;

Siirtokapasiteetin laskennan uudistus

Siirtokapasiteetin laskennalla tarkoitetaan sähkömarkkinoiden käyttöön annettavan siirtokapasiteetin määrittämistä, joka tehdään sähköjärjestelmän tekniset siirtorajoitteet ja käyttövarmuus huomioiden.

Eurooppalainen lainsäädäntö (Kapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviiva (CACMedellyttää kantaverkonhaltijoita laskemaan siirtokapasiteetin koordinoidusti. Pohjoismaissa tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa pohjoismainen alueellinen koordinointikeskus, Kööpenhaminassa sijaitseva Nordic RCC, laskee siirtokapasiteetin pohjoismaisille kantaverkonhaltijoille. Kantaverkonhaltijat toimittavat RCC:lle siirtokapasiteetin laskemiseen tarvittavat lähtötiedot ja vahvistavat RCC:n laskemat siirtokapasiteetit.

Siirtokapasiteetin laskentamenetelmä uudistuu. Pohjoismaissa otetaan käyttöön siirtoihin perustuva, eli flow based -menetelmä ensin vuorokausimarkkinoilla ja myöhemmin myös päivänsisäisillä markkinoilla. Flow based -menetelmän etuna nähdään siirtoverkon tarkempi huomiointi ja sitä kautta syntyvä kansantaloudellinen tehokkuus siirtokapasiteetin jakamisvaiheessa. Flow based -menetelmä on tulossa vuorokausimarkkinoilla käyttöön aikaisintaan vuonna 2024. Ennen käyttöönottoa järjestetään vähintään vuoden kestävä rinnakkaisajo, jossa flow based -menetelmällä lasketaan siirtokapasiteetit päivittäin nykyisen nettosiirtokapasiteettiin (Net Transmission Capacity, NTC) perustuvan menetelmän rinnalla.

Rinnakkaisajon tavoitteena on lisätä ymmärtämystä uudesta menetelmästä ja varmistaa menetelmän toimivuus. 

Flow based -menetelmän vaikutukset markkinatoimijoille

Sähköntuottajille ja kuluttajille sekä muille markkinatoimijoille flow based -menetelmä näkyy siten, että siirtokapasiteetteja ei ilmoiteta enää nykyisellä tavalla tarjousalueiden rajoille. Sen sijaan kapasiteetinlaskennan tuloksena ilmoitetaan käytettävissä oleva kapasiteetti kriittisillä verkkoelementeillä, joita voi olla joko tarjousalueiden sisällä tai tarjousalueiden rajoilla. Tämän lisäksi julkaistaan matriisi, joka kuvaa riippuvuuksia kriittisten verkkoelementtien ja tarjousalueiden välisten siirtojen välillä. Markkinatoimijat jättävät edelleen tarjouksensa samaan tapaan kuin nykyisin, tarjousaluetasolla.

Flow based –menetelmä voi näyttää monimutkaiselta ja hankalasti ymmärrettävältä. Fingrid pitää tärkeänä läpinäkyvyyden varmistamista kapasiteetinlaskentaan liittyvien tietojen julkaisemisessa, jotta uuden menetelmän ymmärtäminen olisi mahdollista ja menetelmä toisi mukanaan parannusta nykyiseen kapasiteetinlaskentamenetelmään verrattuna. Asiakkailta ja sidosryhmiltä toivotaan palautetta liittyen etenkin flow based -menetelmän läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden parantamiseen sekä rinnakkaisajojen tuloksiin.

Tietoa flow based -menetelmästä on saatavilla pohjoismaisen RCC:n www-sivuilta.