;

Huoltotiet

Fingrid Oyj, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ja Suomen Tieyhdistys ry ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet suosituksen voimajohtojen huoltoteinä käytettävien yksityisteiden käyttömaksusta vuosille 2017–2026.

Vuoden 2016 lopulla päättyneellä edellisellä sopimuskaudella Fingrid teki yli 7000 huoltoteiden käyttömaksusopimusta ja maksoi niissä sovitut korvaukset. Uuden sopimuskauden korvausten yksikköhintoja on nostettu hieman. Uudet käyttömaksusopimukset tehdään ja korvaukset maksetaan vuosina 2017–2020.

Huoltotien käyttömaksu kattaa normaalissa voimajohtojen tarkastus- ja kunnossapitotoiminnassa tarpeellisen kulkemisen. Suurempien korjaustöiden ja perusparannushankkeiden yhteydessä tarpeellisesta teiden käytöstä on sovittava erikseen.

Suositus yksityistien käyttömaksusta

 

Työryhmä ja tehtävä

Työryhmä, johon ovat kuuluneet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y:n, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Fingrid Oyj:n ja Suomen Tieyhdistys ry:n edusta-jat, on selvittänyt perustetta, jolla korvataan voimajohtojen (vähintään 110 kV) kunnossapitotyössä tarvittava yksityistien käyttö. Asiantuntijoina on kuultu Maanmittauslaitosta ja Suomen Yksityistie-palvelua.

Perusteiden määrittely

Käyttömaksun perusteeksi selvitettiin voimajohtojen normaalien kunnossapitotöiden ja perusparannustöiden määrä 10 vuoden aikajänteellä. Kuntotarkastus tehdään joka toinen vuosi. Kunnossapitoraivauksia tehdään 5-7 vuoden välein. Lisäksi on satunnaisia tarkastus- ja korjauskäyntejä. Suurempien perusparannustöiden väli on yli 20 vuotta.

Autokalustona käytetään henkilö- tai maastoautoja, korjauskäynneillä joskus myös kuorma-autoja.

Käyttömaksuluokitus

Voimajohdon rakentamisen yhteydessä on lunastusmenettelyn kautta jo syntynyt oikeus käyttää tarpeellisia yksityisteitä. Käyttömaksulla tarkoitetaan korvausta tästä käytöstä.

Yksityistiet luokitellaan voimajohdon kunnossapidon kannalta neljään ryhmään:

  1. Satunnaisesti käytetyt aputiet, ovat teitä, joita ei käytetä säännöllisesti, mutta niitä on mahdollisuus käyttää poikkeustilanteessa
  2. Säännöllisesti käytetyt tavanomaiset huoltotiet palvelevat 1-4 pylvään kunnossapitoa.
  3. Säännöllisesti käytetyt merkittävät huoltotiet palvelevat 5-8 pylvään kunnossapitoa.
  4. Merkittävät runkotiet palvelevat yli 8 pylvään kunnossapitoa tai ovat pylväille johtavien huoltoteiden (haarojen) runkoteitä.

Käyttömaksusuositus

Kymmeneltä vuodelta kerralla maksettava käyttömaksu on todellisuudessa käytettyä tiekilometriä kohden eri ryhmissä:

  • Satunnaisesti käytetyt aputiet 15 €/ km/10v
  • Säännöllisesti käytetyt tavanomaiset huoltotiet 30 €/ km/10v
  • Säännöllisesti käytetyt merkittävät huoltotiet 40 €/ km/10v
  • Merkittävät runkotiet 50 €/ km/10v


Jokaisen tien käytöstä maksetaan käyttömaksulaskelmasta riippumatta vähintään 30 €/10v. Erityistapauksissa ja erityisillä perusteilla voidaan tästä suosituksesta yhteisellä sopimuksella poiketa.

Normaalia voimajohtojen kunnossapitoa merkittävästi suurempien korjaustöiden aiheuttama tie-rasitus korvataan tämän suosituksen mukaisen käyttömaksun lisäksi maksettavalla, todelliseen tienkäyttöön perustuvalla erillisellä käyttömaksulla. Tielle aiheutuneet vauriot korvataan erikseen tai tie korjataan vähintään entiseen kuntoon.

Käyttömaksusuositus tarkistetaan tämän suosituksen allekirjoittajatahojen nimeämässä työryhmässä. Mahdolliset muutokset otetaan huomioon seuraavalla 10 -vuotiskaudella.

Käyttömaksun soveltaminen

Käyttömaksu kattaa voimajohdon normaalista kunnossapidosta aiheutuvan tien edestakaisen käytön. Jos läpikulkutietä käytetään molempiin suuntiin, on käyttöpituutena tien koko pituus.

Jokaisen käytettävän tien osalta tehdään tähän suositukseen perustuva käyttömaksu- ja maksutapasopimus. Tiet määrittelee ja sopimusten teosta vastaa johdon omistaja. Saman omistajan tai haltijan tiet voidaan yhdistää samaan sopimukseen.

Käyttömaksu maksetaan tiekunnan tai järjestäytymättömän tieyrityksen ilmoittamalle tilille. Järjestäytymätön tieyritys tarkoittaa yksityistietä, johon ei ole perustettu tiekuntaa. Sopimustien ja oman tien osalta maksu maksetaan maanomistajan ilmoittamalle tilille.

Puomien avaamisesta ja mahdollisten muiden esteiden poistamisesta ei peritä eri maksua. Puomin avaimen teettämisestä ja lähettämisestä maksetaan tien haltijalle 20 euroa.

Olemassa olevien voimajohtojen osalta käyttömaksun kolmas 10-vuotismaksukausi alkoi 1.1.2017. Tätä edeltävältä ajalta ei tämän suosituksen mukaista käyttömaksua makseta. Muutoin maksu voidaan maksukauden aikana maksaa myös takautuvasti.

Voimassaolo

Suositus on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes se jonkun allekirjoittajan puolesta on vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin kirjallisesti irtisanottu.

Helsingissä 12. päivänä huhtikuuta 2016

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Fingrid Oyj

Suomen Tieyhdistys ry