Hallitus

Fingridin yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen. Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan yhtiön merkittävien osakkeenomistajien toimesta. Valmistelussa noudatetaan hallinnointikoodin suosituksia kokoonpanoa valmisteltaessa. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on hallituksen jäsen jossakin sähkön tai maakaasun tuotantoa tai myyntiä harjoittavassa yhtiössä tai tällaista yritystä edustavassa toimielimessä.

Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden jäsenen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Fingridin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta. Hallitus päättää merkittävistä strategisista linjauksista ja hyväksyy yhtiön johtamisjärjestelmään liittyvät toimintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä käy läpi yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Lisäksi yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon. Fingridin hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisessa työjärjestyksessä. Hallitus arvioi kerran vuodessa toimintaansa.

Hallituksen toiminta

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 8 kertaa. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun kokousaikataulun mukaisesti sekä lisäksi tarvittaessa.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimeää jäsenistään valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

Tarkemmat tiedot hallituksen kokouksista ja niissä käsitellyistä asioista löytyvät
selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Päivitetty 3.5.2017