;

Sähköasemat

Suunnittelu

Uutta sähköasemaa suunniteltaessa ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan valitsemalla aseman sijainti siten, että ympäristölle ja ihmisille aiheutuva haitta on madollisimman pieni. Lisäksi ympäristövaikutukset huomioidaan aseman teknisessä suunnittelussa.

Keinot:

 • Tavoitteenamme on, että uusia muuntoasemia ei sijoiteta pohjavesialueelle.
 • Arvioimme toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit ja minimoimme niitä esimerkiksi vaihtoehtoisten kemikaalien, suoja-altaiden, öljynerottimien ja vuodonvalvontalaitteiden avulla
 • Tarvittaessa lievennämme uuden aseman maisemavaikutuksia.
 • Asetamme rajoituksia melupäästöille.
Rakentaminen ja perusparannukset

Sähköasemarakentamisen ympäristövaikutukset ja –riskit pyritään minimoimaan. Perusparannushankkeiden yhteydessä parannamme myös sähköasemien ympäristöturvallisuutta.

Keinot:

 • Lajittelemme ja kierrätämme jätteet tehokkaasti.
 • Noudatamme työtapoja, joilla ennaltaehkäistään kemikaalivahinkoja, melua, tärinää ja pölyämistä.
 • Koulutamme ja auditoimme urakoitsijoitamme.
 • Räjäytystöitä vaativilla työmailla lähiseudun rakennukset katselmoidaan ennalta.
 • Naapurustoa tiedotetaan rakentamisesta etukäteen.
Käyttö ja kunnossapito

Sähköasemien huolellisella kunnossapidolla pidennetään niiden käyttöikää ja ennaltaehkäistään myös ympäristöriskejä. Sähköasemien koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja -riskit pyritään minimoimaan.

Keinot:

 • Käsittelemme ja varastoimme sähköasemalla vain välttämättömiä kemikaaleja.
 • Ympäristöriskejä hallitaan esimerkiksi suoja-altailla, öljynerottimilla, vuotohälyttimillä ja sammutuslaitteistoilla.
 • Koulutamme ja auditoimme palvelutoimittajiamme.
 • Varaudumme onnettomuuksiin toimintaohjein ja öljyntorjuntakalustoin.
 • Aseman elinkaaren päättyessä hyödynnämme tai kierrätämme kaikki rakenteet ja laitteet.

 

Katso myös