;

Principer för ledningen

Målet för ledarskapet i Fingrid är att verkställa den strategi som styrelsen har godkänt och att uppnå bolagets affärsmässiga mål på ett ansvarsfullt, hållbart och lönsamt sätt. För att trygga en god förvaltningssed tillämpar ledningen förfaringssätt som utnyttjas inom interkontrollen.

Bolaget håller sig à jour med ändringar i lagar och regelverk och upprätthåller de principer, policyer och anvisningar som styr ledarskapet så att de uppfyller de krav som regleringen ställer på bolaget. Affärsverksamheten planeras och leds enligt anvisningarna på ett sådant sätt att uppfyllandet av kraven kan påvisas. Detta gäller både bolagets interna verksamhet och de externa tjänster som bolaget anlitar.

Målen och kraven för ansvarsfull verksamhet, god förvaltningssed och internkontroll har till sina centrala delar fastställts i bolagets värderingar, verksamhetsprinciper, internkontrollprinciper och riskhanteringsprinciper, som styrelsen särskilt godkänt.

Grundläggande uppgift samt strategimodell

Bolagets grundläggande uppgift är att verka för kunderna och samhället genom att tillförlitligt överföra el, aktivt främja elmarknaden och långsiktigt utveckla stamnätet.
Bolaget bedömer systematiskt sin omvärld, sina mål och sin strategi. Strategin och dess utgångspunkter uppdateras varje år för godkännande av styrelsen.

För att verkställa den grundläggande uppgiften bereds bolagets strategi och leds verkställandet av strategin enligt fyra perspektiv på ett sätt som balanserat och ansvarsfullt säkerställer en affärsverksamhet med gott resultat.

De fyra perspektiven i strategin är kunder och samhälle, ekonomi, interna processer samt personal och kompetens. Bolagets organisation är uppbyggd som en matris, där förutom perspektiven även uppgifterna har fördelats på funktioner med en affärsmässigt ändamålsenlig ansvarsfördelning.

Ledningsansvar

Verkställande direktören svarar med ledningsgruppens stöd för den löpande förvaltningen och ledningen i enlighet med aktiebolagslagen, de principer som bolagets styrelse godkänt och andra anvisningar. Styrelsen godkänner bolagets basorganisation på funktionsnivå. Ledningsgruppen består av funktionsdirektörerna, och ledningsgruppens beslut genomförs med verkställande direktörens befogenheter.

 

Uppdaterad 28.2.2017