;

Johdon palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Fingridin hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa
  • hallituksen jäsenet 1 000 euroa.


Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan ja nimitystoimikunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää, lisäeläkejärjestelmiä tai muita taloudellisia etuja. Fingrid ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja. Kukaan hallituksen jäsenistä ei toimi työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja muut etuudet

Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus muodostuu

  • kiinteästä kokonaispalkasta (23 000 euroa 1.1.2024-)
  • yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 40 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta) ja
  • kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (enimmäismäärä 40 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta).

 

Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan bonusohjelmien kriteerit ja niille asetettavat ala- ja ylärajat. Molemmat bonusohjelmat on kuvattu Toimielinten palkitsemispolitiikassa.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajalla ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu

  • kiinteästä kokonaispalkasta
  • yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 25 % ansaintavuoden vuosipalkasta) ja
  • kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (25 % ansaintavuoden vuosipalkasta).

 

Johtoryhmän palkitsemisen periaatteista, palkkaeduista ja työsuhteen keskeisistä ehdoista päättää yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Johdon yksivuotisessa bonusohjelmassa mitataan yhtiön tulosta, asiakastyytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitataan johtoryhmän jäsenten oman vastuualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista.

Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat sähköjärjestelmän käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta, omistaja-arvo sekä kantaverkkotariffin kilpailukykyisyys/uusiutuvan tuotannon liittäminen.

Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Johtajien irtisanomisajat ovat tyypillisesti 5 - 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo johtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi vanhimmissa sopimuksissa maksimillaan kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

 

Palkat ja luotoisedut 2023

Muuttuva tulospalkkio 2023*

Kokonaispalkitseminen 2023

Vuodelta 2023 erääntyvä tulospalkkio**

Toimitusjohtaja

   343 000

197 000

   540 000

213 000

Johtoryhmä

1 332 000

371 000***

1 703 000

412 000

YHTEENSÄ

1 675 000

568 000

2 243 000

625 000

* Vuodelta 2022 ansaittu ja vuonna 2023 maksettu tulospalkkio
**Vuodelta 2023 ansaittu ja vuonna 2024 maksettava tulospalkkio

Päivitetty 27.2.2024