;
28.11.2022 09.45
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid valitti Suomen ja Ruotsin välisiä pitkän aikavälin hintasuojausmahdollisuuksia koskevasta ACERin päätöksestä

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER teki 14.9.2022 päätöksen pitkän aikavälin hintasuojausmahdollisuuksista Suomen ja Ruotsin välillä. Fingrid on valittanut päätöksestä ACERin valituslautakuntaan.

Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista velvoittaa sähkön siirtoverkonhaltijat myöntämään siirto-oikeuksia sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi. Siirto-oikeuksien myöntämisvelvoitteesta on mahdollista poiketa, jos markkinaosapuolten hintasuojausmahdollisuudet ovat muutoin riittävät, tai jos asianomaiset viranomaiset pyytävät siirtoverkonhaltijoita varmistamaan, että saataville asetetaan muita tarjousalueiden välisiä pitkän aikavälin suojaustuotteita sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi.

ACER velvoitti 14.9.2022 tekemässään päätöksessä Suomen ja Ruotsin siirtoverkonhaltijoita varmistamaan muiden suojaustuotteiden saatavuuden ja kehittämään tarvittavat järjestelyt suojaustuotteiden tarjoamiseksi. Erityisesti ACER ohjeistaa siirtoverkonhaltijoita selvittämään niin sanottua EPAD coupling -vaihtoehtoa. Päätöksen edellyttämistä järjestelyistä ei ole ennakkotapauksia, mistä aiheutuu lukuisia käytännöllisiä ja oikeudellisia haasteita. Järjestelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, jos se ylipäänsä on lainkaan mahdollista, vaatii huomattavasti pidemmän ajan kuin siirto-oikeuksien käyttöönotto.

ACERin päätös on ristiriidassa konsultaatioon osallistuneiden suomalaisten markkinaosapuolten enemmistön näkemysten kanssa, joiden mukaan Suomen ja Ruotsin välillä tulisi myöntää siirto-oikeuksia.

Fingrid kannattaa siirto-oikeuksia, jotka ovat tunnettu ja käytännössä toimivaksi todettu ratkaisu, ja jotka täydentävät Itämeren alueen sähkömarkkinoilla nykyisin tarjolla olevia suojaustuotteita sekä tarjoavat suomalaisille markkinaosapuolille uusia keinoja hintasuojauksen toteuttamiseen.

Fingrid on huolissaan ACERin päätöksen aiheuttamasta viiveestä pitkän aikavälin hintasuojaustuotteiden käyttöönottoon Suomessa ja on 14.11.2022 valittanut päätöksestä ACERin valituslautakuntaan. Valituslautakunta ratkaisee asian neljän kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.

Fingridin on noudatettava ACERin päätöstä valituksesta huolimatta. Fingrid valmistelee ACERin päätöksen mukaisesti yhdessä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa ehdotusta muiden suojaustuotteiden saatavuuden varmistamiseksi. Ehdotus on toimitettava Suomen ja Ruotsin energiaviranomaisille hyväksyttäväksi kuuden kuukauden kuluessa ACERin päätöksestä. Tämä ei vaikuta Fingridin näkemykseen siitä, että siirto-oikeudet ovat parempi ratkaisu Suomen sähkömarkkinoille.

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, asta.sihvonen-punkka[at]fingrid.fi, puh .+358 50 573 9053

Marina Louhija, Fingrid Oyj, marina.louhija[at]fingrid.fi, puh.  +358 40 519 0627

Linkki ACERin päätökseen >

Linkki aikaisempaan tiedotteeseen >