Voimalaitoksen rekisteröinti

1. Tilinhaltija voi syöttää alkuperätakuurekisteriin hyväksyttäväksi joko oman omistamansa voimalaitoksen tai valtakirjalla hallinnoimansa voimalaitoksen. Tilinhaltijan tulee liittää rekisteriin voimalaitoksen todennustodistus ja sen liitteet. Hyväksyttyjä todennustapoja ovat

  • arviointilaitoksen todistus
  • syöttötariffin hyväksymispäätös
  • European Energy Certificate System (EECS)-todennus

 

Todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen tai hyväksymispäätöksen antamisesta lukien.

 

2. Mikäli tilinhaltija hallinnoi muun tuottajan voimalaitosta, täytyy liitteenä oleva valtakirja liittää rekisteriin pdf-muodossa. Valtakirjalomakkeen tulee olla yhtiöjärjestyksen mukaisesti allekirjoitettu voimalaitoksen omistajan osalta.

3. Rekisteröimisen yhteydessä tilinhaltija ja Finextra sopivat laitoksen nettotuotantotietojen toimittamisesta alkuperätakuun myöntöjä varten. Fingridille kantaverkkolaskutusta varten lähetettyä erillistä laitoksen nettotuotantotietoa voidaan useimmiten suoraan hyödyntää alkuperätakuiden myönnöissä. Vaihtoehtoisesti tilinhaltija voi toimittaa laitoksen nettotuotantotiedot EDI- tai ebIX -sanomamuodossa Fingridin tietojärjestelmään.

 

EECS-todentaminen

 

Syöttötariffijärjestelmään kuuluva voimalaitos

•Uusiutuvan energian syöttötariffin piiriin kuuluvat voimalaitokset (ml. monipolttoainevoimalaitokset) voidaan todentaa EECS-todentamisella.
•Tätä todennusta varten, ole hyvä ja ota yhteyttä go@finextra.fi

 

Muut voimalaitokset

•EECS-todennuksella voidaan todentaa lähinnä vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalaitoksia. Jakeluverkonhaltijan todistuksella todistetaan, että liittymispisteen takana on uusiutuvan energian voimalaitos.
•Tilinhaltija esitäyttää liitteenä olevan jakeluverkonhaltijan todistuksen ja lähettää sen jakeluverkonhaltijalle täytettäväksi.
•Jakeluverkonhaltijan täytettyä ja allekirjoitettua todistuksen tilinhaltija liittää sen suoraan rekisteriin.