;

Voimalaitoksen rekisteröinti

1. Tilinhaltija voi syöttää sähkön alkuperätakuurekisteriin hyväksyttäväksi joko oman omistamansa voimalaitoksen tai valtakirjalla hallinnoimansa voimalaitoksen. Tilinhaltijan tulee liittää rekisteriin voimalaitoksen todennustodistus ja sen liitteet. Hyväksyttyjä todennustapoja ovat

  • arviointilaitoksen todistus
  • syöttötariffin hyväksymispäätös
  • European Energy Certificate System (EECS)-todennus
  • varmennettu ilmaisjakohakemus

 

Todennustodistuksessa laitoksen tuotantotapana ilmoitetaan joku seuraavista: vesivoima, ydinvoima, aurinkovoima, lämpövoima, tuulivoima tai aalto-ja vuorovesivoima. Laitoksen kapasiteetti ilmoitetaan yksikössä MW.

Todennustodistusten voimassaoloajat

  • Arviointilaitoksen todistus on Energiaviraston ohjeistuksen mukaan voimassa todentajan allekirjoituspäivämäärästä lähtien viisi vuotta
  • Syöttötariffin hyväksymispäätöksellä todentaminen on voimassa hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti
  • EECS-todennuksella todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksessa ilmoitetusta päivämäärästä.
  • Varmennettu ilmaisjakohakemus on voimassa viisi vuotta hakemuksen jättämisestä

 

2. Mikäli tilinhaltija hallinnoi muun tuottajan voimalaitosta, täytyy liitteenä oleva valtakirja liittää rekisteriin pdf-muodossa. Valtakirjalomakkeen tulee olla yhtiöjärjestyksen mukaisesti allekirjoitettu voimalaitoksen omistajan osalta.

3. Rekisteröimisen yhteydessä tilinhaltija ja Finextra sopivat laitoksen nettotuotantotietojen toimittamisesta alkuperätakuun myöntöjä varten. Fingridille kantaverkkolaskutusta varten lähetettyä erillistä laitoksen nettotuotantotietoa voidaan useimmiten suoraan hyödyntää alkuperätakuiden myönnöissä. Vaihtoehtoisesti tilinhaltija voi toimittaa laitoksen nettotuotantotiedot EDI- tai ebIX -sanomamuodossa Fingridin tietojärjestelmään.

 

EECS-todentaminen

 

•EECS-todennuksella voidaan todentaa lähinnä vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalaitoksia. Verkonhaltijan todistuksella todennetaan voimalaitoksia, joilla on vain yksi energialähde.
•Tilinhaltija esitäyttää liitteenä olevan verkonhaltijan todistuksen ja lähettää sen verkonhaltijalle täytettäväksi.
•Verkonhaltijan täytettyä ja allekirjoitettua todistuksen tilinhaltija liittää sen suoraan rekisteriin.