;
27.1.2020 14.30
Kuulemiset ja konsultaatiot

Ilmoitus keskeytystietojen toimittamiseen käytettävästä palvelusta 28.2. mennessä

Sähkömarkkinatoimijoille on avautunut uusi, vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa sähkön tuotanto- ja siirtokapasiteetin keskeytystietoja. Nordic Unavailability Collection System (NUCS) -palvelun tarjoajina ovat pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt, ja palvelu on maksuton. Markkinatoimijoita pyydetään ilmoittamaan 28.2. mennessä Fingridiin, mitä kanavaa tulevat jatkossa käyttämään keskeytystietojen ilmoittamiseen.

Eurooppalainen lainsäädäntö mahdollistaa nykyisin sähköpörssien välisen kilpailun. Tässä uudessa kilpailutilanteessa EU:n transparenssiasetuksen vaatima tieto tulee voida toimittaa myös sähköpörsseistä riippumattoman kanavan kautta. Tästä johtuen keskeytystietojen keruuseen on luotu uusi järjestelmä, Nordic Unavailability Collection System, NUCS. Kantaverkkoyhtiöiden tulee toimittaa tiedot edelleen ENTSO-E:lle julkaistavaksi.

Transparenssiasetuksen mukaan markkinatoimijoiden tulee lähettää kantaverkkoyhtiöille tietoa rajoituksista tuotanto-, kulutus- ja siirtokapasiteetissa sekä muuta sisäpiiritietoa. Tällä hetkellä pohjoismaisilla markkinatoimijoilla on ollut käytössään tähän tehtävään Nord Poolin ylläpitämä UMM-järjestelmä. Se on käytettävissä jatkossakin. NUCS toimii vaihtoehtoisena tapana ilmoittaa keskeytystiedot.   

NUCS-järjestelmän tarjoamat palvelut

NUCS tarjoaa seuraavat palvelut markkinatoimijoille:

  • Tiedot yli 100 MW:n tuotanto- ja kulutuskapasiteetin keskeytyksistä tulee toimittaa ENTSO-E:lle NUCSin tai sähköpörssin palvelun kautta.
  • Tiedot alle 100 MW:n keskeytyksistä voi halutessaan toimittaa NUCSiin ja ne julkaistaan ENTSO-E:n palvelussa.
  • Tiedot voidaan lähettää NUCSiin joko manuaalisesti web-käyttöliittymän kautta tai nk. API-rajapinnan kautta suoraan toimijan omista järjestelmistä.
  • Muuta sisäpiiritietoa kuin keskeytyksiä voidaan julkaista NUCSissa tekstimuodossa, mutta tätä tietoa ei toimiteta ENTSO-E:lle.
  • NUCS julkaisee kaiken sille lähetetyn tiedon ja se on saatavilla myös teknisten rajapintojen kautta (ECP ja web-syöte).
  • NUCSista tieto voidaan markkinatoimijan niin halutessa toimittaa ACERin ARIS-järjestelmään REMIT-velvoitteiden täyttämiseksi.
  • Vaihtoehtoja ovat, että toimija itse käyttää NUCSia tai hänen valtuuttamansa osapuoli käyttää NUCSia keskeytysten ilmoittamiseen.

ENTSO-E julkaisee jatkossakin kaiken lainsäädännön edellyttämän keskeytystiedon.

Markkinatoimijoiden ilmoitus 28.2. mennessä

Kaikkia markkinatoimijoita, joilla on transparenssiasetuksen mukainen keskeytystietojen ilmoitusvelvollisuus, pyydetään 28.2. mennessä täyttämään oheinen lomake: https://www.svk.se/en/registration-on-submission-of-data.

Jos toimija ilmoittaa lomakkeella valitsevansa NUCSin, tulee toimijan sopia Fingridin kanssa siitä, milloin siirtyy NUCSin käyttäjäksi. Valintaa voi myöhemmin muuttaa ilmoittamalla asiasta Fingridiin.

Nord Poolin julkaisupalvelun käyttö on edelleen mahdollista. 

Jatkossa tarjolla voi olla myös muita palveluntarjoajia. Palveluiden tulee olla Fingridin hyväksymiä ja ENTSO-E:n kanssa testattuja.

Taustatietoa NUCSista 

NUCS on markkinaosapuolille ja muille käyttäjilleen ilmainen. Järjestelmä löytyy osoitteesta www.nucs.net. NUCSin järjestelmätoimittaja on Unicorn Systems A.S.

Lisätiedot:

NUCS-järjestelmä ja rekisteröityminen: nucs@fingrid.fi

Pentti Säynätjoki, Fingrid, pentti.saynatjoki@fingrid.fi, puh: 030 395 5275

www.nucs.net

EU:n transparenssiasetus (Reg EU 543/2013)

Aiempi tiedote NUCSin käyttöönotosta: https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2019/pohjoismaiset-kantaverkkoyhtiot-ryhtyvat-toimittamaan-keskeytystiedot-nucs-palvelussa/