;
28.2.2020 10.46
Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n yhtiökokouskutsu

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.3.2020 kello 11.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki. Kokouksessa käsitellään lain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1          Kokouksen avaaminen

2          Kokouksen järjestäytyminen

3          Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4          Kokouksen laillisuuden toteaminen

5          Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6          Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Toimitusjohtajan katsaus yhteiskuntavastuutavoitteiden toteutumiseen.

7          Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8          Tilinpäätöksen vahvistaminen

9          Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona enintään 58 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 21 400,00 euroa B-sarjan osakkeelta eli yhteensä enintään 148 248 800,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 39 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 14 450,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 100 100 150,00 euroa osinkoa maksetaan 25.3.2020. Toinen erä enintään 19 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 950,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 48 148 650,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättäessä puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä osinko maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

10       Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11       Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle esiteltäväksi palkitsemispolitiikaksi on liitetty tähän kokouskutsuun.

12       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2 400 euroa, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen, valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin osallistumisesta kullekin hallituksen jäsenelle maksettaisiin 600 euroa kokoukselta.

13       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

14       Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen Juhani Järvi, Päivi Nerg, Sanna Syri ja Esko Torsti sekä uutena hallituksen jäsenenä Hannu Linna. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Juhani Järvi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Anu Hämäläinen on ilmoittanut yhtiölle, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla.

15       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Heikki Lassila, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy valitaan tilintarkastajaksi.

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta koskevan lausuman sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

17       Kokouksen päättäminen

 

B.   Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Fingrid Oyj:n internet-sivuilla. Fingrid Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ovat myös saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivuilla viimeistään 3.4.2020.

  1. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille
    1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 9.3.2020. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko sähköpostitse sirpa.kulmala@fingrid.fi tai kirjeitse osoitteeseen Fingrid Oyj / Sirpa Kulmala, PL 530, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä asiamiehen ja mahdollisen avustajan nimi ja henkilötunnus.

Osakkeenomistajan, hänen asiamiehensä ja avustajansa tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajien Fingrid Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2.    Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Fingrid Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2020 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja
1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Helsinki, 28.2.2020

Fingrid Oyj

Hallitus