;
16.10.2020 13:50
Aktuellt, Projekt

Fingrid har valt en ny kraftledningssträckning mellan Vittis och Forssa

Fingrid har valt den östra kraftledningssträckningen i närheten av Vittis elstation och den sydvästra sträckningen i Minkiö i Jockis för vidare planering av kraftledningsprojektet mellan Vittis och Forssa. I beslutsprocessen utnyttjades den information som produceras av miljökonsekvensbedömningens MKB-förfarande och dess interaktion. MKB-kontaktmyndigheten lämnade en motivering av sin slutsats om rapporten om miljökonsekvensbedömningen och de viktigaste konsekvenserna av projektet tidigare i augusti 2020.

Fingrid Abp planerar en ny kraftledning mellan Vittis och Forssa. Kraftledningen är belägen i Vittis, Loimaa, Humppila, Jockis och Forssa, och dess längd är cirka 69 kilometer. I projektet utnyttjas terrängkorridorerna för stamnätets befintliga kraftledningar i området. Den nya kraftledningen för 400+110 kilovolt planeras huvudsakligen norr om de befintliga kraftledningarna, av vilka den gamla kraftledningen för 110 kilovolt i Kolsi-Forssa kommer att rivas. För att mildra konsekvenserna kommer flera sektioner av den gamla kraftledningen, totalt cirka 11 kilometer, att flyttas från den egna separata terrängkorridoren till den nya gemensamma stolpkonstruktionen.

Fingrids roll som byggare och underhållare av en plattform för ett rent elsystem innefattar att ta hand om Finlands stamnät och utveckla det för att möta behoven för en klimatneutral framtid. Den nya kraftledningsförbindelsen mellan Vittis och Forssa behövs för att öka elöverföringskapaciteten och upprätthålla driftsäkerheten mellan Finlands väst- och sydkust. Med kraftledningsförbindelsen förbättras energieffektiviteten avsevärt.

Konsekvenserna av den nya kraftledningen för människor och miljö samt möjligheterna till mildrande av negativa konsekvenser har utretts i miljökonsekvensbedömningsförfarandet (MKB) under 2019–2020. NTM-centralen i Egentliga Finland har konstaterat byggandet av kraftledningen miljömässigt acceptabelt, och nu har Fingrid valt alternativa sträckningar för den fortsatta planeringen.

Den cirka fem kilometer långa etappen närmast Vittis elstation planeras enligt det östra sträckningsalternativet. Alternativet utformades baserat på feedback i samband med MKB-förfarandet och utnyttjar den befintliga kraftledningens terrängkorridor, vilket minskar behovet av ny markyta. För att lindra olägenheterna för den närmaste bostadsbyggnaden kommer man att undersöka möjligheterna att se över ledningssträckningen i den fortsatta planeringen.

I Minkiö i Jockis planeras en drygt fyra kilometer lång etapp enligt det sydvästra sträckningsalternativet. Det finns minst bebyggelse i närheten och över fyra kilometer av den befintliga kraftledningens terrängkorridor friges för annan användning, vilket ger positiva effekter för bebyggelse och landskap. Även denna ledningssträckning baseras på feedback som man har fått i samband med miljökonsekvensbedömningen och detta visar dess effektivitet och betydelse i stamnätets kraftledningsprojekt.

Placeringen av den nya ledningen kan studeras på kartan via denna länk.

Den fortsatta planeringen påbörjas 2021 med terrängstudier som används som grund för den slutliga ledningssträckningen och placeringen av kraftledningsstolparna. I detta skede står vi i personlig kontakt med markägarna. Tiden för byggandet av kraftledningen blir åren 2023–2025.


Mer information:   
senior specialist Satu Vuorikoski, tel. 030 395 5195

teknisk specialist Pasi Saari, tel. 030 395 5178