;

Raportointi

Raportoimme  yritysvastuusta  osana vuosikertomusta. Fingrid noudattaa läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi kansainvälistä GRI-raportointiohjeistoa (Global Reporting Initiativen GRI-standardit). Mukana on myös Sustainability Accounting Standards Boardin SASB-standardin toimialakohtainen sisältö (Electric Utilities & Power Generators). Raportoimamme tiedot on koottu vuosikertomukseen GRI- ja SASB-indekseihin s. 84 alkaen.

Raportoinnin on varmentanut ulkopuolinen riippumaton taho lukuun ottamatta alustavaa tarkastelua EU:n taksonomia-asetuksen raportoinnista. Vuotta 2022 koskevan alustavan tarkastelun perusteella merkittävä osa Fingridin toiminnasta on sekä taksonomiakelpoista että taksonomiavaatimusten mukaista, muiden sektoreiden kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi vähentävää toimintaa.

Vuosikertomuksesta erillisenä vastataan uudistuneeseen YK:n Global Compact -aloitteen mukaiseen Communication on Progress (COP) -raportointiin. Ilmastonmuutoksen liiketoiminnallisista riskeistä ja mahdollisuuksista raportoidaan Fingridin verkkosivulla mukaillen TCFD-kehystä (Task Force on Climate-related Financial. Hallituksen toimintakertomuksessa Fingrid raportoi myös muista kuin taloudellisista tiedoista.

Fingrid raportoi verojalanjäljestään eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi. Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille. Lisätietoa: Fingridin vuosikertomus, liiketoimintakatsaus > talous ja rahoitus s. 30 alkaen. 

Fingrid on ensimmäinen suomalainen yritys, joka laski liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan, ns. green bondin vuonna 2017. Green bondilla rahoitetaan hankkeita, joilla arvioidaan olevan pitkäaikaisia nettopositiivisia ympäristövaikutuksia. Green bond -hankkeet liittävät Fingridin sähköverkkoon uusiutuvaa energiantuotantoa, vähentävät sähkön siirtohäviöitä tai luovat älykkäitä, energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Fingrid raportoi verkkosivuillaan sijoittajat-osiossa vuosittain Green bondilla rahoitettujen hankkeiden vaikutuksia erillisellä vaikuttavuusraportilla. Vuodesta 2019 alkaen näiden hankkeiden osalta raportoidaan myös vältettyjen epäsuorien hiilidioksidipäästöjen arvioitu määrä hiilidioksidiekvivalenttitonneina.