Johtamisen periaatteet

Fingridissä johtamisen tavoitteena on hallituksen hyväksymän strategian toimeenpano ja yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen vastuullisesti ja kestävästi tuloksellisella tavalla. Johtamisessa noudatetaan hyvää hallintotapaa varmistavia sisäisen valvonnan menettelytapoja.

Yhtiö seuraa lakien ja säädännön muutoksia ja ylläpitää johtamista ohjaavat periaatteet, politiikat ja muun ohjeistuksen yhtiötä koskevan säädännön vaatimusten mukaisina. Liiketoimintaa suunnitellaan ja johdetaan ohjeistuksen mukaisesti siten, että vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa. Tämä koskee niin yhtiön sisäistä toimintaa kuin yhtiön ulkoisesti hankkimia palveluita.

Vastuullisen toiminnan, hyvän hallintotavan sekä sisäisen valvonnan tavoitteet ja vaatimukset on keskeisiltä osiltaan määritelty hallituksen erikseen hyväksymissä yhtiön arvoissa, toimintaperiaatteissa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa.

Perustehtävä ja strategiamalli

Yhtiön perustehtävänä on toimia asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi siirtämällä luotettavasti sähköä, edistämällä aktiivisesti sähkömarkkinoita ja kehittämällä pitkäjänteisesti kantaverkkoa.
Yhtiö arvioi toimintaympäristöään, tavoitteitaan ja strategiaansa järjestelmällisesti. Strategia ja sen lähtökohdat päivitetään hallituksen hyväksyttäväksi vuosittain.

Perustehtävän toimeenpanoa varten yhtiön strategia valmistellaan ja sen toimeenpanoa johdetaan neljän näkökulman mukaisesti tuloksellisen liiketoiminnan kestävästi varmistavalla tasapainoisella ja vastuullisella tavalla.

Strategian neljä näkökulmaa ovat asiakkaat ja yhteiskunta, talous, sisäiset prosessit sekä henkilöstö ja osaaminen. Yhtiön organisaatiorakenteena on matriisi, jossa näkökulmien lisäksi tehtävät on jaettu liiketoiminnallisesti tarkoituksen¬mukaisesti vastuutettuihin toimintoihin.

Johtamisvastuut

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän avustamana yhtiön juoksevasta hallinnosta ja johtamisesta osakeyhtiölain mukaisesti sekä yhtiön hallituksen hyväksymien periaatteiden ja muun ohjeistuksen mukaisesti. Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaation toimintotasolla. Johtoryhmän muodostavat toimintojen johtajat, ja johtoryhmän päätökset toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

 

Päivitetty 17.2.2017