kuva 1: Ylätason prosessikaavio aFRR energia- ja kapasiteettimarkkinan toiminnasta kansallisen PICASSO-liitynnän jälkeen

Fingrid on aloittanut aktiivisen reservitoimijaviestinnän aiheesta. Alla olevasta alasvetovalikosta löytyy aiheesta pidettyjen webinaarien materiaaleja, lisäksi jatkossa tullaan järjestämään toimijawebinaareja kuukausittain.

Testaus

aFRR energiamarkkinan ja PICASSO-liitynnän käyttöönotto tulee sisältämään erilaisia testivaiheita reservitoimittajien, Fingridin ja PICASSO-järjestelmän välillä. Reservitoimittajat voivat testata energiamarkkinan vaatimia markkinasanomia Fingridin Vaksi-järjestelmän testikantaa vasten joustavasti. Testimahdollisuus on käytössä lokakuusta 2023 alkaen aina lähelle energiamarkkinan käyttöönottoa. Vastaavasti energiamarkkinan reservitoimittajilta vaatima reaaliaikatiedonsiirto on mahdollista rakentaa ja testata joustavasti Fingridin TAVIS-järjestelmään ICCP-protokollan mukaisena. Tämä sisältää sekä varsinaisen tiedonsiirtoyhteyden rakentamisen ja testaamisen, sekä lisäksi kaikkien tarvittavien reaaliaikasignaalien käyttöönoton ja testaamisen. Fingrid tukee tätäkin työtä lokakuusta 2023 alkaen aina lähelle käyttöönottoa.

Yllä kuvatun testauksen lisäksi Fingridin liityntä PICASSO:on vaatii viralliset liityntätestit, joilla kantaverkkoyhtiöiden PICASSO-valmius todennetaan, ennen markkinan käynnistämistä. Fingrid testaa PICASSO:n kanssa reaaliaikatiedonsiirtoa alkuvuodesta 2024 Communication test (CT)- testeissä.

Seuraava testivaihe Functional integration test (FIT) sisältää reaaliaikatiedonsiirron lisäksi myös markkinarajapinnan viestit. Näihin testeihin myös reservitoimittajien toivotaan osallistuvan, sillä näin on mahdollista testata koko ketju reservitoimittajilta Fingridille ja lopulta PICASSO-järjestelmään asti. Kokonaisuudessaan testivaihe kestää parisen viikkoa lopputalven 2024 aikana, jonka aikana reservitoimittajat voivat osallistua karkeasti parin päivän verran testeihin, loppuosa testeistä on Fingridin ja PICASSO:n välistä testaamista.

Viimeinen testivaihe ennen PICASSO:n Go Livea on Simulation Integration test (SIT)- testivaihe. Tässä testivaiheessa testataan koko PICASSO-prosessin toimivuutta järjestelmillä ja henkilöstöllä, joka vastaa tuotantovaiheen tilannetta. Tähän testivaiheeseen edellytetään myös reservitoimittajien osallistumista. Osallistuminen kestää noin viikon ja se myös toimii reservitoimittajille market trial- testijaksona, eli mahdollisuutena testata omia prosesseja pidemmän aikajakson yli. Testijakso ajoittuu toukokuun 2024 alkuun, jolloin sen jälkeen jää vielä hieman varoaikaa mahdollisesti ilmenevien bugien korjaamiseen ja prosessien hiomiseen ennen varsinaista Go Livea. Alla yhteenveto testivaiheista ja aikatauluista.

 

Markkinatiedonvaihto

Reservitoimijan markkinaviestien tiedonvaihto tapahtuu Fingridin VAKSI-sovellusta vasten. Tarjouksia on mahdollista jättää sekä elektronisesti ECP-protokollan avulla että VAKSI-web käyttöliittymästä. ECP-yhteyden välityksellä Fingrid lähettää kuittaustiedot vastaanotetuista tarjouksista sekä ilmoitukset mahdollisista epäkäytettävyyksistä. Tiedonvaihtoketju on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuvassa.

 

Kaikki vastaanotetut tarjoukset validoidaan ensin skeemaa vasten (tekninen validointi), jonka jälkeen tehdään liiketoimintasääntöjen validointi. Validointisäännöt jälkimmäiselle on kuvattu alla.

