;

ACER

Energiaregulaattoreiden yhteistyövirasto ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) on perustettu  avustamaan ja koordinoimaan kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten työtä. Sen toimipaikka on Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa. ACER:n toiminnasta säännellään uudelleenlaaditussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/942 Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta.

ACERin tehtävät:

  • sähkö- ja kaasuverkkoja koskevien puiteohjeiden laadinta, joiden pohjalta siirtoverkkojen haltijoiden yhteistyöorganisaatiot ENTSO-E ja ENTSO-G valmistelevat sitovia verkkosääntöjä
  • eurooppalaisen ja kansallisten kymmenvuotisten verkkosuunnitelmien toteutumisen arviointi
  • päätökset rajajohtoasioissa, mikäli kansalliset sääntelyviranomaiset pyytävät tai mikäli sääntelyviranomaiset eivät pääse rajajohtoasiassa yhteisymmärrykseen
  • sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuuden valvonta
  • vuosittainen raportti markkinoiden toiminnasta


ACERilla on johtaja, hallintoneuvosto, sääntelyneuvosto ja muutoksenhakuneuvosto. Energiamarkkinavirasto edustaa Suomea sääntelyneuvostossa, joka koostuu 27 kansallisten sääntelyviranomaisten edustajasta. Hallintoneuvostossa on yhdeksän Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja komission nimeämää jäsentä. Hallintoneuvosto nimeää muutoksenhakuneuvoston kuusi jäsentä.