Styrelse

Fingrids bolagsstämma väljer årligen styrelse. Förslag till styrelsens sammansättning förbereds av bolagets betydande aktieägare. Vid beredningen följs rekommendationer i kod för bolagsstyrning för beredning av sammansättning. Till styrelseledamot kan inte väljas en person som är styrelseledamot i ett bolag som bedriver produktion eller försäljning av el eller naturgas eller i ett organ som representerar ett sådant företag.

Bolagsstämman väljer en styrelseledamot till styrelseordförande och en ledamot till vice styrelseordförande. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vice ordföranden.

Styrelsen har i enlighet med bolagsordningen fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutför då över hälften av styrelseledamöterna är närvarande och en av dem är styrelseordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande styrelseledamöterna. Nya styrelseledamöter sätts in i bolagets verksamhet.

Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Fingrids styrelse svarar för bolagets förvaltning. Styrelsen fattar beslut om betydande strategiska riktlinjer och godkänner verksamhetsprinciperna för bolagets ledningssystem. Styrelsen godkänner årligen verksamhetsplanen och budgeten samt går igenom risker som rör bolagets verksamhet och hanteringen av dessa risker. Styrelsen utser dessutom verkställande direktören och godkänner bolagets basorganisation och ledningsgruppens sammansättning. De centrala uppgifterna och verksamhetsprinciperna för Fingrids styrelse anges i den skriftliga arbetsordningen. Styrelsen utvärderar sin verksamhet en gång om året.

Styrelsens verksamhet

År 2016 sammanträdde styrelsen 8 gånger. Styrelsen sammanträder enligt ett i förväg fastställt schema samt vid behov.

Styrelsen har två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Styrelsen utser inom sig utskottsledamöter och fastställer arbetsordning för utskotten.

Närmare information om styrelsens sammanträden och de ärenden som behandlats vid sammanträdena kan läsas i bolagsstyrningsrapporten.

 

Uppdaterad 3.5.2017