Ympäristövastuu

Fingridin merkittävin vastuullisuusteko on toiminta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Liiketoiminnallamme on merkittävä myönteinen ympäristö- ja ilmastovaikutus, kun vahvistamme sähkönsiirron kantaverkkoa puhtaan sähköntuotannon tarpeisiin ja edistämme siirtymistä kohti puhdasta sähköjärjestelmää. Kantaverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuu kuitenkin myös hiilijalanjälkeä ja kielteisiä ympäristövaikutuksia. Vähennämme kielteisiä vaikutuksia arvioimalla ne huolellisesti sekä varautumalla ennalta mahdollisiin ympäristöriskeihin.

Huolehdimme siitä, että puhtaan sähköntuotannon ja kulutuksen liittämiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit toteutuvat ajallaan. Vahvasti säästä riippuvaisen uusiutuvan energiantuotannon lisääminen edellyttää myös sähkömarkkinoiden uudistumista, kuten sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen uudistamista ja kulutusjouston lisäämistä.

Siirtyminen kohti puhdasta sähköjärjestelmää on toteutettava vaarantamatta yhteiskunnan toimivuutta. Fingridin tehtävänä on varmistaa, että kaikki saavat sähköä häiriöttä. Siirtovarmuuden merkityksestä kertoo, että koko maan laajuisessa suurhäiriössä taloudellinen haitta asiakkaille ja yhteiskunnalle olisi suuruusluokaltaan 100 miljoonaa euroa tuntia kohden.   

Yhtiön muita tärkeitä ilmastonmuutokseen ja ympäristöön vaikuttavia kehityskohteita ovat sähkön siirtohäviöiden vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Pyrimme käytöstä poistettavien materiaalien mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen työmaillamme sekä luontoarvojen suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen voimajohtoalueilla.

Raportoimme ilmastonmuutoksen liiketoiminnallisista riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate-related Financial Disclosures -kehyksen (TCFD) mukaisesti.. Kerromme ilmastotavoitteistamme sekä siitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon Fingridin hallinnoinnissa, strategiassa ja riskienhallinnassa. Raportoimamme tiedot on koottu oheiselle Climate Fact Sheet  -tietosivulle.