;

Rapportering

För att säkerställa transparens och jämförbarhet har vi sedan 2011 rapporterat om företagansvar enligt GRI:s internationella riktlinjer (Global Reporting Initiative). Rapporteringen för 2017 har genomförts enligt kraven på nivå Core i GRI-standarderna. De rapporterade uppgifterna har sammanställts i ett GRI-innehållsindex. I styrelsens verksamhetsberättelse rapporterar vi också andra än ekonomiska data, även om de lagändringar som gällde detta inte medförde några skyldigheter för Fingrid.

Fingrid rapporterar också sitt skatteavtryck i avsnittet Ekonomi, finansiering och riskhantering. Vi gör inga specialarrangemang för att minimera skatter, och utdelningen betalas främst till finska staten och till finska pensions- och försäkringsbolag. Fingrid har av Förbundet för Finländskt Arbete beviljats märket Ett samhälleligt företag som tecken på att vi skött en samhälleligt betydelsefull uppgift på ett ansvarsfullt sätt.