;
17.6.2022 08.30
15.8.2022 13.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fingrid ja Gasgrid Finland pyytävät sidosryhmiltä palautetta yhteishankkeen skenaarioluonnoksista

Fingrid ja Gasgrid Finland selvittävät yhteishankkeessaan vetytalouden mahdollisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia energiajärjestelmään. Hanke luo edellytyksiä kehittää Suomen sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuuria kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti, huomioiden sekä nykyiset että tulevat energian siirron tarpeet. Tarpeiden tunnistamiseksi olemme luonnostelleet skenaarioita, jotka liittyvät erityisesti vetytalouden potentiaaliin Suomessa. Pyydämme antamaan palautetta skenaarioluonnoksista 19.8.2022 mennessä.

Fingrid ja Gasgrid Finland ovat yhteistyössä laatineet skenaarioluonnokset, joissa kuvataan ylätasolla, kuinka vetytalous vaikuttaa energiajärjestelmän kehitykseen. Suomen vetytaloudelle on esitelty kolme skenaariota, joissa kehityksen suuntaviivat sekä Suomen rooli vetymarkkinan arvoketjussa poikkeavat toisistaan. Kehittyykö Suomesta merkittävä P2X-tuotteiden, vetykaasun, vai molempien viejä kotimaan ja Euroopan markkinoiden kasvavaan tarpeeseen? Kotimaan käytön sekä ulkomaan viennin ja tuonnin mahdollistava vetyinfrastruktuuri on muodostettu skenaarioihin Suomen mahdollisten erilaisten roolien perusteella.

Skenaarioissa vedyn tuotannosta tulee Suomen suurin sähkön käyttökohde ja tuulivoimasta suurin sähkön tuotantomuoto. Suomen sähkön kulutus lähes kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2030 mennessä ja kolmin-nelinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä, pääosin vedyntuotannon tarvitseman sähkön ajamana. Tarvittava energiansiirto Suomen sisällä kasvaa merkittävästi, kun sekä sähkön että vedyn tuotanto ja kulutus jakautuvat eri puolille Suomea. Energiansiirto voi tapahtua joko sähkönä, kuten nykypäivänä, tai tulevaisuudessa osa siirrosta voidaan toteuttaa myös vetynä hyödyntäen kotimaista vedynsiirtoinfrastruktuuria.

Toivomme palautetta sidosryhmiltä yhteishankkeen skenaarioluonnoksiin, jotka on kokonaisuudessaan kuvattu konsultaatioraportissa. Skenaarioita esitellään myös tämänpäiväisessä webinaarissa, josta tallenne tulee saataville yritysten nettisivuille lähiviikkoina. Tulemme syksyllä 2022 tarkentamaan skenaarioita saadun palautteen sekä yhteishankkeessa valmistuvien selvitysten lopputulosten perusteella. Hankkeen loppuraportti valmistuu ja julkaistaan vuoden 2022 lopussa.

Skenaarioluonnosten konsultaatiomateriaali löytyy liitteenä, samoin skenaarioluonnosten esittelytilaisuuden esitysmateriaali. Palautetta skenaarioluonnoksista pyydetään antamaan tämän lomakkeen kautta. 
Linkki webinaaritallenteeseen > (päivitetty 22.6.2022) .

Skenaarioluonnosten konsultaatioraportti on jatkumoa yhteishankkeessamme aiemmin toteutetuille sidosryhmähaastatteluille ja maaliskuussa julkaistulle väliraportille.

Tiedotetta päivitetty 15.8.2022: webinaarin Q&A lisätty.

Lisätietoja:

Fingrid Oyj
Jussi Närhi, Asiantuntija, Strateginen verkkosuunnittelu, jussi.narhi(a)fingrid.fi, puh. +358 40 846 8948
Mikko Heikkilä, Päällikkö, Strateginen verkkosuunnittelu, mikko.heikkila(a)fingrid.fi, puh. +358 40 637 4720

Gasgrid Finland Oy
Venla Partanen, Kehitysinsinööri, venla.partanen(a)gasgrid.fi, puh. +358 50 305 3504
Sara Kärki, Yksikönpäällikkö, Strateginen analyysi & TKI, sara.karki(a)gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722

Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland ja sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid aloittivat keväällä 2021 yhteistyön, jonka tavoitteena on selvittää vetytalouden mahdollisuuksia Suomessa, sekä energiainfrastruktuurin roolia vetytalouden mahdollistajana. Yhteistyö saa konkreettista jatkoa Gasgridin ja Fingridin yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joka toteutetaan osana laajempaa, useista suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvaa HYGCEL-tutkimushankekonsortiota. Business Finland on 28. lokakuuta 2021 myöntänyt tukea sekä Fingridin ja Gasgridin yhteishankkeelle että laajemmalle kokonaisuudelle.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi

Liitteet:

Fingrid Gasgrid vetytaloushankkeen skenaarioluonnokset.pdf

Skenaariokonsultaation esitysmateriaali.pdf

Palautelomake skenaarioluonnoksista

Skenaariokonsultaatio -webinaarin Q&A