;

Voimajohdot

Suunnittelu

Tavoitteenamme on minimoida voimajohdoista syntyvät haittavaikutukset yleisen edun ja teknistaloudellisten reunaehtojen asettamissa rajoissa.

Keinot:

 • Hyödynnämme nykyisen kantaverkon siirtokyvyn mahdollisimman tehokkaasti
 • Hyödynnämme ensisijaisesti nykyisiä voimajohtoreittejä
 • Vältämme asutuksen välittömään läheisyyteen rakentamista
 • Lievennämme haitallisia maankäyttö-, maisema- ja luontovaikutuksia voimajohtopylväiden sijoittelulla ja teknisin ratkaisuin (esim. peltopylväät ja lintutörmäyksiä estävät merkinnät)
 • Varmistamme, että lainsäädännössä määritellyt voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttiä koskevat raja-arvot eivät ylity.
Rakentaminen

Voimajohtojen rakentamisessa tavoitteenamme on samaan aikaan turvata kantaverkon käyttövarmuus sekä minimoida rakentamisesta ympäristölle, maanomistajille ja lähialueen asukkaille aiheutuva haitta.

Keinot:

 • Ajoitamme työvaiheet mahdollisuuksien mukaan routa-aikaan tai muuhun ympäristön kannalta sopivaan ajankohtaan
 • Tiedotamme maanomistajia rakentamisesta etukäteen
 • Huolehdimme työmaidemme kemikaaliturvallisuudesta varastoimalla polttoaineet asianmukaisesti, ohjeistamalla työntekijöitä turvalliseen toimintaan sekä varautumalla vuodontorjuntatarvikkeilla.
 • Korjaamme tai korvaamme aiheuttamamme vahingot sekä siistimme työmaidemme jäljet.
Kunnossapito

Voimajohtojen kunnossapidon tavoitteena on varmistaa voimajohtorakenteiden sekä -alueen pysyminen sähköturvallisuusmääräysten mukaisena ja turvallisena. Kunnossapito pyritään hoitamaan niin, että maanomistajille ja teiden omistajille aiheutunut haitta on mahdollisimman pieni.

Keinot:

 • Teiden käytöstä sovitaan yksityisteiden käyttömaksusuositusten mukaisesti.
 • Tiedotamme maanomistajia raskaista kunnossapitotöistä etukäteen.
 • Korjaamme ja korvaamme aiheutuneet vahingot ja siistimme jäljet.

 

Johtoaukean raivaukset ja reunapuiden käsittely

Johtoalueen raivauksella ja reunapuiden käsittelyllä pyritään varmistamaan voimajohdon käyttövarmuus. Raivaukset ja reunapuiden käsittely pyritään hoitamaan niin, että ympäristölle, maanomistajille ja naapureille aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni.

Keinot:

 • Johtoalueet raivataan mekaanisesti valikoivalla raivauksella, eli johtoaukealle jätetään katajia ja muuta matalakasvuista kasvustoa.
 • Hankkeen suunnitteluvaiheessa tai myöhemmin selvitetyt luontoarvot suojellaan raivaus- ja hakkuutöissä.
 • Maisema- ja virkistyssyistä raivauskiertoaikaa voidaan tarvittaessa tihentää.
 • Tiedotamme raivauksista ja reunapuiden käsittelystä maanomistajia etukäteen.
 • Piha-alueiden käsittelystä sovimme aina maanomistajien kanssa erikseen.
 • Kannustamme voimajohtoalueiden monimuotoiseen hyödyntämiseen.
 • Tuemme voimajohtoalueen hyötykäyttöön ja luonnonoloihin liittyvää tutkimustyötä.


Voimajohdon elinkaaren päättyessä toimitamme puretut materiaalit kierrätykseen tai muuhun hyötykäyttöön.