Registrering av kraftverk

1. Kontoinnehavaren kan – för godkännande i ursprungsgarantiregistret – föra in antingen ett kraftverk som kontoinnehavaren äger eller ett kraftverk som kontoinnehavaren administrerar med fullmakt. Kontoinnehavaren ska införa kraftverkets verifieringsintyg jämte bilagor i registret. Godkända verifieringsmetoder är
  • verifieringsintyg av bedömningsorgan
  • beslut om godkännande av inmatningstariff
  • European Energy Certificate System (EECS)-verifiering

 

Verifieringsintyg anger något av följande som produktionssätt för kraftverk: vattenkraft, kärnkraft, solenergi, värmekraft, vindkraft eller våg- och tidvattenkraft. Kraftverkets kapacitet anges i MW.

Med intyg från ett bedömningsorgan och en EECS-verifiering är verifieringen giltig i fem år från det datum då verifieringsintyget utfärdades. Genom ett beslut om godkännande av inmatningstariffen är verifieringen giltig i enlighet med godkännandebeslutets giltighet.

2. Om kontoinnehavaren administrerar en annan producents kraftverk ska fullmakten i bilagan fyllas i och skickas till registret i pdf-format. Fullmaktsblanketten ska vara undertecknad av kraftverkets ägare i enlighet med bolagsordningen.
 
3. Vid registreringen kommer kontoinnehavaren och Finextra överens om hur anläggningens uppgifter om nettoproduktion ska skickas för beviljande av ursprungsgarantier. De uppgifter om anläggningens nettoproduktion som separat skickats till Fingrid för stamnätsfakturering kan vanligen utnyttjas direkt vid beviljandet av ursprungsgarantier. Alternativt kan kontoinnehavaren skicka uppgifter om anläggningens nettoproduktion i meddelandeformatet EDI eller ebIX till Fingrids datasystem.

 

EECS-verifiering

•Det är närmast vatten-, vind- och solkraftverk som kan verifieras inom ramen för EECS-systemet. Distributionsnätsinnehavarens intyg verifierar kraftverk med endast en energikälla.
•Kontoinnehavaren förhandsifyller intyget i bilagan och skickar det till distributionsnätsinnehavaren för att färdigställas.
•Intyget med distributionsnätsinnehavarens underskrift ska sedan av kontoinnehavaren införas direkt i registret.