Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme mukana edistämässä globaaleja vastuullisuustavoitteita. YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteesta (Sustainable Development Goals) edistämme osaltamme erityisesti energiaan, infrastruktuuriin ja ilmastotekoihin liittyviä tavoitteita.

Fingrid on vuonna 2016 allekirjoittanut YK:n Global Compact aloitteen ja sitou­tunut sen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvas­taisuuteen liittyviin periaatteisiin.

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudat­tamaan työssään yhtiön toimintaperiaatteita (Code of Conduct), joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact ­aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet.

Fingridin Vuosikertomus (linkki) toimii YK:n Global Compact ­aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) ­raporttina.

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

 • Turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön ja edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Yhteiskunnan vaatimus häiriöttömän sähkön saamiseksi vahvistuu ja sähköhuollon vakavat häiriöt ovat suurimpia turvallisuusuhkia. Investoinneillamme parannamme sähkönsiirron luotettavuutta sekä kehitämme kantaverkkoa ja sähkömarkkinoita ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Turvaamme myös toimivat sähkömarkkinat ja olemme sähkömarkkinapalveluiden edelläkävijä. Vahvan kantaverkon avulla sähkön tukkuhinta on kaikkialla sama Suomessa, mikä osaltaan mahdollistaa investoinnit koko maan alueelle.
 • Pyrimme varmistamaan edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut (alatavoite 7.1*).
 • Pyrimme lisäämään uusiutuvan energian osuutta investoimalla kantaverkkoihin päästöttömän tuotannon liittämiseksi (alatavoite 7.2*).
 • Tavoitteemme on energiatehokkuuden parantuminen sekä olla energiatehokas kaikessa toiminnassamme (alatavoite 7.3*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • Sähkönsiirtovarmuus kantaverkossa, %
 • Suomen pysyminen yhtenä sähkön hinta-alueena
 • Tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon, MW
 • Kustannusten kehitys suhteessa yleiseen hintatasoon

*Mukautettu alatavoitteen perusteella

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

 • Ylläpidämme ja kehitämme yhteiskunnalle kriittisen tärkeää sähkönsiirron infrastruktuuria asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kantaverkon kehittämisohjelmamme mittavat investoinnit työllistävät palvelutoimittajiamme useiden satojen henkilötyövuosien edestä. Työllistämisvaikutuksemme ohjautuvat laajalle alueelle, kun investoimme koko Suomen alueelle ja ostamme sähköverkon rakennus- ja kunnossapitopalvelut ulkopuolisilta palvelutoimittajilta. Olemme aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä ja innovoinnissa, kun alalla kehitetään tulevaisuuden teknologioita. Innovoimme yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien varhaisen nk. startup-vaiheen yritykset, luodaksemme myös mahdollisuuksia uudelle kaupalliselle liiketoiminnalle yhtiömme rakentamalle infrastruktuurialustalle.
 • Kehitämme laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten kansallista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille (alatavoite 9.1*).
 • Pyrimme uudistamaan infrastruktuuria kestävän kehityksen mukaiseksi, tehostamaan resurssien käyttöä ja lisäämään puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa (alatavoite 9.4*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • -Kantaverkon hankkeiden valmiusasteet, %
 • -Asiakastyytyväisyys, cNPS
 • -Kantaverkkomaksujen edullisuus, ENTSO-E hintavertailu

 

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

 • Sähkön tuotantorakenteen muutos uudistaa sähköjärjestelmäämme ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan vahvaa ja siirtokykyistä Mahdollistamme puhtaan energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon. Varmistamme järjestelmäreservien riittävyyden myös tulevaisuudessa ja valmistaudumme joustavan tuotantokapasiteetin vähenemiseen samalla kun kehitämme sähkömarkkinoita ilmastoneutraalin sähköjärjestelmän tarpeisiin. Minimoimme sähkönsiirrossamme tapahtuvia, ilmastovaikutusta aiheuttavia energiahäviöitä.
 • Integroimme ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet Fingridin toimintaperiaatteisiin, strategiaan ja suunnitteluun (alatavoite 13.2*).
 • Parannamme ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää koulutusta ja lisäämme tietämystä ilmastonmuutoksesta (alatavoite 13.3*).

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • SF6-päästöt, %
 • Siirtohäviöiden CO2-päästöt, tCO2-ekv
 • Energiatehokkuus, energiansäästö, MWh

 

Tavoite 5:  Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

 • Tavoitteemme on taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja vähentää eriarvoista kohtelua. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja reilusti Fingridin toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja varmistamme tasapuoliset toimintatavat kaikille. Olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassamme. Fingrid kohtelee henkilöstöään ja kaikkia yhteistyökumppaneitaan syrjimättömästi iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä
 • Pyrimme omalta osaltamme ehkäisemään ja torjumaan syrjintää (alatavoite 5.1*).
 • Fingrid takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöilleen (alatavoite 5.5*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • -Ei syrjintätapauksia
 • -Henkilöstörakenteen monimuotoistuminen

 

