;

Nimeämispäätös 1.1.2020

Kantaverkon nimeäminen perustuu voimassa olevaan sähkömarkkinalakiin (588/2013) ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä talousvaliokunnan lausuntoon asiasta. Lisäksi nimeämispäätöksessä on huomioitu Energiaviraston ohje kantaverkon nimeämisestä (17.12.2014).

Sähkömarkkinalain 31 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän kuukautta ennen valvontajakson alkamista. Seuraava valvontajakso alkaa 1.1.2020, joten kantaverkonhaltija Fingrid Oyj:n on julkaistava nimeämispäätöksensä ja toimitettava se Energiavirastolle viimeistään 31.3.2019.

Fingridin julkaisi luonnoksen nimeämispäätöksestä 4.3.2019 ja pyysi sidosryhmiltä lausuntoa luonnokseen. Lausuntoaika oli 4.3. - 18.3.2019, jonka aikana saadut kommentit olivat lähinnä asiaa tarkentavia kysymyksiä. Fingrid on vastannut näihin erikseen suoraan. Varsinaisesti kantaverkon laajuuteen tai lain kriteerien tulkintaa koskevia lausuntoja ei tullut, joten vastaavassa tilanteessa v. 2015 laadittua kommentteja käsittelevää muistiota ei ole tehty.

Kantaverkonhaltijan verkkopalvelun sopimuspuolilla on oikeus saattaa kantaverkonhaltijan julkaiseman nimeämispäätöksen lainmukaisuus Energiaviraston tutkittavaksi kuukauden kuluessa siitä, kun kantaverkonhaltija on julkaissut päätöksensä. Energiavirastolla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa nimeämispäätöksen vastaanottamisesta vaatia kantaverkonhaltijaa tekemään muutoksia nimeämispäätökseen siltä osin kuin päätös ei ole lainmukainen.