  Go-live PICASSO Suomi
Valuutta

Euro

Maksimi/minimihinta (EUR/MWh)

10 000/-10 000 (odottaa EV vahvistusta)

Hinnan tarkkuus (EUR)

0,01

Minimitarjouskoko (MW)

1

Maksimitarjouskoko (MW)

999 (tekninen raja)

Reservitoimijan portfolioraja

Perustuu hyväksyttyyn kapasiteettiin

Tarjouksen tarkkuus (MW)

1

Aktivointisignaali (MW)

Liukuluku

Reservitoimijan aikaresoluutio hinnalle ja määrälle

Tarjouksen voimassaoloaikajakso = 15 min

 

Kaikki lähetetyt dokumentit noudattavat ENTSO-E:n määrittelemiä XML-muotoisia CIM-standardimalleja. Jokaiselle tietosisällölle on määritelty oma skeemansa ja sallitut elementit. Jotta järjestelmien yhteensopivuus voidaan taata, on tärkeää noudattaa oikeita versionumeroita. Alla on kuvattu kullekin dokumentille skeema sekä käytettävä versio.

  Toimijan tarjouslista Tarjousten saatavuustieto Kuittausviestit
XSD IEC 62325-451-7 IEC 62325-451-n IEC 62325-451-1
Skeemanimi reservebiddocument bidavailabilitydocument acknowledgementdocument
Versio 7.4 1.1 8.1
URN urn:iec62325.351:tc57wg16:451-7:reservebiddocument:7:4 urn:iec62325.351:tc57wg16:451-n:bidavailabilitydocument:1:1 urn:iec62325.351:tc57wg16:451-1:acknowledgementdocument:8:1
Määrittely-dokumentaatiot Entso-E Reserve Bid Document Entso-E Bid Availability Document Entso-E Acknowledgement Document

 

Reaaliaikatiedonvaihto

aFRR energiamarkkinan käyttöönotto vaatii reservitoimittajien reaaliaikatiedonvaihdon päivittämisen. aFRR energiamarkkinan käyttöönottoa varten reservitoimijan tulee toimittaa listatut reaaliaikatiedot (linkki) uuteen TAVIS -järjestelmään sekä nykyiseen KVJ -järjestelmään. TAVIS -järjestelmän reaaliaikatiedonvaihto tulee toteuttaa käyttämällä Tase2 ICCP yhteyttä, Elcom -yhteys jää KVJ -järjestelmän tiedonsiirtoon, mutta tällä yhteydellä ei voi vastaanottaa aFRR aktivointisignaalia.

Reaaliaikatiedonsiirron päivittäminen TAVIS -järjestelmään sovitaan Fingridin kanssa, jolloin sovitaan myös tiedonsiirron testaaminen. Testatun tiedonsiirron jälkeen, toimija voi yhteisesti sovitusti siirtää TAVIS -järjestelmästä saadut tiedot tuotantokäyttöön. aFRR signaali tulee siirtymäjaksolla (ennen PICASSO go-live päivämäärää) olemaan sama kuin KVJ järjestelmässä.

Fingridin TAVIS -järjestelmä on jo valmiina reservitoimijoiden päivitetylle reaaliaikatiedonsiirrolle, ja toimija voikin päivittää aFRR reaaliaikatiedonsiirron TAVIS -järjestelmään lokakuusta 2023 alkaen.

Toimijoiden tulee päivittää reaaliaikatiedonsiirto viimeistään 29.4.2024 mennessä.

 

Kuva: Siirtymäjakson tiedonsiirto kuvattuna kaaviossa.

 

Webinaarit

Kuukausittaiset aFRR-energiamarkkinan käyttöönottowebinaarit:

Webinaareissa käsitellään ajankohtaisia aiheita liittyen aFRR-energiamarkkinaan. Webinaareissa on myös mahdollista kysyä tarkentavia kysymyksiä. Materiaalit julkaistaan nettisivuilla. Kuukausittaisiin webinaareihin voi liittyä saman alla olevan linkin kautta.

Linkki Teams-webinaariin.

9.11.2023 klo 09-10 Webinaarin esitysmateriaalit >

  • Laskutus (eSett) ja markkinainformaatio
  • aFRR-energiamarkkinan toiminta.

 

14.12.2023 klo 09-10

11.1.2024 klo 09-10

8.2.2024 klo 09-10

14.3.2024 klo 09-10

11.4.2024 klo 09-10

7.5.2024 klo 09-10

13.6.2024 klo 09-10

 

Työpaja aFRR-energiamarkkina tiedonvaihdosta ja käyttöönotosta 4.10.2023

Tapahtuma järjestetään Fingridin Käpylän toimitiloissa sekä Teamsin välityksellä. 

