Internrevision

Styrelsen fattar beslut om bolagets verksamhetsmodell för internrevision. Bolagets internrevision arbetar i enlighet med planer som behandlats av revisionsutskottet och godkänts av styrelsen. Revisionsresultaten rapporteras till revisionsobjektet, verkställande direktören, revisionsutskottet och styrelsen.

Bolagets internrevision sköts enligt styrelsens beslut externt av en CGR-sammanslutning. Organisatoriskt sett arbetar internrevisionen under verkställande direktören. Internrevisionen erbjuder ett systematiskt sätt att utvärdera och utveckla effektiviteten i bolagets processer för riskhantering, övervakning, ledning och förvaltning, och säkerställer som oberoende part att processerna är tillräckliga och funktionella. Internrevisionen har befogenhet att utföra utredningar och få tillgång till all information som är väsentlig för revisionen. Bolagets internrevision utför riskbaserade revisioner av bolagets olika processer.

Närmare information om revisionsobjekten presenteras i bolagsstyrningsrapporten.

 

Uppdaterad 28.2.2017