;
24.4.2019 10.31
Pörssitiedotteet

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.- 31.3.2019

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2019 ja vastaavalla jaksolla 2018, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

 • Fingridin tammi-maaliskuu on sujunut odotusten mukaisesti.
 • Katsauskauden liikevaihto oli 256,1 (260,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta 78,7 (95,4) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.

Toimitusjohtajan katsaus: ”Suomen sähköjärjestelmä toimii luotettavasti”

Fingridin alkuvuoden talouskehitys on ollut suunnitelman mukainen. Kantaverkko- ja rajasiirtotuotot olivat edellistä vuotta pienempiä johtuen alennetuista siirtomaksuista. Vuoden alussa alensimme kantaverkkomaksuja keskimäärin kahdeksalla prosentilla. Tilikauden 2019 tuloksen, ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja veroja, odotetaan aiemman ilmoituksemme mukaisesti laskevan merkittävästi edellisen vuoden tasosta.

Suomen kantaverkko toimi vaihtelevista sääoloista huolimatta talvikaudella luotettavasti ilman merkittäviä häiriöitä. Sähkönkulutuksen huippulukema 14 542 megawattia saavutettiin tammikuun 28. päivänä. Huippukulutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 500 megawattia, mutta jäi leudon talven seurauksena vuoden 2016 kaikkien aikojen huippukulutuksesta noin 600 megawattia. Sähkön riittävyys ei ollut huippukulutustilanteessa vaarassa. Kuukausitasolla Suomessa kulutettiin tammikuussa sähköä enemmän kuin koskaan ennen.

Suomen sähkönsiirron kantaverkko täytti 16. tammikuuta 90 vuotta. Vanhimmat kantaverkon osat saadaan uusittua tämän vuoden aikana. Yhteishankkeemme Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa maiden väliseksi kolmanneksi vaihtosähköyhteydeksi sai EU:lta yli neljä miljoonaa euroa tukea tekniseen selvitysvaiheeseen. Hanke valmistuu vuonna 2025. Tämän hankkeen rinnalla olemme valmistautuneet aloittamaan Metsälinja-hankkeen, joka lisää merkittävästi Pohjois- ja Etelä-Suomen välistä siirtokapasiteettia.

Eurooppalainen lainsäädäntö tähtää sähkön sisämarkkinoiden kehittämiseen. Lainsäädännön käytännön toteutus merkitsee suuria kansainvälisessä yhteistyössä tehtäviä IT-hankkeita, joiden aikataulut ovat osoittautuneet ennakoitua haasteellisemmiksi. Euroopan tasolla rakennetaan uusia kaupankäyntialustoja säätö- ja reservimarkkinoille. Pohjoismaissa tehdään tähän liittyen IT-järjestelmiä uuden tasehallintamallin käyttöönottamiseksi. Sähkömarkkinoita tulisi viedä tunnin kaupankäyntijaksosta viiteentoista minuuttiin, mutta riski viidentoista minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton viivästymiselle aiotusta käyttöönotosta joulukuusta 2020 on ilmeinen. Fingridin datahub-hanke etenee kuitenkin sovitussa aikataulussa ja tavoitteena on käyttöönotto vuonna 2021. Datahubin edellyttämät sähkömarkkinalain muutokset tulivat voimaan helmikuun alussa.

Fingrid sijoittui jo kolmantena vuotena peräkkäin Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon. Tänä vuonna sijoituimme sijalle kaksi keskisuurten yritysten sarjassa. Tunnustus myönnetään vuosittain organisaatioille, jotka ovat saavuttaneet erinomaiset arviot Corporate Spiritin työilmapiiritutkimuksessa

Avainluvut

M€ 1−3/19 1−3/18 muutos % 1−12/18
Liikevaihto 256,1 260,6 -1,8 852,8
Liikevoitto* 78,7 95,4 -17,5 204,6
Voitto ennen veroja 59,4 95,6 -37,9 229,0
Kauden voitto 47,4 76,3 -37,8 183,2
Investoinnit, brutto 23,3 21,6 7,5 92,7
Liiketoiminnan nettorahavirta** 97,3 106,3 -8,5 203,9
Korollinen nettovelka 1 049,0 888,9 18,0 974,3
Taseen loppusumma 2 101,0 2 198,7 -4,4 2 109,9
Omavaraisuusaste % 33,3 32,6   36,6
* Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta
** Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen

 

 • Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta laski kantaverkko- ja rajasiirtomaksujen alentamisen seurauksena.
 • Voitto ennen veroja laski merkittävästi. Syynä tähän ovat siirtomaksujen alentaminen ja sähköjohdannaisten markkina-arvon muutos.

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

 • Tammi-maaliskuun aikana Fingridin kantaverkossa ei ollut merkittäviä, vaikutukseltaan laaja-alaisia häiriöitä.
 • Suomessa kulutettiin sähköä tammi-maaliskuussa 25,3 (25,8) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 18,6 (18,8) terawattituntia, mikä oli 71,5 (71,2) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 17,8 (18,1) terawattituntia, mikä oli 70,2 (70,3) prosenttia Suomen kulutuksesta.
 • Suomen sähkönkulutuksen talven ennätys, noin 14 542 megawattia tehtiin 28.1.2019.
 • Fingrid ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat allekirjoittaneet 100 miljoonan euron lainasopimuksen Suomen sähkönsiirtoverkon vahvistamiseen ja kehittämiseen. 
 • Fingrid Oyj:n liikkeelle laskemat velkakirjat on listattu Irlannin (Euronext Dublin) ja Lontoon pörsseissä. Fingrid ilmoitti 26.2. säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltioksi Irlannin.
 • Fingridin johtoryhmään on nimitetty johtajaksi DI, MBA Timo Kiiveri vastuualueenaan yhtiön omaisuuden hallinta. Fingrid Oyj:n hallitus nimitti 26.2.2019 yhtiön varatoimitusjohtajaksi sähkömarkkinakehityksestä vastaavan johtajan Asta Sihvonen-Punkan. Muutokset astuvat voimaan 1.7.2019 yhtiön varatoimitusjohtajana ja omaisuuden hallinnan johtajana toimivan Kari Kuuselan jättäessä tehtävänsä ja siirtyessä eläkkeelle.
 • Fingrid rakentaa uuden sähköaseman Imatralle. Sähköasema otetaan käyttöön 2020. Lisäksi Fingrid toteuttaa digitaalisen sähköaseman pilotin Kotkan Pernoonkoskella ja hakee kokemuksia digitaalisen tekniikan hyödyntämisestä sähköasemaympäristössä. Sähköasema valmistuu 2020.
  Fingrid Oyj:n ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin yhteistyössä suunnittelema voimajohto Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsin puolelle on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin.
  Hikiä-Orimattila 400 + 110 kilovoltin voimajohdolla rakentaminen on keskittynyt Hikiä – Metsämarttila johto-osuudelle. Voimajohto valmistuu joulukuussa 2019.
 • Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 21.3.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen ja teki päätöksen osingosta. Osingon ensimmäinen erä, yhteensä 120 506 700,00 euroa, maksettiin 26.3.2019. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juhani Järvi ja hallituksen varapuheenjohtajana Päivi Nerg. Muut hallituksen jäsenet ovat Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti.

Yhtiö ei ole muuttanut tulosohjeistustaan tilinpäätöstiedotteessa 26.2.2019 annetusta.

Lisätietoja:

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
+358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi