;

Ansaintamallit

Vuosituoton arvioiminen

Mahdollista vuosituottoa voi arvioida seuraavalla yksinkertaisella laskentakaavalla:

vuosituotto (€) = kauppojen mukainen hyväksytty reservikapasiteetti (MW) × ka-hinta (€/MW,h) × pysyvyys (h)

Tässä oletuksena on, että kaikki jätetyt tarjoukset tulevat hyväksytyksi.

Keskiarvohintana laskennassa käytetään volyymipainotettua keskihintaa, joka lasketaan tuntihinnoista  hankintamäärällä painotettaen. Toteutuneet tuntihinnat ja hankintamäärät ovat saatavilla Fingridin Avoin data -palvelussa. Fingridin internetsivulla on nähtävillä samasta datasta koostettuja kuvaajia. 

Pysyvyyden arvo voi vaihdella välillä 0–8760 h. Pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat reservituotteen hankintatunnit vuodessa (esim. vuonna 2022 FCR-reservituotteille 8760 h, joista kuitenkaan joka tunnille ei hankintaa tuntimarkkinoilta muiden hankintakanavien saatavuudesta riippuen, ja aFRR:lle 7300 h) ja reservikohteen saatavuus eli kuinka monelle tunnille vuodesta reservikapasiteettia on tarjottavaksi.

 

Esimerkkejä

Alla on esitetty muutama yksinkertaistettu esimerkki osallistumisesta reservimarkkinoille. Tarkemmat ehdot ja hinnoitteluperiaatteet löytyvät kuhunkin markkinapaikkaan liittyvistä sopimuksista ja liitteistä.

Kohde, jonka sähkötehoa on mahdollista sekä lisätä että vähentää useita kertoja tunnissa, voi osallistua esimerkiksi taajuusohjattuun käyttöreserviin.

  • 1 MW taajuusohjattua käyttöreserviä vuosimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2020 vuosimarkkinahinta ja 7000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservitoimittajalle reservikapasiteetin ylläpidosta:


          1 MW × 13,2 €/MW,h × 7 000 h = 92 400 € / vuosi

  • 1 MW taajuusohjattua käyttöreserviä tuntimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2019 volyymipainotettu keskihinta ja 4 000 h tunnin pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservitoimittajalle reservikapasiteetin ylläpidosta:


          1 MW × 31,4 €/MW,h × 4 000 h = 125 600 € / vuosi

Kohde, jonka sähkön tuotantoa on mahdollista lisätä tai kulutusta vähentää nopeasti taajuuden laskiessa alle 49,9 Hz:iin, voi osallistua esimerkiksi taajuusohjattuun häiriöreserviin (ylössäätötuote). Aktivointeja tapahtuu harvemmin kuin taajuusohjatussa käyttöreservissä.

  • 1 MW taajuusohjattua häiriöreserviä vuosimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2020 vuosimarkkinahinta ja 7000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservitoimittajalle reservikapasiteetin ylläpidosta:

 
          1 MW × 1,9 €/MW,h × 7 000 h = 13 300 € / vuosi

  • 1 MW taajuusohjattua häiriöreserviä tuntimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2019 volyymipainotettu keskihinta ja 1 000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservitoimittajalle reservikapasiteetin ylläpidosta:


          1 MW × 16,1 €/MW,h × 1 000 h = 16 100 € / vuosi

Kohde, jota voi säätää 15 minuutin kuluessa, voi osallistua esimerkiksi säätösähkömarkkinoille. Säätösähkömarkkinoille jätetään tunneittain ylössäätö- ja alassäätötarjouksia. Ylössäätö tarkoittaa tuotannon lisäämistä tai kulutuksen pienentämistä. Vastaavasti alassäätö tarkoittaa tuotannon pienentämistä tai kulutuksen lisäämistä.

  • 10 MW ylössäätötarjous 100 €/MWh hintaan säätösähkömarkkinoille, oletuksena vuoden 2019 toteumat ja tarjouksen hyväksyntä kaikkina tunteina, kun ylössäätöjä on tehty ja säätöhinta on ylittänyt 100 €/MWh (263 kertaa eli 3 % tunneista). Korvaus määräytyy kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaisesti, tälle ajalle vähintään 100 €/MWh ylössäätöjen keskihinta on ollut 182 €/MWh.

         
          10 MW × 182 €/MWh × 8760 h × 0,03 = 478 296 € / vuosi

Säätösähkömarkkinoilla toimiva kohde voi osallistua myös säätökapasiteettimarkkinoille. Säätökapasiteettimarkkinoilla kohde saa kapasiteettikorvauksen siitä, että jättää sitovat alas- tai ylössäätötarjoukset säätösähkömarkkinoille. Säätökapasiteettimarkkinoille osallistuminen tapahtuu tarjouskilpailun kautta. Säätökapasiteettia hankitaan päivää ennen tuntikohtaisesti, ja kapasiteetista maksettava korvaus määräytyy tunnille kalleimman hyväksytyn tarjouksen perusteella. 

  • 10 MW kapasiteettitarjous joka tunnille ylössäätöön hyväksytty säätökapasiteettimarkkinoille hintaan 8 €/MW,h. Säätösähkömarkkinoiden korvauksia ei huomioitu.


          10 MW × 8 €/MW,h × 24 h = 1 920 € / päivä