;

Johtamisen periaatteet

 

Fingridissä johtamisen tavoitteena on hallituksen hyväksymän strategian toimeenpano ja yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen vastuullisesti ja kestävästi tuloksellisella tavalla. Tämä edellyttää sekä taloudellisten että inhimillisten voimavarojen oikeaa kohdentamista ja tiedon optimaalista hyödyntämistä.

Johtamisessa noudatetaan hyvää hallintotapaa varmistavia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapoja. Yhtiö seuraa lakien ja säädännön muutoksia ja ylläpitää johtamista ohjaavat periaatteet, politiikat ja muun ohjeistuksen yhtiötä koskevan säädännön vaatimusten mukaisina. Liiketoimintaa suunnitellaan ja johdetaan ohjeistuksen mukaisesti siten, että vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa. Tämä koskee niin yhtiön sisäistä toimintaa kuin yhtiön ulkoisesti hankkimia palveluita.

Vastuullisen toiminnan, hyvän hallintotavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja vaatimukset on keskeisiltä osiltaan määritelty hallituksen erikseen hyväksymissä yhtiön arvoissa, toimintaperiaatteissa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa.

Perustehtävä ja strategiamalli

Yhtiön perustehtävä määritellään: Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Yritysarvomme ohjaavat käytännön toimintaa ja valintoja joka päivä.

Yhtiö arvioi toimintaympäristöään, tavoitteitaan ja strategiaansa järjestelmällisesti. Strategia ja sen lähtökohdat päivitetään hallituksen hyväksyttäväksi vuosittain.

Perustehtävän toimeenpanoa varten yhtiön strategia valmistellaan ja sen toimeenpanoa johdetaan neljän näkökulman mukaisesti tuloksellisen liiketoiminnan kestävästi varmistavalla tasapainoisella ja vastuullisella tavalla.

Strategian neljä näkökulmaa ovat

  • asiakkaat ja yhteiskunta,
  • talous,
  • sisäiset prosessit ja
  • henkilöstö ja osaaminen.

Strategiassa linjataan lisäksi johtamisen ja strategian toimeenpanon kannalta relevantteja tavoitteita muilta aihealueilta kuten yritysvastuu, yhtiön tietopääoma ja ICT:n hallinta.

Johtamisvastuut

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän avustamana yhtiön juoksevasta hallinnosta ja johtamisesta osakeyhtiölain mukaisesti sekä yhtiön hallituksen hyväksymien periaatteiden ja muun ohjeistuksen mukaisesti. Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaation toimintotasolla. Johtoryhmän muodostavat toimintojen johtajat, ja johtoryhmän päätökset toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Strategian näkökulmat:

Strategiamalli.JPG

Yksi Fingrid -strategia:

Fingrid_strategiakuva_FI_2208.png

Päivitetty 6.11.2023