;

ACER

Energiaregulaattoreiden yhteistyövirasto ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) on perustettu EY-asetuksella 713/2009 avustamaan ja koordinoimaan kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten työtä. Sen toimipaikka on Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa.

ACERin tehtävät:

  • sähkö- ja kaasuverkkoja koskevien puiteohjeiden laadinta, joiden pohjalta siirtoverkkojen haltijoiden yhteistyöorganisaatiot ENTSO-E ja ENTSO-G valmistelevat sitovia verkkosääntöjä
  • eurooppalaisen ja kansallisten kymmenvuotisten verkkosuunnitelmien toteutumisen arviointi
  • päätökset rajajohtoasioissa, mikäli kansalliset sääntelyviranomaiset pyytävät tai mikäli sääntelyviranomaiset eivät pääse rajajohtoasiassa yhteisymmärrykseen
  • sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuuden valvonta
  • vuosittainen raportti markkinoiden toiminnasta


ACERilla on johtaja, hallintoneuvosto, sääntelyneuvosto ja muutoksenhakuneuvosto. Energiamarkkinavirasto edustaa Suomea sääntelyneuvostossa, joka koostuu 27 kansallisten sääntelyviranomaisten edustajasta. Hallintoneuvostossa on yhdeksän Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja komission nimeämää jäsentä. Hallintoneuvosto nimeää muutoksenhakuneuvoston kuusi jäsentä.