;

Registrering av kraftverk

Ett kraftverk kan registreras i ursprungsgarantiregistret för el av en kontoinnehavare som har undertecknat ett serviceavtal med Finextra (mer information på sidan Registrering av kontoinnehavare).

Om du vill registrera ett kraftverk som du äger kan du antingen:

  • ingå ett serviceavtal om ursprungsgaranti för el med Finextra, eller
  • utfärda en fullmakt till en kontoinnehavare som redan finns i registret (Förteckning över kontoinnehavare).

Kontoinnehavaren är skyldig att anordna leverans av information om kraftverkets nettoproduktion till Fingrids system för beviljande av ursprungsgarantier, samt ansvarar för att informationen är korrekt.

Registreringsprocess för kraftverk:

1. I registret över ursprungsgarantier för el kan kontoinnehavaren för godkännande ange antingen ett kraftverk som kontoinnehavaren själv äger eller ett kraftverk som kontoinnehavaren förvaltar med fullmakt. Till registret ska kontoinnehavaren bifoga kraftverkets verifieringsintyg med bilagor. Godkända verifieringsmetoder är

  • verifieringsintyg av bedömningsorgan
  • beslut om godkännande av inmatningstariff 
  • European Energy Certificate System (EECS)-verifiering (Nätinnehavarens intyg)

Verifieringsintyg anger något av följande som produktionssätt för kraftverk: vattenkraft, kärnkraft, solenergi, värmekraft, vindkraft eller våg- och tidvattenkraft. Kraftverkets kapacitet anges i MW.

Med intyg från ett bedömningsorgan och en EECS-verifiering är verifieringen giltig i fem år från det datum då verifieringsintyget utfärdades. Genom ett beslut om godkännande av inmatningstariffen är verifieringen giltig i enlighet med godkännandebeslutets giltighet.

2. Om kontoinnehavaren administrerar en annan producents kraftverk ska fullmakten i bilagan fyllas i och skickas till registret i pdf-format. Fullmaktsblanketten ska vara undertecknad av kraftverkets ägare i enlighet med bolagsordningen.
 
3. Vid registreringen kommer kontoinnehavaren och Finextra överens om hur anläggningens uppgifter om nettoproduktion ska skickas för beviljande av ursprungsgarantier. De uppgifter om anläggningens nettoproduktion som separat skickats till Fingrid för stamnätsfakturering kan vanligen utnyttjas direkt vid beviljandet av ursprungsgarantier. Alternativt kan kontoinnehavaren skicka uppgifter om anläggningens nettoproduktion i meddelandeformatet EDI eller ebIX till Fingrids datasystem.

 

EECS-verifiering

•Det är närmast vatten-, vind- och solkraftverk som kan verifieras inom ramen för EECS-systemet. Nätsinnehavarens intyg verifierar kraftverk med endast en energikälla.
•Kontoinnehavaren förhandsifyller intyget i bilagan och skickar det till nätsinnehavaren för att färdigställas.
•Intyget med nätsinnehavarens underskrift ska sedan av kontoinnehavaren införas direkt i registret.