;
16.9.2020 11.30
Ajankohtaista, Projektit, Lehdistötiedotteet

Fingrid on valinnut uuden voimajohdon reitin Huittisten ja Forssan välillä

Fingrid on valinnut Huittisten ja Forssan välisen voimajohtohankkeen jatkosuunnitteluun Huittisten sähköaseman läheisyydessä itäisen voimajohtoreitin ja Jokioisten Minkiöllä lounaisen reitin. Päätöksenteossa hyödynnettiin ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelyn ja sen vuorovaikutuksen tuottamaa tietoa. YVA-yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja hankkeen merkittävimmistä vaikutuksista aiemmin elokuussa 2020.

Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Voimajohdon pituus on noin 69 kilometriä ja se sijoittuu Huittisiin, Loimaalle, Humppilaan, Jokioisille ja Forssaan. Hankkeessa hyödynnetään alueen nykyisten kantaverkon voimajohtojen maastokäytäviä. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle, josta puretaan vanha 110 kilovoltin voimajohto Kolsi-Forssa. Vaikutusten lieventämiseksi useita vanhan voimajohdon osuuksia, yhteensä noin 11 kilometriä, siirretään omasta erillisestä maastokäytävästä uuteen yhteispylväsrakenteeseen.

Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen ilmastoneutraalin tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Uusi Huittisten ja Forssan välinen voimajohtoyhteys tarvitaan sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Voimajohtoyhteydellä parannetaan energiatehokkuutta merkittävästi.

Uuden voimajohdon vaikutukset ihmisille ja ympäristölle sekä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2019 - 2020. Varsinais-Suomen ELY-keskus on todennut voimajohdon rakentamisen ympäristöllisesti hyväksyttäväksi ja nyt Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet.

Huittisten sähköaseman läheinen noin viiden kilometrin osuus suunnitellaan itäisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Vaihtoehto muodostettiin YVA-menettelyn yhteydessä saadun palautteen perusteella ja siinä hyödynnetään nykyisen voimajohdon maastokäytävää, mikä vähentää uuden maa-alan tarvetta. Lähimmälle asuinrakennukselle aiheutuvien haittojen lieventämiseksi selvitetään mahdollisuudet tarkistaa johtoreittiä jatkosuunnittelussa.

Jokioisten Minkiöllä reilun neljän kilometrin osuus suunnitellaan lounaisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Läheisyydessä on vähiten asutusta ja muuhun käyttöön vapautuu yli neljä kilometriä nykyisen voimajohdon maastokäytävää, millä on myönteisiä vaikutuksia asutukseen ja maisemaan. Myös tämä johtoreitti perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä saatuun palautteeseen ja osoittaa sen vaikuttavuutta ja merkitystä kantaverkon voimajohtohankkeissa.

Uuden johdon sijoittumiseen voi tutustua kartalla tästä linkistä.

Jatkosuunnittelu alkaa vuonna 2021 maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään lopullinen johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Tässä vaiheessa ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä maanomistajiin. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2023 - 2025.


Lisätietoja:   
vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski p. 030 395 5195

tekninen asiantuntija Pasi Saari p. 030 395 5178

Hanke Fingridin verkkosivuilla:
www.fingrid.fi/huittinen-forssa