;

Styrelse

Fingrids bolagsstämma väljer årligen styrelse. Förslag till styrelsens sammansättning förbereds av bolagets betydande aktieägare. Vid beredningen följs rekommendationer i kod för bolagsstyrning för beredning av sammansättning. Till styrelseledamot kan inte väljas en person som är styrelseledamot i ett bolag som bedriver produktion eller försäljning av el eller naturgas eller i ett organ som representerar ett sådant företag.

Bolagsstämman väljer en styrelseledamot till styrelseordförande och en ledamot till vice styrelseordförande. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vice ordföranden.

Styrelsen har i enlighet med bolagsordningen fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutför då över hälften av styrelseledamöterna är närvarande och en av dem är styrelseordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande styrelseledamöterna. Nya styrelseledamöter sätts in i bolagets verksamhet.

Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Mer information kan hittas på finska och engelska. Välj språk från toppmenyn.

 

Uppdaterad 1.3.2022