;

Frågor och svar om datahubben

 

Vad är datahubben?

Datahubben är ett centraliserat informationsutbytessystem för detaljhandelsmarknaden för el, i vilket lagras information om 3,8 miljoner elförbrukningsplatser i Finland. Datahubbens information används av cirka 80 elförsäljare och 80 distributionsnätbolag för att betjäna sina kunder, det vill säga elanvändarna. Ett gemensamt system förbättrar och snabbar upp den service som elanvändaren får när de olika parterna i informationsutbytet (elförsäljare, distributionsnätbolag) verkar i samma system. Systemet innehåller information om elförbrukningsplats, elförbrukning och elavtal.

Vem administrerar datahubben

Datahubben administreras av Fingrid Datahub Oy som är ett dotterbolag till stamnätsbolaget Fingrid Abp. På Fingrids ansvar har genom lagstiftning förelagts uppgifter som förutsätts av den offentliga serviceskyldigheten, såsom centraliserad organisering av informationsutbyte och informationshantering som elmarknadsprocesserna förutsätter.

Varför använder elförsäljare och nätbolag datahubben parallellt med sina egna system

Den föreslagna ändringen av elmarknadslagen trädde i kraft 1.2.2019 och den ålägger detaljhandlare av el och innehavare av distributionsnät att använda datahubbens tjänster, t.ex. för hantering av information om detaljhandelsmarknaden för el och elhandelns affärsverksamhetsprocesser. Innehavare av distributionsnät som omfattas av skyldigheten är de innehavare av distributionsnät som har beviljats elnätstillstånd för elnätsverksamhet i ett distributionsnät eller i ett slutet distributionsnät (den nominella spänningen för nättillståndet är lägre än 110 kV).

Vilken information samlas in och från vem

I datahubben behandlas information med anknytning till elförbrukningsplatser. Där finns information om förbrukningsplatsens ägare/innehavare, samt bland annat information om förbrukningsplatsens förbrukning. När exempelvis en person som flyttar till en ny bostad ingår ett elavtal med en elförsäljare och ett distributionsnätbolag, uppdateras hans/hennes information i datahubbsystemet via elförsäljaren. Därigenom finns information med anknytning till elförbrukningsplatsen, den aktuella bostaden, i samma system. Den information om elförbrukningsplatsen som registreras i elförsäljarens eller distributionsnätbolagets system överförs till datahubben.

Av den information som lagras i datahubben anses vara personuppgifter:

 • Personens identifierings- och kontaktuppgifter – personbeteckning eller födelsedatum
 • Personens namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information om avtalet
 • Elförbrukningsplatsens förbrukningsplatsnummer
 • Elförbrukningsplatsens adress
 • Tilläggsinformation om elförbrukningsplatsen (t.ex. säkringsstorlek, kopplingsstatus)
 • Produkt i nätavtalet
 • Eventuella fullmakter
 • Information om fakturering
 • Faktureringssätt/faktureringsadress enligt avtalet
 • Förbrukningsinformation
Kan någon veta när jag använder el

Ja och nej. Personer som för sitt arbete upprätthåller informationsutbytet inom elmarknaden och utnyttjar den relaterade informationen, till exempel för faktureringsändamål, kan se när du använder el. Dock inkluderar inte någons arbetsbeskrivning aktiv övervakning av enskilda konsumenters elförbrukning, och automatiseringsgraden i systemet är hög.

Bryts strömmen om datahubben inte fungerar

Strömmen bryts inte även om datahubbsystemet är tillfälligt ur funktion.

Varför behövs personbeteckningen i datahubben

Personbeteckningen används för att identifiera personen i datahubben. Identifiering är viktig för att den kundinformation som tillhandahålls av olika elbolag ska hållas uppdaterad och för att det inte ska uppstå någon sammanblandning mellan avtals- och elförbrukningsinformation för personer med samma namn.

Personbeteckningen möjliggör inloggning genom tillförlitlig autentisering i den kundportal som datahubben tillhandahåller.

Varifrån hämtas informationen till datahubben

Den information som kommer till datahubben tillhandahålls av olika elbolag. Fullmakter som en konsument lämnar, till exempel till tredje part, lämnar konsumenten direkt från datahubbens kundportal.

Kan jag radera min information ur datahubben

Datahubben samlar in och lagrar information i enlighet med Elmarknadslagen. Information kan inte raderas förrän det har gått sex år efter att elavtalet har slutat gälla. Därefter raderar datahubben informationen automatiskt. Om du anser att din information inte ska finnas i datahubben, eftersom du inte har eller inte har haft något elavtal under de senaste 6 åren, kan du kontakta vår kundtjänst via detta kontaktformulär så undersöker vi situationen.

Användningsändamål för personuppgifter

Enligt elmarknadslagen fungerar datahubben som ett centraliserat informationsutbytessystem och på dess ansvar ligger

 • upprätthållande av elmarknadens kundinformation och förbrukningsplatsinformation
 • anordnande av det informationsutbyte som kundavtalsprocesserna för elförsäljning och eldistribution förutsätter
 • anordnande av informationsutbyte för mätinformation
 • anordnande av från- och tillkopplingsprocesser
 • upprätthållande av produkt- och fakturaradsinformation
Utlämnande och överföring av information

Datahubben lämnar ut till försäljare, innehavare av distributionsnät och tjänsteleverantörer sådan information som dessa, grundat på avtal eller fullmakter, är berättigade till för att utföra sina egna processer.

