;

Instruktioner för planeraren

De av Fingrid ägda kraftledningarna i stamnätet är kraftledningar i den mening som avses i 22 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), vilka kraftledningar enligt de nationella markanvändningsmålen är betydelsefulla för den nationella energiförsörjningen. Myndigheterna måste därför säkerställa att möjligheterna att förverkliga kraftledningar bibehålls.

Kraftledningar påverkar sin närmiljö och medför olika begränsningar av markanvändningen vid ledningsgatan. I merparten av fallen kan exakta anvisningar ges men en del av begränsningarna är dock endast rekommendationer för planering av markanvändningen. En del av begränsningarna är dock rekommendationer med anknytning till planering av markanvändning. I den finskspråkig guiden finns representerade några typiska presenterade några typiska markanvändningsformer, vilkas placering i närheten av en kraftledning kräver särskilt övervägande.

Vid planering av markanvändning måste också hänsyn tas till kraftledningar vid bedömning av förutsättningarna för en hälsosam och säker miljö enligt 39 § och 54 § i markanvändnings- och bygglagen.