;

Sähköasemien ja varavoimalaitosten ympäristövaikutusten lieventäminen

Kemikaalivahingot

Sähköasemalaitteet sisältävät eristeöljyä tai SF6-kaasua. Varavoimalaitoksilla puolestaan varastoidaan suuria määriä kevyttä polttoöljyä. Suuret, kemikaaleja sisältävät laitteet ja säiliöt on sijoitettu suoja-altaiden päälle. Tällä varmistamme, että kemikaaleja ei pääse vuototilanteissakaan maaperään tai vesistöihin.

Sähköase­mat ja va­ra­voi­ma­lai­tok­set ovat mie­hittämättömiä, ja sik­si on tärkeää, että lait­teet ja suoja-altaat on va­rus­tet­tu häly­ty­san­tu­rein, jot­ka antavat hälytyksen vi­ka­ti­lan­teis­sa kunnossapidosta vastaaville palvelutoimittajille sekä kan­ta­verk­ko­kes­kuk­seen. Lisäksi kaikilla sähköase­mil­la ja varavoimalai­tok­sil­la on imey­tysväli­neitä en­si­tor­jun­taan vahingon varalle.

Tulipaloihin varaudumme esi­mer­kik­si pidäty­sal­tain, jon­ne öljyi­nen sam­mu­tus­jäteve­si voidaan hallitusti johtaa. Varavoimalaitoksilla on kattavat paloilmaisin- ja sammutusjärjestelmät.

Ilmastovaikutukset

Varavoimalaitoksilla käytetään polttoaineena kevyttä rikitöntä polttoöljyä, jonka käytöstä syntyy CO2-päästöjä. Varavoimalaitoksia käytetään vain kantaverkon häiriötilanteissa sekä laitosten käynnistysvalmiuden varmistamiseksi tehtävissä koekäynnistyksissä. Koekäyttöjen sykli sekä koekäyttöjen pituus on optimoitu toimivuuden toteamiseksi tarvittavaan minimiin. Sähköjärjestelmän häiriötilanteissa käynnistetyn varavoimalaitoksen käyttöä jatketaan vain niin kauan kuin se on tarpeen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden varmistamiseksi.

Joissakin sähköasemalaitteissa käytettävä SF6-kaasu on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Siksi sitä käsitellään vain koulutettujen henkilöiden toimesta ja sitä sisältävät laitteet ovat tarkasti vuotovalvottuja. Pitkän aikavälin vuosittainen vuototaso onkin ollut hyvin alhainen, keskimäärin alle 0,2 prosenttia, edustaen kansainvälisen ITOMS-vertailun kärkituloksia.

Fingridin visiona on olla SF6-vapaan teknologian edelläkävijä. Tavoitteenamme on siirtyä SF6-vapaisiin 110 kilovoltin GIS-laitoksiin vuoteen 2025 mennessä. Tätä korkeamman jännitetason GIS-laitoksille ei toistaiseksi ole olemassa vaihtoehtoa SF6-kaasun käytölle.

Melu

Joistakin sähköasemalaitteista syntyy tasaista hurinaa muistuttavaa ääntä. Sitä voivat aiheuttaa erityisesti muuntajat, kompensointilaitteet ja varavoimakoneet. Äänet eivät kuulu kauas asemasta ja varavoimakoneiden osalta syntynyt ääni on tilapäistä ja lyhytaikaista. Yhdenkään Fingridin aseman aiheuttamat äänet eivät ylitä Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja.

Asutus pyritään huomioimaan sähköasemien sijoittamisessa. Äänen leviämistä voidaan vähentää myös rakenteellisilla ratkaisuilla ja suuntaamalla sitä vähemmän ympäristöä häiritsevään suuntaan. Laitteille asetetaan melutasovaatimuksia jo hankintavaiheessa ja tarvittaessa tehdään myös melumallinnuksia ja -mittauksia.