;

Tasepalveluun sisältyvät reservikustannukset

Suurimman kustannuksen tasepalveluun aiheuttaa kantaverkkoyhtiön reservikustannukset. Reserveillä tässä kohtaa tarkoitetaan niitä reservejä, joita kantaverkkoyhtiö tarvitsee ylläpitääkseen kantaverkon taajuutta ja käyttövarmuutta.

Eri reservilajien kustannuksia kohdistetaan aiheuttamisperusteisesti sekä tasepalvelulle että muille kantaverkkoyhtiön palveluille, lähinnä kantaverkkopalvelulle siten, että taajuusohjatun käyttöreservin kustannukset kuuluvat tasepalvelulle ja taajuusohjattu häiriöreservin kustannukset kantaverkkopalvelulle, säätökapasiteettimarkkinat sekä Fingridin varavoimalaitokset ja käyttöoikeuslaitokset kuuluvat sekä tase- että muille palveluille. 

imageg8pd.png

 

Katso myös