;

Itsenäinen aggregointi

Itsenäisen aggregoinnin salliminen on tärkeä askel jouston lisäämiseksi sähköjärjestelmässä. Sähköjärjestelmä tarvitsee joustoa, jotta tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa jokaisena hetkenä. Itsenäinen aggregointi tuo myös loppukäyttäjille uusia valinnanmahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinalle.

Sähkömarkkinalaissa (497/2023) aggregoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa yhdistetään usean loppukäyttäjän kuormia tai tuottamaa sähköä myytäväksi, ostettavaksi tai huutokaupattavaksi sähkömarkkinoilla. Itsenäinen aggregaattori puolestaan on toimija, joka ei ole sidoksissa loppukäyttäjän avoimeen sähköntoimittajaan. Aggregointisopimuksella tarkoitetaan aggregaattorin ja loppukäyttäjän välistä sopimusta sähkönkäyttöpaikan kulutusjouston hyödyntämisestä aggregoimalla.

Tällä hetkellä aggregointi on sallittua taseketjun sisällä kaikilla markkinapaikoilla. Itsenäinen aggregointi on sallittu tällä hetkellä FFR, FCR-D, FCR-N ja aFRR -tuotteissa. Näillä reservimarkkinoilla itsenäinen aggregaattori voi koota joustoresursseja eri tasevastuiden piiristä kunkin reservituotteen ehtojen mukaisesti. Lisätietoja reservimarkkinoilla toimimisesta löydät täältä.

Markkinoille osallistumisen tulee olla tasapuolista ja syrjimätöntä. Loppukäyttäjän aggregointisopimuksen tekeminen ei edellytä verkonhaltijan tai sähköntoimittajan suostumusta. Sähkömarkkinalain mukaan itsenäisen aggregaattorin on korvattava vuorokausimarkkinalla, päivän sisäisellä markkinalla tai tasehallintamarkkinalla toteuttamansa kulutusjouston aktivoinnin aikana aiheutuneet kustannukset loppukäyttäjän avoimelle toimittajalle tai tämän tasevastaavalle. Laki määrittelee Fingridin tehtäväksi korvauksen laskentamenetelmän määrityksen (ns. kompensaatiomalli). 

Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa myöhemmin tarkempia säännöksiä itsenäisen aggregaattorin tarjoaman kulutusjouston todentamisesta ja huomioimisesta taseselvityksessä sekä kulutusjoustoon liittyvän taloudellisen korvauksen maksamisesta.

EU-tasolla on valmisteilla kulutusjouston verkkokoodi, joka tulee asettamaan tarkempia linjauksia muun muassa itsenäisen aggregoinnin malleista ja markkinalle pääsystä. Luonnos verkkokoodista on valmistumassa toukokuussa 2024 ja sen odotetaan siirtyvän komission käsittelyyn vuoden 2024 lopussa. Lisätietoa verkkokoodista löydät täältä.

Fingrid valmistelee itsenäisen aggregoinnin aFRR-energiamarkkinan mallia, jonka arvioitu käyttöönotto on vuoden 2024 loppuun mennessä.

Itsenäinen aggregointi reservimarkkinoilla
Itsenäinen aggregointi reservimarkkinoilla
Itsenäinen aggregointi reservimarkkinoilla
Sulje

 

Lisätietoja aiheesta

Suvi Peltoketo
asiantuntija
puh. 030 395 5360

Anette Ryhänen
suunnittelija
puh. 030 395 5286

Mikko Haapamäki
suunnittelija
puh. 030 395 4285