;

Kysymyksiä ja vastauksia datahubista

Yleistä tietoa datahubista

Mikä on datahub

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä. Yhteinen järjestelmä parantaa ja nopeuttaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua, kun tiedonvaihdon eri osapuolet (sähkönmyyjät, jakeluverkkoyhtiöt) toimivat samassa järjestelmässä. Järjestelmässä ovat tiedot sähkönkäyttöpaikasta, sähkön kulutuksesta ja sähkösopimuksista.

Kuka datahubia hallinnoi

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö. Fingridin vastuulle on lainsäädännöllä määrätty julkisen palveluvelvoitteen edellyttämiä tehtäviä, kuten sähkömarkkinaprosessien edellyttämän tiedonvaihdon ja -hallinnan keskitetty järjestäminen.

Miksi sähkönmyyjät ja verkkoyhtiöt käyttävät datahubia omien järjestelmiensä rinnalla

Sähkömarkkinalain muutosesitys astui voimaan 1.2.2019, ja se velvoittaa sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat käyttämään datahubin palveluita muun muassa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ja sähkökaupan liiketoimintaprosessien tiedon hallinnan osalta. Jakeluverkonhaltijoiden osalta velvoitteen kohteena ovat ne jakeluverkonhaltijat, joille on myönnetty sähköverkkolupa sähköverkkotoimintaan jakeluverkossa tai suljetussa jakeluverkossa (verkkoluvan nimellisjännite on pienempi kuin 110 kV).

Datahubin palveluiden kustannukset

Datahubin palvelusta aiheutuvat kustannukset peritään palvelua käyttäviltä osapuolilta, joita ovat jakeluverkonhaltijat, sähkön vähittäismyyjät sekä palveluntarjoajat. Maksut määräytyvät pääosin käyttöpaikkojen määrän mukaisesti. Datahubin toiminnan käynnistyessä 21.2.2022 kokonaismaksu käyttöpaikalle on noin 4,3 EUR/vuosi.


Datahubissa olevat tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Mitä tietoja kerätään ja keneltä

Datahubissa käsitellään sähkönkäyttöpaikkoihin liittyviä tietoja. Siellä on tiedot käyttöpaikan omistajasta/haltijasta, sekä muun muassa käyttöpaikan kulutustiedot. Kun esimerkiksi uuteen asuntoon muuttava tekee sähkösopimuksen sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön kanssa, hänen tietonsa päivittyvät sähkönmyyjän kautta datahub-järjestelmään. Näin sähkönkäyttöpaikkaan, kyseiseen asuntoon, liittyvät tiedot ovat samassa järjestelmässä. Sähkönmyyjän tai jakeluverkkoyhtiön järjestelmiinsä kirjaamat sähkönkäyttöpaikan tiedot siirtyvät datahubiin.

Datahubiin tallentuvia henkilötiedoiksi katsottavia tietoja ovat:

Henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot - henkilötunnus tai syntymäaika
Henkilön nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sopimusta koskevat tiedot
Sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnus
Sähkönkäyttöpaikan osoite
Sähkönkäyttöpaikan lisätiedot (esim. sulakekoko, kytkentätilanne)
Verkkosopimuksen tuote
Mahdolliset valtuutukset
Laskutusta koskevat tiedot
Laskutustapa/laskutusosoite sopimuksella
Kulutustiedot


Voiko joku tietää, milloin käytän sähköä

Kyllä ja ei. Sellaiset henkilöt, jotka työnsä puolesta ylläpitävät sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa ja hyödyntävät siihen liittyvää tietoa esimerkiksi laskutuksen vuoksi, voivat nähdä milloin käytät sähköä. Kenkään toimenkuvaan ei kuitenkaan kuulu aktiivisesti seurata yksittäisten kuluttajien sähkönkäyttöä, ja järjestelmän automatisointiaste on korkea.

Katkeaako sähköt, jos datahub ei toimi

Sähköt eivät katkea, vaikka datahub-järjestelmä ei tilapäisesti toimisikaan.

Mistä tiedot saadaan datahubiin

Tiedot datahubiin tulevat eri sähköyhtiöiden toimittamina. Kuluttajan tekemät valtuutukset, esimerkiksi kolmannelle osapuolelle, kuluttaja tekee suoraan datahubin asiakasportaalista.

Voinko poistaa tietoni datahubista

Datahub kerää ja säilyttää tietoja Sähkömarkkinalain perusteella. Tietoja ei voi poistaa niin kauan, kun voimassa olevasta sähkösopimuksesta on kulunut kuusi vuotta. Tämän jälkeen datahub poistaa tiedot automaattisesti. Jos olet sitä mieltä, että tietojesi ei pitäisi olla datahubissa, koska sinulla ei ole tai ole ollut sähkösopimusta viimeisen 6 vuoden aikana, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme tämän yhteydenottolomakkeen kautta, jolloin tarkistamme tilanteen.

Tietojen luovutus ja siirto

Datahub luovuttaa myyjille, jakeluverkonhaltijoille ja palveluntarjoajille sitä tietoa, mihin näillä on oikeus sopimuksiin tai valtuutuksiin perustuen omien prosessiensa hoitamiseksi.

Lisäksi toimitetaan pohjoismaista taseselvitystä tekevälle eSett:lle jakeluverkon taseselvitystiedot yhteispohjoismaista taseselvitystä varten. Tiedot eivät sisällä käyttöpaikkakohtaisia tietoja, eikä niistä voi tunnistaa käyttäjää.

Datahub raportoi Energiavirastolle tunnuslukuja sopimusten määristä sekä käyttöpaikkojen lukumääristä. Tiedot toimitetaan summatietoina, eikä niistä voi tunnistaa käyttäjiä.

