Johdon palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Fingridin hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa
  • hallituksen jäsenet 1 000 euroa.


Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan ja nimitystoimikunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää, lisäeläkejärjestelmiä tai muita taloudellisia etuja. Fingrid ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja. Kukaan hallituksen jäsenistä ei toimi työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja muut etuudet

Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus muodostuu

  • kiinteästä kokonaispalkasta (25 000 euroa 1.1.2021-)
  • yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 40 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta) ja
  • kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (enimmäismäärä 40 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta).

 

Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan bonusohjelmien kriteerit ja niille asetettavat ala- ja ylärajat. Molemmat bonusohjelmat on kuvattu Toimielinten palkitsemispolitiikassa.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajalla ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu

  • kiinteästä kokonaispalkasta
  • yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 25 % ansaintavuoden vuosipalkasta) ja
  • kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (25 % ansaintavuoden vuosipalkasta).

 

Johtoryhmän palkitsemisen periaatteista, palkkaeduista ja työsuhteen keskeisistä ehdoista päättää yhtiön hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Johdon yksivuotisessa bonusohjelmassa mitataan yhtiön tulosta, asiakastyytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitataan johtoryhmän jäsenten oman vastuualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista.

Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat sähköjärjestelmän käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta, omistaja-arvo sekä kantaverkkotariffin kilpailukykyisyys.

Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Johtajien irtisanomisajat ovat tyypillisesti 5 - 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo johtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi vanhimmissa sopimuksissa maksimillaan kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

 

euroa

Palkat ja luotoisedut 2020

Muuttuva tulospalkkio 2020*

Kokonais-palkitseminen 2020

Vuonna 2021 erääntyvä tulospalkkio**

Toimitusjohtaja

309 000

195 000

504 000

191 000

Johtoryhmä

1 199 000

382 000

1 581 000

382 000

YHTEENSÄ

1 508 000

577 000

2 085 000

573 000

*  Vuodelta 2019 ansaittu ja vuonna 2020 maksettu tulospalkkio
** Vuodelta 2020 ansaittu ja vuonna 2021 maksettava tulospalkkio

Päivitetty 5.3.2021