;

Suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien järjestelmätekniset vaatimukset

Suurjännitteiset tasasähköjärjestelmien järjestelmätekniset vaatimukset koskevat Suomen sähköjärjestelmään liitettyjä suurjännitteisiä tasasähköjärjestelmiä. Näiden järjestelmäteknisten vaatimusten lisäksi suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien on noudatettava liittymishetkellä voimassa olevia Fingridin yleisiä liittymisehtoja (YLE) sekä kantaverkkosopimuksen mukaisia ehtoja.

Suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien järjestelmäteknisten vaatimusten lähtökohtana on eurooppalaiset verkkosäännöt (Euroopan komission asetus 2016/1447), joihon Fingrid on tehnyt kansalliset lisäykset ja täsmennykset. Eurooppalaisten verkkosääntöjen tavoitteena on taata tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet sähkön sisämarkkinoilla, varmistaa sähköjärjestelmän käyttövarmuus ja luoda yhtenäiset liittymisehdot verkkoliitynnöille.

Kansallisesti tasasähköjärjestelmän järjestelmäteknisten vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että

  • tasasähköjärjestelmä kestää sähköjärjestelmässä esiintyvät jännite- ja taajuusvaihtelut,
  • tasasähköjärjestelmä tukee sähköjärjestelmän toimintaa häiriötilanteiden yhteydessä sekä toimii luotettavasti niiden aikana ja niiden jälkeen,
  • tasasähköjärjestelmä ei verkossa ollessaan aiheuta haittaa muille sähköjärjestelmään kytketyille laitteille, ja että
  • liittymispisteen verkonhaltijalla ja Fingridillä on käytössään sähköjärjestelmän ja sen käytön suunnitteluun sekä käyttövarmuuden ylläpitoon tarvittavat tiedot tasasähköjärjestelmästä.