;

Frågor och svar

Vem ska ansöka om och återkalla ursprungsgarantier?

Om en elförsäljare säljer eller i sin marknadsföring uppger sig använda förnybar energi ska elens ursprung certifieras.

En elproducent eller elförbrukare som i sin övriga verksamhet lämnar sina kunder uppgifter om ursprunget till den el som producenten eller förbrukaren använder, ska certifiera ursprunget till andelen el från förnybara energikällor (detta gäller till exempel en skogsindustrianläggning som i sin papperstillverkning använder el som den producerat från förnybara energikällor, och som utnyttjar denna information i marknadsföringen av pappret).

Vad krävs för att ursprungsgarantier ska beviljas?

Innan ursprungsgarantier för el kan beviljas måste anläggningens uppgifter verifieras av ett bedömningsorgan. Efter en certifiering kan kraftverket ansöka om ursprungsgarantier. Anläggningens produktionsuppgifter ska förmedlas vid behov i form av ett EDI-meddelande till Fingrid. Beviljandet av ursprungsgarantier för en anläggning sker en gång per månad eller mer sällan, och först efter att balansavräkningen för den aktuella månaden har färdigställts (T.ex. för produktionen i augusti beviljar Finextra garantier senast i mitten av september).

För hurdana perioder beviljas ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier beviljas i huvudsak en gång per månad för en kalendermånads produktionsperiod.

Ursprungsgarantier kan i stället för 1 månad också beviljas för 3 eller 6 månaders perioder – valet kan göras separat för varje kraftverk. Kontoinnehavaren förbinder sig att i ett kalenderår iaktta den period som kontoinnehavaren valt.

Hur används en ursprungsgaranti?

En beviljad ursprungsgaranti används genom att den blir återkallad. Återkallandet är med andra ord ett intyg över att elen har producerats från förnybara energikällor. Om ursprungsgarantin inte återkallas inom 12 månader efter slutet av produktionstiden ogiltigförklarar den registeransvarige garantin automatiskt och den kan inte längre användas.

Hur verifieras ett kraftverk?

Kraftverksinnehavaren ska till Finextra lämna ett intyg av verifieraren över att kraftverket uppfyller ursprungsgarantilagens krav om elproduktionssätt och vilka energikällor som har använts, och att arrangemanget för att mäta energi är tillförlitligt.Bedömningsorganen har auktoriserats av Energimyndigheten och för tillfället finns det fem auktoriserade organ; Enemi Oy, Inspecta Sertifiointi Oy, DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab,Teqniq Wind Oy och ÅF-Consult Oy.

En verifiering som utförts för tariffsystemet eller en verifiering enligt EECS-systemet kan likställas med en verifiering enligt ursprungsgarantisystemet. Genom EECS-verifiering kan man närmast verifiera vatten- och vindkraftverk. Kontoinnehavaren och distributionsnätsinnehavaren fyller i ett intyg för distributionsnätsinnehavare och skickar den med distributionsnätsinnehavarens underskrift till adressen go@finextra.fi.

Hur länge gäller en verifiering för ett kraftverk?

En verifiering enligt ursprungsgarantisystemet gäller i högst fem år.

Hur ska produktionsuppgifterna för ett kraftverk lämnas till Finextra?

Balansavräkningsuppgifter används när det är möjligt. För vind- och vattenkraftverk kan vanligen balansavräkningens mätuppgifter användas.

Om balansavräkningen inte ger tillräckligt noggranna produktionsuppgifter för att bevilja ursprungsgarantier ska kunden se till att produktionsuppgifterna lämnas till Finextra separat.

För flerbränsleanläggningar ser kraftverksinnehavaren vid behov till att produktionsuppgifterna lämnas till Fingrids system i form av EDI-meddelanden.

Ursprungsgaranti beviljas inte för sådan el som går till kraftverkets egen förbrukning.

Hur verifieras bränsleuppgifterna i en flerbränsleanläggning?

Bränsleuppgifterna för flerbränsleanläggningar lämnas till Finextra direkt i elektroniska registret innan urspungsgarantier beviljas.

Kraftverkets innehavare ansvarar för att bränsleuppgifterna är korrekta.

Det ska gå att säkerställa att uppgifterna som lämnats är tillförlitliga under minst sex år efter utgången av det kalenderår som uppgifterna gäller.

När ska ursprungsgarantier av förra året senast återkallas om de används i uppgifter som lämnats till elförbrukare?

En ursprungsgaranti som gäller förra årets produktion och som används för att certifiera information som lämnats till elförbrukare om förra året, ska återkallas senast den 31 mars följande år.

Hur länge gäller beviljade ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantin kan användas inom 12 månader från den sista dagen för produktion av den elenergi som omfattas av ursprungsgarantin.

Hur blir ursprungsgarantier ogiltiga?

Den registeransvarige ogiltigförklarar ursprungsgarantin omedelbart om den inte använts inom 12 månader från den sista dagen för produktion av den elenergi som omfattas av ursprungsgarantin.

Ogiltigförklarade ursprungsgarantier kan inte användas som intyg för att elens ursprung är förnybart.

Hur kan ursprungsgarantier överföras mellan EU-/EES-stater?

EU-/EES-länder erkänner också ursprungsgarantier som beviljats av andra medlemsländer. Överföringar mellan olika länders register görs via EECS Hub. EECS Hub administreras av AIB och de praktiska överföringarna genomförs i registret administreras av Finextra.

En aggregator kan vara gemensam kontoinnehavare för flera producenter

En kontoinnehavare kan administrera flera producenters kraftverk (aggregator). I så fall har aggregatorn på sitt ansvar dessa aktörers kundservice, behövliga fullmakter och kraftverksuppgifter. Till exempel elförsäljare, portföljinnehavare eller andra tjänsteleverantörer kan vara aggregatorer. Aggregeringen gör det lättare för mindre elproducenter att utnyttja systemet eftersom potentiella aggregatorer ofta erbjuder även andra marknadstjänster för mindre aktörer. De fasta avgifterna i arrangemanget fördelas på de aktörer som deltar i aggregeringen.

Anläggningens uppgifter ändras; vad ska anmälas och vart?

Om kraftverkets uppgifter ändras så länge verifieringen gäller ska kraftverksinnehavaren anmäla detta till den registeransvarige (t.ex. väsentliga förändringar i kraftverkets produktionssätt eller energikällor samt ändringar i ett andelskraftverks andelar) till go@finextra.fi eller alternativt anmäla ändrade uppgifter direkt i registret administrerad av Finextra.

Vill du ha mer information om ursprungsgarantier?

Vi har en lista med kunders och intressentgruppers kontaktpersoner som vi informerar om nyheter. Du kan anmäla dig till listan på adressen go@finextra.fi