;

Sisäinen tarkastus

Yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista päättää hallitus. Sisäinen tarkastus toimii tarkastusvaliokunnan käsittelemien ja hallituksen hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Tarkastustulokset raportoidaan tarkastuskohteelle, toimitusjohtajalle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Yhtiössä toimii hallituksen päätöksellä KHT-yhteisölle ulkoistettu sisäinen tarkastus. Hallinnollisesti sisäinen tarkastus toimii yhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan yhtiön riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen ja varmentaa riippumattomana osapuolena niiden riittävyyden ja toimivuuden. Sisäisellä tarkastuksella on valtuudet toteuttaa selvityksiä ja saada pääsy kaikkeen tarkastuksen kannalta olennaiseen informaatioon. Yhtiön sisäinen tarkastus
tekee yhtiön eri prosesseihin liittyviä riskiperusteisia auditointeja.

Vuonna 2020 yhtiön sisäisenä tarkastajana toimi Deloitte & Touche Oy, joka teki yhteensä neljä (4) tarkastusta. Tarkastukset koskivat yhtiön yritysturvallisuutta, kriisiviestintää, Datahub -projektin hallintoa sekä yhtiön uuden hankintajärjestelmän käyttöönottoa. Deloitte & Touche Oy:lle tarkastustehtävistä maksetut palkkiot olivat yhteensä 133 920 euroa.

Tarkemmat tiedot sisäisen tarkastuksen kohteista on esitetty selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Päivitetty 5.3.2021