Lisätietoa tapahtuman tiedotteesta >

Työpajan esitysmateriaali >

 

Webinaari aFRR-energiamarkkina reservitoimittajaehdoista ja tasepoikkeaman hinnoittelusta 28.4.2023

Webinaarin esitysmateriaali >

Lisätietoja aiheesta ja webinaaritallennetta voitte halutessanne kysellä Tuomas Mattilalta (etunimi.sukunimi@fingrid.fi)

 

Webinaari eurooppalaisesta aFRR-energiamarkkinasta PICASSO:sta ja sen vaikutuksista tasepoikkeaman hinnoitteluun 14.3.2023

Eurooppalainen aFRR energiamarkkina PICASSO -esitys >

Tasepoikkeaman hinnoittelu Suomessa -esitys >

Webinaaritallennetta voitte halutessanne kysellä Tuomas Mattilalta (etunimi.sukunimi@fingrid.fi)

Q&A

Kysymys: Mitkä on reservitoimijan rajapinnat? 

Vastaus: VAKSI (ECP) tarjousten jättöön, TAVIS (ICCP protokolla) reaaliaikatiedonvaihtoon ja eSett laskutukseen. Nykyiselle aFRR markkinalle voi osallistua myös ELCOM reaaliaikatiedonvaihdon osalta, mutta tämä ei energiamarkkinalla ole mahdollista kuin poikkeustapauksessa väliaikaisesti, johtuen tiedonsiirron yksinkertaistamiseen tähtäävästä kehityksestä.

 

Kysymys: Kun Ruotsi tai Viro liittyy PICASSO:on, muuttaako se suomalaisen toimijan prosessia jotenkin? 

Vastaus: Ei, energiamarkkina laajenee mutta toimijan rajapinnat ja prosessit pysyy samana 

 

Kysymys: Kuinka Tanska liittyy PICASSOon? 

Vastaus: Tanskalla on suunnitteilla samankaltainen kansallinen liityntä kuin Suomella tarjousalueen DK2 osalta. DK1 tarjousalue on osa Keski-Euroopan synkronijärjestelmää ja tasevirheeseen perustuvan aktivoinnin piirissä, jolloin liityntä on lopullisen tavoitemallin mukainen tältä osin.

 

Kysymys: Tuleeko energiamarkkinassa olemaan sanktiokäsittelyä epäkäytettävyyteen liittyen? 

Vastaus: Energiamarkkinalla ei sanktioita, toimittamatta jättäminen vaikuttaa tasepoikkeamaan. Kapasiteettimarkkinan sanktiomenettely säilyy. 

  

Kysymys: Kuinka toimijan tiedonsiirtokatko todennetaan?

Vastaus: Reaaliaikajärjestelmässä ICCP-kommunikaation erillinen watchdog-signaali. ECP:llä kuittausviesteistä tunnistaa tiedonsiirtokatkon. 

 

Kysymys: Onko aFRR-energiamarkkinan gate closure -ajankohta 25 min ennen kohdetunnin alkua, vai 25 min ennen kyseisen tarjouksen 15 min jakson alkua? Eli jos tarjousta ollaan lähettämässä jaksolle 17:45-18:00, onko gate closure 16:35 vai 17:20?

Vastaus: Gate closure -ajankohta on 25 min ennen tarjousten voimassaolojakson (15 min jakso) alkua. Eli kysymyksen esimerkissä gate closure on 17.20.

 

Kysymys: Mikä on aFRR energian maksimi/minimihinta on jos EV ei vahvista Fingridin ehdoissa ehdottamaa +/- 10 k€ hintaa? 

Vastaus: ACER päätöksen 03/2022 mukaisesti +/- 15k€ väliaikaisesti. Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet konsultaation alemmista FRR-energian hintarajoista, kuuleminen on auki 12.12.2023 asti. Linkki tiedotteeseen aiheesta.

  

Kysymys: onko aFRR aktivointisignaali aina positiivinen, vai etumerkillinen signaali?

Vastaus: aFRR reaaliaikasignaaleissa kapasiteetit aina positiviisialukuja (ylös sekä alas, signaalit erikseen), tehosignaalit ja aktivointisignaalit etumerkillisiä eli joko + tai – .

 

Kysymys: Mikä on aFRR aktivoinnin tarkkuus? 

