;

Förvaltning och ledning

Fingrid är ett publikt aktiebolag vars förvaltning bygger på aktiebolagslagen, marknadsmissbruksförordningen, värdepappersmarknadslagen, bolagsordningen och delägaravtal. I sin verksamhet följer Fingrid den finska koden för bolagsstyrning som ges ut av Värdepappersmarknadsföreningen rf, eftersom bolaget har emitterat noterade obligationer på den irländska börsen och Londonbörsen. Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt rekommendationerna och rapporteringskraven i bolagsstyrningskoden. Fingrids aktie är inte föremål för offentlig handel.

Bolagets verksamhet regleras i första hand genom elmarknadslagen. Enligt elmarknadslagen ska Fingrids förvaltning och stamnätsverksamhet vara oberoende av företag som producerar eller levererar el eller naturgas. Fingrids ägare ska se till att samma personer inte har bestämmande inflytande i Fingrid och i företag som producerar eller levererar el eller naturgas. Energimyndigheten övervakar genom fastställda tillsynsmetoder att Fingrid upprätthåller en skälig prissättning i sin stamnätsverksamhet samt Fingrids möjligheter att genomföra tillräckliga investeringar i stamnätet och täcka sina kostnader. Energimyndigheten fastställer för varje tillsynsperiod en skälig avkastning för bolagets verksamhet. De nuvarande tillsynsmetoderna för tillsynsperioderna 2016–2019 och 2020–2023 trädde i kraft 1.1.2016.

Fingrids bolagsstyrningsrapport ges ut separat i samband med verksamhetsberättelsen och har behandlats av Fingrids styrelse och styrelsens revisionskommitté. Fingrids revisionssammanslutning PricewaterhouseCoopers Oy har kontrollerat att rapporten har getts ut och att beskrivningen av den interna kontrollen och riskhanteringssystemen i samband med den ekonomiska rapporteringen överensstämmer med bolagets bokslut.

Bolagsstyrningskoden finns att läsa i sin helhet på www.cgfinland.fi.

 

Uppdaterad 5.3.2021