;

Siirtokapasiteetinlaskenta

Siirtokapasiteetinlaskennalla tarkoitetaan sähkömarkkinoiden käyttöön annettavan siirtokapasiteetin määrittämistä, joka tehdään sähköjärjestelmän tekniset siirtorajoitteet ja käyttövarmuus huomioiden.

Eurooppalainen lainsäädäntö (Kapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviiva (CACMedellyttää kantaverkonhaltijoita tekemään siirtokapasiteetinlaskennan koordinoidusti. Pohjoismaissa tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa pohjoismainen käytönsuunnittelutoimisto, Kööpenhaminassa sijaitseva Nordic RSC, tekee siirtokapasiteetinlaskennan pohjoismaisille kantaverkonhaltijoille. Kantaverkonhaltijat toimittavat RSC:lle siirtokapasiteetinlaskentaan tarvittavat lähtötiedot ja vahvistavat RSC:n laskemat siirtokapasiteetit.

Myös siirtokapasiteetinlaskentamenetelmä tulee muuttumaan. Pohjoismaissa otetaan käyttöön siirtoihin perustuva, eli flow based -menetelmä ensin vuorokausimarkkinoille ja myöhemmin mahdollisesti myös päivänsisäisille markkinoille. Flow based -menetelmän etuna nähdään siirtoverkon tarkempi huomiointi ja sitä kautta syntyvä tehokkuus siirtokapasiteetin jakamisvaiheessa. Flow based -menetelmä on tulossa vuorokausimarkkinoilla käyttöön aikaisintaan vuonna 2021. Ennen käyttöönottoa järjestetään vähintään vuoden kestävä rinnakkaisajo, jossa flow based -menetelmällä lasketaan siirtokapasiteetit päivittäin nykyisen NTC-menetelmän rinnalla.

Rinnakkaisajon tavoitteena on lisätä ymmärtämystä uudesta menetelmästä ja varmistaa menetelmän toimivuus. Flow based -menetelmän käyttöönottoaikatauluun liittyy epävarmuutta, koska ennen käyttöönottoa kantaverkkoyhtiöiden on kehitettävä laskennassa tarvittava yhteinen verkkomalli, varmistettava uuden menetelmän toimivuus ja näytettävä sen mukanaan tuomat markkinahyödyt. Käyttöönoton edellytyksenä on myös yhteiseurooppalaisen vuorokausimarkkina-algoritmin (Euphemia) kyvykkyys flow based -laskentaan Pohjoismaissa.

Sähkön tuottajat ja kuluttajat

Sähköntuottajille ja kuluttajille sekä muille markkinatoimijoille flow based -menetelmä näkyy siten, että siirtokapasiteetteja ei ilmoiteta enää nykyisellä tavalla tarjousalueiden rajoille, vaan jaettavissa oleva kapasiteetti ilmoitetaan kriittisille verkkoelementeille, joita voi olla joko tarjousalueiden sisällä tai tarjousalueiden rajoilla. Tämän lisäksi julkaistaan matriisi, joka kuvaa siirtojen riippuvuuksia kriittisten verkkoelementtien välillä. Toimijat jättävät edelleen tarjouksensa samaan tapaan kuin nykyisin, tarjousaluetasolla.

Flow based –menetelmä voi näyttää monimutkaiselta ja hankalasti ymmärrettävältä. Fingrid pitää tärkeänä läpinäkyvyyden varmistamista ja kapasiteetinlaskentaan liittyen tietojen julkaisua, jotta uuden menetelmän ymmärtäminen olisi mahdollista ja menetelmä toisi mukanaan parannusta nykyiseen kapasiteetinlaskentamenetelmään verrattuna. Asiakkailta ja sidosryhmiltä toivotaan palautetta liittyen etenkin flow based -menetelmän läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden parantamiseen, sekä simulointien ja rinnakkaisajojen tuloksiin. Sidosryhmät otetaan mukaan määrittelemään rinnakkaisajojen suorituskykymittareita.

Tietoa flow based -menetelmästä on saatavilla pohjoismaisen RSC:n www-sivuilta.

 

Lisätietoja aiheesta

Jussi Matilainen

teknologiapäällikkö
puh. 030 395 5143