;
23.5.2023 09.30
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingridin ja Gasgrid Finlandin yhteishankkeen skenaariotyö valmistunut – Suomesta merkittävä puhtaan vetykaasun ja vedyn jatkojalosteiden tuottaja

Fingrid ja Gasgrid Finland selvittävät yhteishankkeessaan vetytalouden mahdollisuuksia ja vaikutuksia Suomen energiajärjestelmään. Yhteishankkeen skenaariot ovat valmistuneet ja niiden mukaan vedyn tuotannosta tulee suurin sähkön käyttökohde ja tuulivoimasta suurin sähkön tuotantomuoto. Skenaarioissa tutkitaan vedyn tuotannon ja kulutuksen vaihtoehtoisia kehityspolkuja sekä energiansiirron roolia kehityspolkujen mahdollistajana.

Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgridin ja sähkön kantaverkkoyhtiö Fingridin keväällä 2021 alkaneessa yhteistyöhankkeessa on laadittu kolme erilaista vetytalouden skenaariota. Skenaarioissa Suomesta kehittyy merkittävä Power-to-X-tuotteiden ja/tai puhtaan vetykaasun tuottajamaa. Power-to-X tarkoittaa sähkön muuntamista uusiksi tuotteiksi, kuten energiatuotteiksi ja kemikaaleiksi. Skenaarioissa Suomeen rakennetaan vedynsiirtoverkko, joka mahdollistaa puhtaan vetykaasun ulkomaankaupan Pohjois-Ruotsiin ja/tai Keski-Eurooppaan. Kaikissa skenaarioissa Suomen markkinaosuus kasvaa vuoteen 2030 mennessä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yli 10 prosenttiin EU:ssa tuotetusta puhtaasta vedystä.

”Suomen vetytavoitteen toteuttaminen vaatii mittavia investointeja sekä sähkö- että vetyverkkoihin. Euroopan johtava asema vetytaloudessa edellyttää siirtoverkkojen tehostettua luvitusta ja vahvaa poliittista ja yhteiskunnallista tukea hankkeille”,toteaa Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä

Kaikissa skenaarioissa vedyn tuotannosta tulee suurin sähkön käyttökohde ja tuulivoimasta suurin sähkön tuotantomuoto. Suomen edullinen tuulisähkö luo hyvät edellytykset puhtaan vedyn tuotannolle. Suomen sähkön kulutus lähes kaksinkertaistuu nykyisestä 2030-luvulle tultaessa ja jatkaa kasvuaan, pääosin vedyntuotannon tarvitseman sähkön tarpeisiin. Puhtaan vedyn käytöllä on merkittävä kasvupotentiaali useilla energiaintensiivisillä teollisuussektoreilla. Esimerkiksi öljynjalostuksessa, terästeollisuudessa ja kemianteollisuudessa päästöjä saadaan vähennettyä merkittävästi hyödyntämällä puhdasta vetyä. 

Energiansiirto kasvaa merkittävästi, kun sekä sähkön että vedyn tuotanto ja kulutus jakautuvat eri puolille Suomea. Vetyteollisuuden vaatima energiansiirto voi tapahtua joko sähkönä, kuten nykypäivänä, tai tulevaisuudessa osin myös vetynä, kuten skenaarioissa on kuvattu. Tämä edellyttää sähkönsiirto- ja vedynsiirtoinfrastruktuurien kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Gasgrid ja Fingrid näkevät yhteissuunnittelun tärkeänä mahdollisimman kustannustehokkaan energiajärjestelmän kehittämiseksi.

Vedyn siirtoinfrastruktuuri edesauttaa kilpaillun vetymarkkinan syntymistä. Vetyverkko yhdistää useat eri vedyn tuottajat sekä kuluttajat ja mahdollistaa avoimen kaupankäynnin verkon sisällä. Laaja kilpailu tuo toimijoille tehokkuutta ja parempaa riskienhallintaa verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen vedyn käyttäjä tuottaa ja varastoi tarvitsemansa vedyn paikallisesti kulutuspisteessään.  

”Vetyverkko yhdistää tuottajat ja kuluttajat paitsi Suomen sisällä, myös Euroopan laajuisesti. Gasgrid on vahvasti mukana vetyinfrastruktuurin kehittämishankkeissa Itämeren ympäristössä. Hankkeiden myötä Gasgrid vahvistaa myös Suomen energiatulevaisuuden edelläkävijyyttä ja houkuttelevuutta etenkin teollisten investointien kohteena”, kertoo Gasgrid Finlandin vetykehityksestä vastaava johtaja Sara Kärki.

Skenaarioraportti on jatkumoa yhteishankkeessa aiemmin julkaistulle väliraportille sekä skenaariokonsultaatiolle. Hankkeen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2023 pidettävän loppuseminaarin yhteydessä.

Skenaarioraportti tiedotteen lopussa liitteenä. 

Lisätietoja:  

Fingrid Oyj  
Jussi Närhi, asiantuntija, strateginen verkkosuunnittelu, jussi.narhi(a)fingrid.fi, puh. +358 40 846 8948  
Mikko Heikkilä, päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu, mikko.heikkila(a)fingrid.fi, puh. +358 40 637 4720  

Gasgrid Finland Oy  
Venla Partanen, kehityspäällikkö,venla.partanen(a)gasgrid.fi, puh. +358 50 305 3504  
Sara Kärki, johtaja, vetykehitys, sara.karki(a)gasgrid.fi, puh. +358 40 158 1722   

Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland ja sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid aloittivat keväällä 2021 yhteistyön, jonka tavoitteena on selvittää vetytalouden mahdollisuuksia Suomessa sekä energiainfrastruktuurin roolia vetytalouden mahdollistajana. Yhteistyö saa konkreettista jatkoa Gasgridin ja Fingridin yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joka toteutetaan osana laajempaa, useista suomalaisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvaa HYGCEL-tutkimushankekonsortiota. Business Finland on 28. lokakuuta 2021 myöntänyt tukea sekä Fingridin ja Gasgridin yhteishankkeelle että laajemmalle kokonaisuudelle.  

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi  

Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Fingrid välittää. Varmasti. www.fingrid.fi  

Yhteishankkeen aiemmat tiedotteet ja julkaisut:

Tiedote yhteistyöstä: Fingrid ja Gasgrid yhteiseen tutkimushankkeeseen vetytalouden mahdollistamiseksi

Väliraportti maaliskuu 2022: Vetytaloushankkeen väliraportti esittelee sähkön ja vedyn siirtoinfrastruktuurin mahdollisuuksia energiajärjestelmälle

Skenaarioluonnokset kesäkuu 2022: Fingrid ja Gasgrid Finland pyytävät sidosryhmiltä palautetta yhteishankkeen skenaarioluonnoksista

 

some_1200pix.jpg