;

Mildrande av miljökonsekvenserna av elstationer och reservkraftverk

Kemikalieskador

Elstationsutrustningar innehåller isolerolja eller SF6-gas. I reservkraftverk lagras i sin tur stora mängder lätt brännolja. Stora utrustningar och tankar som innehåller kemikalier är placerade på skyddsbassänger. Därigenom säkerställer vi att kemikalier inte ens i läckagesituationer kan hamna i markgrunden eller i vattendrag.

Elstationer och reservkraftverk är obemannade, och det är därför viktigt att utrustningar och skyddsbassänger är utrustade med larmgivare som larmar stamnätscentralen och de tjänsteleverantörer som ansvarar för underhåll i felsituationer. Dessutom har alla elstationer och reservkraftverk absorptionsmedel för inledande bekämpning i händelse av en olycka.

Vi förbereder oss för bränder exempelvis genom kvarhållningsbassänger dit oljehaltigt släckvatten kan ledas på ett kontrollerat sätt. Reservkraftverken har omfattande branddetekterings- och brandsläckningssystem.

Klimatkonsekvenser

Vid reservkraftverken används lätt svavelfri brännolja som bränsle som orsakar CO2-utsläpp. Reservkraftverk används enbart vid störningssituationer i stamnätet samt vid provstarter som genomförs för att säkerställa anläggningarnas startberedskap. Cykeln för provdrifterna samt provdriftens längd är optimerade till det minimum som krävs för att konstatera funktionaliteten. Driften av reservkraftverk som har startats vid störningssituationer i elsystemet fortsätts endast så länge det är nödvändigt för säkerställning av elsystemets driftssäkerhet.

SF6-gasen som används i vissa elstationsutrustningar är en mycket kraftig växthusgas. Därför hanteras den endast av utbildade personer och de utrustningar som innehåller gasen är noggrant läckageövervakade. Den årliga läckagenivån har på lång sikt varit mycket låg, i genomsnitt under 0,2 %, vilket representerar toppresultat i den internationella ITOMS-jämförelsen.

Fingrids vision är att vara föregångare inom SF6-fri teknik. Vår målsättning är att fram till 2025 övergå till SF6-fria GIS-anläggningar vid 110 kilovolts elstationer. Det finns för närvarande inget alternativ till användning av SF6-gas för GIS-anläggningar vid högre spänningsnivå än denna.

Buller

Vissa elstationsutrustningar genererar ljud som liknar ett jämnt brummande. Sådant kan framför allt orsakas av transformatorer, kompenseringsutrustningar och reservkraftmaskiner. Ljuden hörs inte långt från stationen och ljud som genereras av reservkraftmaskiner är tillfälligt och kortvarigt. Inga ljud orsakade av Fingrids stationer överskrider bullernivåriktvärdena enligt Statsrådets beslut 993/1992.

Omgivande bebyggelse tas i hänsyn vid placering av nya elstationer. Spridningen av ljud kan också minskas genom konstruktionsmässiga lösningar och genom att rikta ljuden i en för omgivningen mindre störande riktning. Bullernivåkrav ställs på utrustningarna redan i anskaffningsskedet och vid behov utförs även bullermodelleringar och bullermätningar.