Förvaltning och ledning

Fingrid är ett publikt aktiebolag och dess förvaltning grundar sig på aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, bolagsordningen och delägaravtal. Eftersom Fingrid har emitterat masskuldebrevslån som noteras på Londonbörsen följer bolaget Finsk kod för bolagsstyrning 2015 ("Bolagsstyrningskoden") som publicerats av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Denna bolagsstyrningsrapport har utarbetats enligt rekommendationerna i Bolagsstyrningskoden. Fingrids aktie är inte föremål för offentlig handel.

I enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och delägaravtalet är bolagets förvaltning uppdelad mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Fingrids högsta beslutanderätt utövas av aktieägarna på bolagsstämman. Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ser till att Fingrid följer goda förvaltningsprinciper. Verkställande direktören svarar med ledningsgruppens stöd för bolagets operativa verksamhet. Viktiga ärenden som gäller Fingrids kundgränssnitt bereds i bolagets delegation. En ändamålsenlig behandling säkerställs dessutom av Fingrids bolagsordning, delägaravtalen och de principer som ställts upp för styrelsens arbete.

De uppgifter som hör till bolaget organiseras och ansvaret för uppgifterna fördelas enligt Ledningsprinciperna. Målet är att säkerställa tillräcklig kompetens och skapa förutsättningar för effektivt arbete.

 

 

Uppdaterad 14.12.2018