Datahub toimittaa Tilastokeskukselle sähkömarkkinalain mukaisesti käyttöpaikka- sekä kulutustietoa lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

 

Kuka on oikeutettu datahubissa olevaan tietoon

Datahubista tietoja on oikeutettu saamaan taho, jolla on sopimus sähkönkäyttäjän kanssa tai jolle sähkönkäyttäjä on valtuuttanut oikeuden tietoihinsa. Tietoja saa vain siltä ajalta, jolloin sopimus on ollut voimassa. Vaikka sähkönkäyttäjän tiedot olisivat muuttuneet sopimuksen päättymisen jälkeen, niin osapuoli, jolla on ollut sähkönkäyttäjän kanssa sopimus, saa datahubista vain ne tiedot, jotka ovat olleet voimassa sopimuksen aikana.

Osapuolet ovat sähkön myyntiyhtiöitä, jakeluverkonhaltijoita sekä valtuutuksen kautta mahdollisia palveluntarjoajia, jotka voivat tarjota lisäarvopalveluita loppukäyttäjille. Osapuolilla on myös mahdollisuus valtuuttaa toinen taho toimimaan heidän puolestaan.

Kuinka kauan tietoja säilytetään datahubissa

Tietoja säilytetään kuusi vuotta siitä, kun käyttöpaikan sopimus ja siihen perustuva mittaus on päättynyt.

Miten tiedot on suojattu

Fingrid on huoltovarmuuskriittinen toimija, ja noudatamme siihen sisältyvän vastuun mukaisia turvamenettelyjä.

Tietojen toimituksessa eri osapuolten välillä käytetään salattua viestiliikennettä. Datahub-järjestelmään ja sen sisältämään tietoon pääsy on rajoitettu vain tietoon oikeutetuille tahoille.  Tietokannat on suojattu.

Miten voin tarkastaa omat tietoni tai miten pääsen tietoihini käsiksi

Voit tarkastaa omat datahubiin tallennetut tietosi datahubin asiakasportaalista. Asiakasportaaliin tunnistaudutaan suomi.fi-palvelun tarjoaman tunnistuspalvelun avulla.

Portaaliin kirjautuessasi tunnistuspalvelu välittää henkilötunnuksesi datahubille. Palvelussa näet henkilötunnukseesi liitetyt sopimus-, valtuutus- ja mittaustiedot.

Voit tarkastella sinusta tallennettuja tietoja sekä tallentaa ne itsellesi CSV-muodossa.

Mikäli henkilötunnukseesi ei ole liitetty sopimuksia, ei palvelussa ole näytettäviä tietoja. Jos sinulla kuitenkin on sähkösopimus, etkä näe tietojasi datahubista, ole ensisijaisesti yhteydessä sopimuskumppaniisi (sähkönmyyjä, jakeluverkkoyhtiö) tietojesi tarkastamiseksi ja täydentämiseksi.

Mikäli palvelussa olevat tiedot ovat virheellisiä ja niitä tulisi oikaista, ole ensisijaisesti yhteydessä sopimuskumppaniisi (sähkönmyyjä, jakeluverkkoyhtiö). Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä datahubiin https://palvelut.datahub.fi/fi/ota-yhteytta/ota-yhteytta.

Tietojen poistaminen on mahdollista vain, jos sähkösopimuksen ja siihen liittyvän mittaustiedon päättymisestä on kulunut kuusi vuotta.

Datahubin henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, jonka vuoksi seuraavat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet eivät päde:

  • Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Datahub ei myöskään tee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Sähkömarkkinalain mukaisesti datahub toimii keskitettynä tiedonvaihdonjärjestelmänä ja siten sen vastuulla on

  • sähkömarkkinoiden asiakastietojen ja sähkönkäyttöpaikkatietojen ylläpito
  • sähkön myynnin ja jakelun asiakassopimusprosessien edellyttämän tiedonvaihdon järjestäminen
  • mittaustietojen tiedonvaihdon järjestäminen
  • katkaisu- ja kytkentäprosessien järjestäminen
  • tuote- ja laskurivitietojen ylläpito
Miksi datahubiin tarvitaan henkilötunnus

Henkilötunnusta käytetään henkilön yksilöintiin datahubissa. Yksilöinti on tärkeää, jotta eri sähköyhtiöiden toimittamat asiakastiedot saadaan pidettyä ajan tasalla eikä sekoiteta saman nimisten henkilöiden sopimus- ja sähkönkulutustietoja keskenään.

Henkilötunnus mahdollistaa kirjautumisen luotettavan tunnistautumisen kautta datahubin tarjoamaan asiakasportaaliin.

Miten turvakiellon omaavien asiakkaiden tiedot on suojattu

Tilanteessa, jossa sähkönkäyttäjä on ilmoittanut turvakiellosta sähköyhtiölle, yhtiö välittää tämän tiedon myös datahubiin. Datahub suojaa sähkönkäyttäjän tiedot peruuttamalla käyttäjän mahdollisesti antamat valtuutukset. Edelleen ne osapuolet, joilla on jo sopimus asiakkaan kanssa, ovat oikeutettuja asiakastietoihin. Turvakiellon omaava asiakas ei voi valtuuttaa muita osapuolia omiin tietoihinsa.

Ilman turvakieltoakin vain sellaiset yhtiöt pääsevät näkemää datahub-järjestelmään kirjattuja tietoja, joiden kanssa sähkönkäyttäjällä on sopimus. Missään vaiheessa tiedot eivät ole kaikkien datahubia käyttävien yhtiöiden saatavilla.

Mistä saan lisätietoa käsittelystä (DPO yhteystiedot)

Tietosuojaselosteemme löytyy osoitteesta www.fingrid.fi/tietosuojaselosteet

Tietosuojavastaava Niko Tuononen, sähköposti: DPO@fingrid.fi