;

Ohjeita kaavoittajalle

Fingridin omistaman kantaverkon voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja, jotka ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan merkittäviä valtakunnallisen energiahuollon kannalta. Näin ollen viranomaisten on varmistettava, että voimajohtojen toteuttamismahdollisuudet säilyvät.

Tämän sivun oikeassa reunassa olevassa liitteessä Voimajohtojen huomioon ottaminen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäytön suunnittelussa kerrotaan asema- ja yleiskaavoituksessa suositeltavat kantaverkon voimajohtojen merkintätavat ja kaavamerkinnät. Tavoitteena on välittää kaavoittajille ja rakennusvalvonnalle tietoa, kuinka kantaverkon voimajohto otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa

Voimajohdot vaikuttavat lähiympäristöönsä ja asettavat johtoalueella maankäytölle erilaisia rajoituksia, joista pääosa voidaan ohjeistaa täsmällisesti. Osa rajoituksista on kuitenkin maankäytön suunnitteluun liittyviä suosituksia. Ohjeessa on esitelty myös muutamia tyypillisiä maankäyttömuotoja, joiden sijoittaminen voimajohdon läheisyyteen vaatii erityistä harkintaa.

Voimajohdot on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa myös arvioitaessa maakäyttö- ja rakennuslain 39 § ja 54 § mukaista terveellisen ja turvallisen ympäristön edellytyksiä.