Dessutom levereras till eSett, som utför den nordiska balansavräkningen, distributionsnätets balansavräkningsinformation för den gemensamma nordiska balansavräkningen. Informationen innehåller inte förbrukningsplatsspecifik information och någon användare kan inte identifieras ur informationen.

Datahubben rapporterar till Energimyndigheten nyckeltal om antal avtal och antal förbrukningsplatser. Informationen tillhandahålls som summainformation och användare kan inte identifieras ur informationen.

I enlighet med elmarknadslagen förser datahubben Statistikcentralen med förbrukningsplats- och förbrukningsinformation för genomförande av lagstadgade uppgifter.

Vem har rätt till informationen

Rätt att erhålla information från datahubben har en part som har avtal med en elanvändare eller till vilken en elanvändare har lämnat fullmakt för rätten till sin information. Information lämnas ut enbart för den tid då avtalet är giltigt. Detta innebär att även om en elanvändares information har ändrats efter avtalets upphörande, får den part som har haft avtal med elanvändaren från datahubben endast den information som har varit giltig under avtalets giltighet.

Parterna är elförsäljningsföretag, innehavare av distributionsnät och, genom fullmakt, potentiella tjänsteleverantörer som kan tillhandahålla mervärdestjänster till slutanvändare. Parterna har också möjlighet att bemyndiga en annan part att agera för deras räkning.

Hur är information om kunder med spärrmarkering skyddad

I en situation där en elanvändare har meddelat elbolaget om en spärrmarkering, förmedlar bolaget även denna information till datahubben. Datahubben skyddar elanvändarens information genom att återkalla eventuella fullmakter som användaren har lämnat. Vidare har de parter som redan har avtal med kunden rätt till kundinformationen. En kund med spärrmarkering kan inte bemyndiga andra parter till sin egen information.

Även utan spärrmarkering är det enbart företag med vilka elanvändaren har avtal som kan se den information som finns registrerad i datahubbsystemet. Informationen finns inte i något skede tillgänglig för alla företag som använder datahubben.

Hur länge lagras information

Information lagras i sex år från det att avtalet för en förbrukningsplats och den på avtalet baserade mätningen har upphört.

Hur skyddas information

Fingrid är en leveranssäkerhetskritisk aktör och vi följer de säkerhetsrutiner som ingår i detta ansvar.

Krypterad meddelandetrafik används vid överföring av information mellan olika parter. Åtkomst till datahubben och den information som den innehåller är begränsad till enbart informationsberättigade parter.  Databaserna är skyddade.

Hur kan jag granska min egen information eller hur kommer jag åt min information

Du kan granska din egen information från datahubbens kundportal som finns lagrad i datahubben. Portalen hittar du genom Suomi.fi-tjänsterna och en länk till portalen kommer att läggas till på webbplatsen www.fingrid.fi/datahub.

Vid inloggning i portalen vidarebefordrar identifieringstjänsten din personbeteckning till datahubben. I tjänsten kan du se avtals-, fullmakts- och mätinformation som är kopplad till din personbeteckning.

Du kan granska den information som finns lagrad om dig och spara den till dig själv i CSV-format.

Om det inte finns några avtal kopplade till din personbeteckning, finns det ingen information att visa i tjänsten. Om du ändå har ett elavtal och inte ser din information i datahubben, kontakta i första hand din avtalspartner (elförsäljare, distributionsnätbolag) för att kontrollera och komplettera din information.

Om informationen i tjänsten är felaktig och bör korrigeras, kontakta i första hand din avtalspartner (elförsäljare, distributionsnätbolag). Vid behov kan du också kontakta datahubben via https://palvelut.datahub.fi/fi/ota-yhteytta/ota-yhteytta.

Radering av information är möjlig endast om det har gått sex år efter elavtalets upphörande och mätinformation med anknytning till elavtalet.

Behandlingen av personuppgifterna i datahubben grundas på en lag, och därför gäller inte följande rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen:

 • Begränsning av behandling av personuppgifter
 • Rätt att invända mot behandling av personuppgifter

 

Datahubben utför inte heller något automatiskt beslutsfattande eller någon profilering enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Kostnader för datahubbens tjänster

Kostnader som orsakas av datahubbtjänsten debiteras de parter som använder tjänsten, och dessa är innehavare av distributionsnät, detaljhandlare av el samt tjänsteleverantörer. Avgifterna bestäms huvudsakligen efter antalet förbrukningsplatser. När datahubbens verksamhet inleds 21.2.2022 blir totalavgiften för en förbrukningsplats ca 4,3 EUR/år.

Var hittar jag mer information om behandling (kontaktinformation för DSO/DPO)

Vår dataskyddsbeskrivning finns på vår webbplats med adressen www.fingrid.fi/tietosuojaselosteet.

Dataskyddsombud Antti Kivipuro, e-post: DPO@fingrid.fi