Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous vahvisti seuraavat kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille:

• hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa
• hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa
• hallituksen jäsenet 1 000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan ja nimitystoimikunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen oli osallistunut.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista liitteessä Palkitsemisen periaatteet ja palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan.
Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus muodostui vuonna 2019 kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 40 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta) ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (enimmäismäärä 35 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta 2016-2018 ohjelmassa ja enimmäismäärä 40 prosenttia vuonna 2020 erääntyvässä 2017-2019 ohjelmassa).

Toimitusjohtajan yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin sekä vuonna 2018 että 2019 yhtiön tulosta, asiakkaiden luottamusta, onnistumista sähkömarkkinoiden kehittämisessä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Strategisena hankkeena mitattiin vuonna 2018 onnistumista sähkömarkkinoiden kehittämisessä ja vuonna 2019 onnistumista keskeisissä investointihankkeissa (Metsälinja-siirtoyhteyden rakentaminen ja Datahub Oy:n perustaminen).

Pitkäntähtäimen kannustinohjelman mittareina olivat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo sekä pitkäntähtäimen ohjelmissa 2016-2018 että vuonna 2020 erääntyvässä 2017-2019. Yhteiskuntavastuu on otettu huomioon sekä yksivuotisessa että pitkäntähtäimen kannustinohjelmassa määriteltäessä palkitsemisohjelmien mittareita, jotka ovat osin samat kuin yhtiön määrittelemät vastuullisuuden mittarit.

Vuonna 2018 Fingrid onnistui poikkeuksellisen hyvin liiketoiminnassaan kaikilla osa-alueilla, mikä johti sekä toimitusjohtajan että henkilöstön osalta normaalia korkeampaan palkitsemiseen. Vuodelta 2018 ansaitut palkkiot maksettiin keväällä 2019.

Toimitusjohtajalla ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostui kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Yksivuotisen bonusohjelman enimmäismäärä oli 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman vuosittainen enimmäismäärä oli niin ikään 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta.

Johdon yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2019 yhtiön tulosta, asiakkaiden luottamusta, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin johtoryhmän jäsenten oman vastuualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat sähköjärjestelmän käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo.

Yhteiskuntavastuu on otettu huomioon sekä yksivuotisessa että pitkäntähtäimen kannustinohjelmassa määriteltäessä palkitsemisohjelmien mittareita, jotka ovat osin samat kuin yhtiön määrittelevät vastuullisuuden mittarit.

Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

 

Päivitetty 27.2.2020