;

Ympäristövastuu

Fingridin liiketoiminnalla on merkittävä myönteinen ilmastovaikutus, sillä myönteinen hiilikädenjälkemme on suurempi kuin aiheuttamamme kielteinen hiilijalanjälki. Myönteinen kädenjälkivaikutus muodostuu, kun Fingrid vahvistaa kantaverkkoa puhtaan sähköntuotannon tarpeisiin ja myös liittää puhtaan tuotannon kantaverkkoon, millä vältetään epäsuorasti kasvihuonekaasupäästöjä ja mahdollistetaan siirtyminen kohti puhdasta sähköjärjestelmää Suomen ilmastotavoitteiden mukaisesti. Investointien aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kielteistä hiilijalanjälkeä sekä luontovaikutuksia vähennetään Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti.

Huolehdimme siitä, että puhtaan sähköntuotannon ja kulutuksen liittämiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit toteutuvat ajallaan. Vahvasti säästä riippuvaisen uusiutuvan energiantuotannon lisääminen edellyttää myös sähkömarkkinoiden uudistumista, kuten sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen uudistamista ja kulutusjouston lisäämistä. 

Yhtiön muita tärkeitä ilmastonmuutokseen ja ympäristöön vaikuttavia kehityskohteita ovat sähkön siirrossa syntyvien energiahäviöiden hiilidioksidipäästövaikutusten vähentäminen sekä energiatehokkuuden parantaminen.Keskeisin keino vähentää siirtohäviöiden kielteisiä ilmastovaikutuksia on sähköntuotannon puhdistuminen ja kantaverkon rakentaminen uuden puhtaan tuotannon tarpeita varten, jolloin myös sähkönsiirrossa tapahtuvien energiahäviöiden hiilijalanjälki pienenee.

Lisäksi tavoitteena on käytöstä poistettavien materiaalien mahdollisimman korkea kierrätysaste työmaillamme. Voimajohtoalueilla olennaista on luontoarvojen suojelu ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen sekä maankäyttö- ja maisemavaikutusten lieventäminen.

Vuonna 2022 Fingridin suorat hiilidioksidipäästöt sekä sähkön kulutuksesta ja häviöistä johtuvat epäsuorat päästöt olivat noin 106 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (scope 1 ja 2). Fingridin kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä noin 251 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun otetaan huomioon myös epäsuorat päästöt liikematkustamisesta ja voimajohtojen materiaalihankinnoista (scope 1, 2 ja 3). Fingrid käyttää päästöraportoinnissaan reaaliaikaista kulutetun sähkön päästökerrointa (vuonna 2022 keskimäärin 60 g CO2/kWh).

Hiilijalanjäljen lisäksi Fingridin liiketoiminnalla on myös merkittävä myönteinen hiilikädenjälki. Vuoden 2022 aikana Fingridin kantaverkkoon liitettiin yhteensä 1 940 megawattia tuulivoimaa, jolla vältetään tulevina vuosina epäsuorasti noin 357 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt vuosittain. Fingridissä tehtiin vuoden aikana sopimuksia yhteensä noin 770 megawatin tuulivoimatuotannon liittämisestä sähköverkkoon. Tämän myöhemmästä toteutumisesta seuraa mittava myönteinen ilmastovaikutus, kun vältetään epäsuorasti noin 141 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt vuosittain.

Raportoimme ilmastonmuutoksen liiketoiminnallisista riskeistä ja mahdollisuuksista myös mukailleen Task Force on Climate-related Financial Disclosures -kehykstä. Kerromme TCFD-tietosivulla ilmastotavoitteistamme sekä siitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon Fingridin hallinnoinnissa, strategiassa ja riskienhallinnassa.