Voimalaitoksen rekisteröinti

1. Tilinhaltija voi syöttää sähkön alkuperätakuurekisteriin hyväksyttäväksi joko oman omistamansa voimalaitoksen tai valtakirjalla hallinnoimansa voimalaitoksen. Tilinhaltijan tulee liittää rekisteriin voimalaitoksen todennustodistus ja sen liitteet. Hyväksyttyjä todennustapoja ovat

  • arviointilaitoksen todistus
  • syöttötariffin hyväksymispäätös
  • European Energy Certificate System (EECS)-todennus

 

Arviointilaitoksen todistuksella ja EECS-todennuksella todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta lukien. Syöttötariffin hyväksymispäätöksellä todentaminen on voimassa hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

2. Mikäli tilinhaltija hallinnoi muun tuottajan voimalaitosta, täytyy liitteenä oleva valtakirja liittää rekisteriin pdf-muodossa. Valtakirjalomakkeen tulee olla yhtiöjärjestyksen mukaisesti allekirjoitettu voimalaitoksen omistajan osalta.

3. Rekisteröimisen yhteydessä tilinhaltija ja Finextra sopivat laitoksen nettotuotantotietojen toimittamisesta alkuperätakuun myöntöjä varten. Fingridille kantaverkkolaskutusta varten lähetettyä erillistä laitoksen nettotuotantotietoa voidaan useimmiten suoraan hyödyntää alkuperätakuiden myönnöissä. Vaihtoehtoisesti tilinhaltija voi toimittaa laitoksen nettotuotantotiedot EDI- tai ebIX -sanomamuodossa Fingridin tietojärjestelmään.

 

EECS-todentaminen

 

•EECS-todennuksella voidaan todentaa lähinnä vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalaitoksia. Jakeluverkonhaltijan todistuksella todennetaan voimalaitoksia, joilla on vain yksi energialähde.
•Tilinhaltija esitäyttää liitteenä olevan jakeluverkonhaltijan todistuksen ja lähettää sen jakeluverkonhaltijalle täytettäväksi.
•Jakeluverkonhaltijan täytettyä ja allekirjoitettua todistuksen tilinhaltija liittää sen suoraan rekisteriin.