;
7.11.2023 08.59
10.11.2023 16.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Sähkön- ja vedynsiirron kehitys luo perustan tulevaisuuden puhtaalle energiajärjestelmälle ja vetytalouden kasvulle

Suomella on hyvät edellytykset kehittyä vetytalouden edelläkävijäksi, joka valmistaa 10 prosenttia EU:n puhtaasta vedystä. Yhdessä kilpailukykyisen uusiutuvan sähkön tuotannon kanssa sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurit mahdollistavat vetytalouden kasvun ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Fingrid ja Gasgrid Finland selvittivät yhteishankkeessaan vetytalouden mahdollisuuksia ja vaikutuksia Suomen energiajärjestelmään. Hankkeen keskeiset tulokset esiteltiin 7.11. järjestetyssä seminaarissa.

Merkittävän uusiutuvan sähkön tuotannon potentiaalin lisäksi Suomessa on useita tekijöitä, jotka mahdollistavat johtavan aseman Euroopan vetytaloudessa: vahva sähkön kantaverkko, osaavaa työvoimaa sekä useita yrityksiä toimimaan osana vetytalouden arvoketjuja. Uusiutuvalla tai päästöttömällä sähköllä tuotettu vety sekä siitä jatkojalostetut tuotteet mahdollistavat fossiilisista polttoaineista eroon pääsemisen, ja niistä voi kehittyä Suomelle merkittävä uusi vientiteollisuus. Suomessa on käynnistetty useita kymmeniä teollisia vetyhankkeita liittyen muun muassa fossiilivapaan teräksen tuotantoon ja vedystä jatkojalostettuihin sähköpolttoaineisiin.

Vetytalouden kasvussa energiansiirto ja -varastointi ovat keskeisessä roolissa, kun sääriippuvainen sähköntuotanto kasvaa merkittävästi ja sekä sähkön että vedyn tuotanto ja kulutus jakautuvat eri puolille Suomea. Suuret siirrot tuotanto- ja kulutuskohteiden välillä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti sähkö- ja vetyinfrastruktuurin kehityksellä, jossa hyödynnetään molempia siirtoinfroja asiakkaiden tarpeet huomioiden. Esimerkiksi vetyverkkoa hyödyntämällä vetyä voidaan varastoida ja vedyn tuotanto voi sijoittua lähemmäs sähkön tuotantoa, jolloin energia voidaan siirtää vetynä sen käyttö- ja jatkojalostuskohteisiin.

”Vetytalouden kasvu edellyttää vahvaa energiansiirtoinfrastruktuuria ja sen tehokasta hyödyntämistä. Yhdessä sähkö- ja vedynsiirtoinfrastruktuurit mahdollistavat puhtaan ja kilpailukykyisen energiajärjestelmän kehityksen”, toteaa Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä

Gasgrid Finland ja Fingrid edistävät kokonaisvaltaista, tulevaisuuden tarpeiden mukaista energiainfrastruktuurin kehitystyötä Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi. Energiainfrastruktuurin lisäksi on tärkeää edistää uusiutuvan energian tuotannon ja vetytalouden arvoketjujen investointien toteutumista Suomessa.

“Investointien toteutuminen parantaa Suomen energiaomavaraisuutta- ja turvallisuutta ja luo välillistä hyvinvointia koko Suomelle uusien arvotuotteiden ja vientiteollisuuden kasvun kautta. Lisäksi kansainvälisten vedynsiirtoyhteyksien rakentaminen laajentaa vetymarkkinaa ja luo toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia vedyn arvoketjujen eri vaiheisiin. Näin Suomi voi saavuttaa tavoitellun Euroopan johtavan aseman vetytaloudessa”, toteaa Gasgrid Finlandin vetykehityksestä vastaava johtaja Sara Kärki.

Gasgrid Finlandin ja Fingridin keväällä 2021 alkaneen yhteishankkeen loppuraportti on saatavilla tiedotteen liitteenä. Raportti julkaistaan myöhemmin englanniksi. Gasgrid Finland ja Fingrid jatkavat tärkeää yhteistyötä Suomen energiajärjestelmän kehittämiseksi sekä Suomen vetytalouden kasvun mahdollistamiseksi. 

Lisätietoja:  

Fingrid Oyj  
Jussi Närhi, asiantuntija, strateginen verkkosuunnittelu, jussi.narhi(a)fingrid.fi, puh. +358 40 846 8948  
Mikko Heikkilä, päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu, mikko.heikkila(a)fingrid.fi, puh. +358 40 637 4720  

Gasgrid Finland Oy  
Sara Kärki, johtaja, vetykehitys, sara.karki(a)gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722  
Venla Saarela, kehityspäällikkö, venla.saarela(a)gasgrid.fi, puh. +358 50 305 3504  

Liite:

Energian siirtoverkot vetytalouden ja puhtaan energiajärjestelmän mahdollistajina - Loppuraportti.pdf

Vetytaloushankkeen loppuseminarin 7.11. esitysaineisto (Lisätty sivuille 10.11.)

 

Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland ja sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid aloittivat keväällä 2021 yhteistyön, jonka tavoitteena on selvittää vetytalouden mahdollisuuksia Suomessa sekä energiainfrastruktuurin roolia vetytalouden mahdollistajana. Yhteistyö saa konkreettista jatkoa Gasgridin ja Fingridin yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joka toteutetaan osana laajempaa, useista suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvaa HYGCEL-tutkimushankekonsortiota. Business Finland on 28. lokakuuta 2021 myöntänyt tukea sekä Fingridin ja Gasgridin yhteishankkeelle että laajemmalle kokonaisuudelle.  

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi  

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi                   

Yhteishankkeen aiemmat tiedotteet ja julkaisut:

Tiedote yhteistyöstä: Fingrid ja Gasgrid yhteiseen tutkimushankkeeseen vetytalouden mahdollistamiseksi

Väliraportti maaliskuu 2022: Vetytaloushankkeen väliraportti esittelee sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin mahdollisuuksia energiajärjestelmälle

Skenaarioluonnokset kesäkuu 2023: Fingrid ja Gasgrid Finland pyytävät sidosryhmiltä palautetta yhteishankkeen skenaarioluonnoksista

Skenaariot toukokuu 2023: Fingridin ja Gasgrid Finlandin yhteishankkeen skenaariotyö valmistunut – Suomesta merkittävä puhtaan vetykaasun ja vedyn jatkojalosteiden tuottaja