;

Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset

Fingrid on sille määrätyn järjestelmävastuun perusteella asettanut sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset Suomen sähköjärjestelmään liitettäville suuntaajakytketyille sähkövarastoille, jotka tuottavat järjestelmäpalveluita ja joiden mitoitusteho tuotantotilassa on vähintään 0,8 kW.

Vaatimukset on asetettu sähkövarastojen liityntälaitteiston teknologian perusteella, mikä on yhtenevä suuntaajakytkettyjen voimalaitosten kanssa. Eurooppalaiset liitynnän verkkosäännöt eivät tällä hetkellä aseta vaatimuksia sähkövarastoille.

Sähkövarastojen järjestelmäteknisten vaatimusten asettamisessa on huomioitu eurooppalaisten liitynnän verkkosääntöjen yhtenevät tavoitteet, tasapuolisten ja syrjimättömien kilpailuolosuhteiden takaaminen sähkön sisämarkkinoilla, sähköjärjestelmän käyttövarmuuden varmistaminen sekä yhtenäisten liityntäehtojen luominen verkkoliitynnöille.

Kansallisesti sähkövarastojen järjestelmäteknisten vaatimusten asettamisella pyritään varmistamaan, että

•    sähkövarasto kestää sähköjärjestelmässä esiintyvät jännite- ja taajuusvaihtelut

•    sähkövarasto tukee sähköjärjestelmän toimintaa häiriötilanteiden yhteydessä sekä
      toimii luotettavasti niiden aikana ja niiden jälkeen

•    sähkövarasto ei verkossa ollessaan aiheuta haittaa muille sähköjärjestelmään
      kytketyille laitteille, ja että

•    liittymispisteen verkonhaltijalla ja Fingridillä on käytössään sähköjärjestelmän ja
      sen käytön suunnitteluun sekä käyttövarmuuden ylläpitoon tarvittavat tiedot
      sähkövarastosta.

Energiavirasto on vahvistanut Fingridin asettamat sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset päätöksellään 26.3.2020. Vaatimuksia on noudatettava vahvistuspäivästä alkaen.

Fingrid on julkaissut 21.6.2023 erityistarkasteluvaatimukset (SJV2019 / luvun 5), ”Specific Study Requirements for Grid Energy Storage Systems” (ks. liiteosio), joita sovelletaan tiettyihin tyypin D sähkövarastoihin. Erityistarkasteluvaatimuksissa annetaan vaatimukset Grid Forming -ohjaukselle, jota edellytetään erityisesti alueilla, joilla suuntaajakytketyn tuotannon (tuuli- ja aurinkovoima) määrä on suuri. Liittyjän tulee liityntää suunniteltaessa pyytää Fingridiltä erityistarkasteluvaatimusten arviointia, jolloin Fingrid ilmoittaa Liittyjälle, sovelletaanko näitä vaatimuksia kyseiseen sähkövarastohankkeeseen.