;

Fingridin historia

Fingridin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi yhtiön historiasta on kirjoitettu laaja historiikki Fingrid Oyj - kaksi vuosikymmentä. Se kuvaa yhtiössä ja ympäröivässä maailmassa vuosien varrella tapahtuneita muutoksia ja sitä, miten Fingrid suuntaa kohti tulevaa.

Pe­rus­ta­mis­asia­kir­jat al­le­kir­joi­tet­tiin 29. mar­ras­kuu­ta 1996. Ope­ra­tii­vi­sen toi­min­tan­sa yhtiö käyn­nis­ti sun­nun­tai­na 1. syys­kuu­ta 1997. Edeltävänä päivänä oli var­mis­tu­nut Suo­men ta­lous­his­to­rian sii­hen asti suu­rin ra­has­sa mak­set­tu, yli mil­jar­din eu­ron ar­voi­nen lii­ke­toi­min­ta­kaup­pa ja tar­vit­ta­vat ra­hoi­tusjärjes­te­lyt, joil­la Imat­ran Voi­ma Oy, Poh­jo­lan Voi­ma Oy ja Suo­men val­tio so­pi­vat kan­ta­verk­ko­lii­ke­toi­min­nan ja voi­man­siir­to­verk­ko­jen kes­kittämi­sestä yh­teen yhtiöön. Sa­mas­ta ajan­koh­das­ta lähtien Fingrid ase­tet­tiin lain määräämään ja yhtiön verk­ko­lu­vas­sa määri­tel­tyyn järjes­telmävas­tuuseen Suo­men koko sähköjärjes­telmästä.

Historiikki >

Kantaverkko täytti 90 vuotta vuonna 2019 >