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

 • Edistämme osaltamme teknologian uudistamista ja innovaatioita sekä Vaikutamme myös Suomen kilpailukykyyn varmalla ja edullisella sähköllä. Haluamme olla Suomen parhaita työpaikkoja, tukipilarinamme hyvinvoiva työyhteisö. Edistämme vastuullisia liiketoimintatapoja koko toimitusketjussamme.
 • Parannamme resurssitehokkuutta ja edistämme kiertotaloutta (alatavoite 8.4*).
 • Ryhdymme toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi (alatavoite 8.7*).
 • Suojaamme työelämän oikeuksia ja takaamme turvallisen työympäristön kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville (alatavoite 8.8*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • -Henkilöstötutkimuksen tulos Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa
 • -Alhaiset sairauspoissaolot eikä ennenaikaisia eläköitymisiä
 • -Työtapaturmataajuus, LTIF
 • -Kantaverkon turvallisuus, vahinkojen määrä ulkopuolisille
 • -Vihreän rahoituksen määrä yhtiön rahoitusjärjestelyissä

 

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

 • Sitoutamme palvelu- ja tavarantoimittajamme yritysvastuun vaatimuksiimme ja varmistamme myös niiden toteutumista. Kierrätämme työmaillamme muodostuvat purkumateriaalit ja minimoimme jätteemme niin työmailla kuin toimistoillamme. Haemme myös uusia kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden ratkaisuja.
 • Pyrimme varmistamaan ympäristön kannalta kestävää kemikaalien ja jätteiden käsittelyä niiden koko elinkaaren ajan ja vähentämään merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida (alatavoite 12.4*).
 • Pyrimme vähentämään merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin (alatavoite 12.5*).
 • Kannustamme yhtiöitä omaksumaan kestäviä käytäntöjä (alatavoite 12.6*).
 • Edistämme omalta osaltamme kestäviä hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti (alatavoite 12.7*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • Kierrätysaste, %
 • Hyötykäyttöaste, %
 • Hankintaketjun vastuullisuus, poikkeamat auditoinnin jälkeen

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

 • Arvioimme toimintamme ympäristövaikutukset huolella. Haluamme vähentää voimajohtohankkeidemme haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle ja maankäytö Haluamme myös edistää voimajohtoalueiden turvallista hyödyntämistä ja niiden luonnon monimuotoisuutta. Sitoutamme palvelu- ja tavarantoimittajamme ympäristövastuullisiin toimintatapoihimme.
 • Suojelemme maa- ja vesiekosysteemejä ja niiden tarjoamia palveluja sekä turvaamme niiden kestävää käyttöä (alatavoite 15.1*).
 • Ryhdymme toimenpiteisiin luontaisten elinympäristöjen turmeltumisen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseksi ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi sekä niiden sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi (alatavoite 15.5*).
 • Otamme käyttöön menetelmiä, joilla voidaan estää ja merkittävästi vähentää haitallisten vierasperäisten lajien vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeihin sekä pitää ensisijaisten lajien määrä kurissa tai karsia niitä (alatavoite 15.8*).
 • Integroimme ekosysteemiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät arvot Fingridin suunnitteluun ja kehitysprosesseihin (alatavoite 15.9*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • Luonnon monimuotoisuutta edistävien hankkeiden toteutus
 • Vanhojen voimajohtoalueiden hyödyntäminen, %
 • Verkon siirtokykyä lisäävien ratkaisujen käyttöönotto
 • Ympäristöpoikkeamat

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

 • Fingrid torjuu harmaata taloutta sekä kieltäytyy rahanpesusta ja korruptiosta, kuten kiristyksestä ja lahjonnasta. Lisäksi Fingridissä on käytössä useita toiminta­malleja mahdollisen korruption, lahjonnan ja muiden taloudellisten väärinkäytösten estämiseksi liittyen muun muassa varojen käyttöön, vieraanvaraisuuden vastaanot­tamiseen, sitoumusten tarkistamiseen, vastapuolitarkastuksiin ja pakoteseuran­taan. Tämän varmistamme ajantasaisin periaattein, ohjeistuksin sekä perehdy­tyksin.
 • Torjumme aktiivisesti korruptiota ja lahjontaa (alatavoite 16.5*).
 • Edistämme tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä toimintatapoja (alatavoite 16.6*).


SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • Verojen maksu Suomen yhteisöveroasteen mukaisesti
 • Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta
 • Periaatteiden ja politiikkojen päivitys vuosikellon mukaisesti
 • Riskeihin varautuminen ja jatkuvuusharjoittelu
 • Liiketoimintakriittisen ja henkilödatan suojaus
 • Luottoluokitus
 • Osingonmaksukyky

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

 • Kantaverkkoyhtiönä toimintamme vaikuttaa moneen sidosryhmään ja vuorovaikutus asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi on tärkeää. Tämän merkitys korostuu entisestään, kun sähköä käytetään yhä enemmän päästöjen vähentämiseen muilla sektoreilla. Myös yhteistyö voimajohtoalueiden maanomistajien ja paikallisten ihmisten kanssa on meille tärkeää. Yhdistämme oman ydinosaamisemme parhaiden toimijoiden kanssa ja edistämme kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja globaalisti hankintojemme kautta. Toimimme kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja teemme toimialayhteistyötä, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä oppilaitosyhteistyötä. Edistämme julkisen ja yksityissektorin välisiä
 • Tehostamme kestävän kehityksen tavoitteita useiden sidosryhmien kumppanuuksilla ja jaamme tietoa, asiantuntemusta ja teknologiaa kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi (alatavoite 17.16*).
 • Kannustamme ja edistämme tehokkaita julkisia sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia (alatavoite 17.17*).


SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

 • Yhtiön maine eri sidosryhmien keskuudessa, sidosryhmätutkimukset
 • Maanomistajien tyytyväisyys investointiprojektien hoitoon
 • Palvelutoimittajien halukkuus toimia Fingridin kanssa