Vastaus: aFRR aktivointisignaali on liukuluku, eli ei 1 MW portaissa vaan portaattomasti. Säätökokeissa linjataan, kuinka suuret tehonsäätöportaat kohteelle hyväksytään, mikäli kyseessä on portaittain aktivoituva kohde.

 

Kysymys: Mikä taho määrittää aFRR-aktivointitarpeen? 

Vastaus: Fingrid määrittää aktivointitarpeen (tällä hetkellä pohjoismaiseen taajuuteen perustuen, jonka laskee Statnett), jonka se sitten toimittaa PICASSOlle. PICASSO määrittää aktivointitarpeen perusteella rajan yli käytävän aFRR-energian kaupan, ja lähettää Fingridille tähän perustuen aktivointitarpeen korjausta. Fingrid jakaa aktivoinnit toimijoille energiatarjousten perusteella hintajärjestyksessä.

 

Kysymys: Kuinka ICCP yhteys pystytetään? 

Vastaus: Reservitoimija voi olla yhteydessä aFRR tiedonvaihdon osalta Tuomakseen tai Joonakseen. Tiedonsiirtoyhteys pystytetään, kun reservitoimijalla on valmius säätökokeisiin.

 

Kysymys: Mikä on KovaFen verkon saavutettavuus? 

Vastaus: Sijainti vaikuttaa aika paljon, webinaarissa arvioitiin että yhteyksien rakentaminen kestää arviolta ainakin 2 kk. Tarkempia tietoja antaa Suomen Erillisverkot, joka verkkoa ylläpitää.

 

Kysymys: Milloin markkinaosapuolet pääsevät testaamaan? 

Vastaus: Reaaliaikatiedonvaihdon ja aFRR energiatarjousten osalta testaus on jo nyt mahdollista. Laskutus- ja markkinatiedon osalta aiheeseen palataan marraskuun webinaarissa.

 

Kysymys: Miten FG informoi jos toimijan tarjous merkataan FG:n toimesta epäkäytettäväksi? Kuinka tämä korvataan toimijalle? 

Vastaus: Toimijalle ilmoitetaan epäkäytettävät tarjoukset ECP:n kautta. Mukana on syykoodi, joka kertoo, miksi tarjous on merkattu epäkäytettäväksi. Erillistä korvausta ei epäkäytettäväksi merkatusta tarjouksesta ole, kyseessä on poikkeustapaus, johon pitää olla erillinen syy. Syyn tulee olla hyvin perusteltu kuten laitos ei verkossa tai tietoliikennevika. Lähtökohtaisesti Fingridin etu on, että mahdollisimman suuri määrä tarjouksia on käytettävissä.

 

Kysymys: Mitä tapahtuu, jos FG menettää yhteyden PICASSOon?

Vastaus: Menetettäessä yhteys Eurooppalaiselle PICASSO alustalle FG tekee tarjousvalinnan paikallisesti. Teknisesti tällä ei ole vaikutusta reservitoimijoihin.

 

Kysymys: Mitä tapahtuu, jos FG menettää yhteyden reservitoimijaan?

Vastaus: FG:n ja reservitoimijoiden välillä on jatkuvasti päivittyvä ns. watchdog-signaali. Jos signaali ei päivity, FG tulkitsee yhteyden reservitoimijaan menetetyksi ja merkitsee tarjoukset automaattisesti epäkelvoiksi kuluvalta vartilta.

 

Kysymys: Onko itsenäinen aggregointi (IA) sallittu PICASSO-liitynnän jälkeen aFRR-markkinoilla?

Vastaus: Nyt hyväksyntäprosessissa olevissa ehdoissa IA ei ole mahdollista aFRR-markkinoilla. Fingridillä on työ käynnissä IA:n mahdollistamiseksi aFRR energiamarkkinalle, ehtoprosessi tähän liittyen alkanee alkuvuodesta 2024, ja IA mahdollisuus aFRR energiamarkkinalle tulisi alustavasti syksyllä 2024. IA säilyy mahdollisena FFR- ja FCR -markkinoilla. Lisätietoa erillisiltä nettisivuilta: Itsenäinen aggregointi - Fingrid.

 

 

Lisätietoja aiheesta

Tuomas Mattila 
projektipäällikkö
puh. 030 395 4180

Joonas Muikku
reaaliaikatiedonvaihto
puh. 030 395 4324

Ilkka Hulkko
markkinatiedonvaihto
puh. 030 395 4286

Joni Aalto
testaus
puh. 030 395 5386