;
24.4.2019 10:31
Börsmeddelanden

Ledningens översikt 1.1. - 31.3.2019 för Fingrid-koncernen

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling. Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars  2019 och under motsvarande period 2018, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Utvecklingen i januari–mars har motsvarat Fingrids förväntningar.
 • Rapporteringsperiodens omsättning var 256,1 (260,6) miljoner euro och rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat uppgick till 78,7 (95,4) miljoner euro.
 • Bolagets lönsamhet och likviditet var fortsatt god.

Verkställande direktörens översikt: ”Finlands elsystem är pålitligt”

Ekonomin har utvecklats som planerat i början av året. Gränsöverförings- och stamnätsintäkterna var mindre än föregående år på grund av de sänkta stamnätsavgifterna. I början av året sänkte vi stamnätsavgifterna med i genomsnitt åtta procent. Resultatet för räkenskapsperioden 2019 exklusive förändringar i verkliga värden på derivat och skatter väntas minska betydligt från året innan, vilket motsvarar vårt tidigare tillkännagivande.

Det finska stamnätet fungerade tillförlitligt under vintersäsongen utan några större störningar trots varierande väderförhållanden. Årets elförbrukningstopp på 14 542 megawatt inträffade den 28 januari i Finland. Förbrukningstoppen ökade med cirka 500 megawatt från föregående år, men var på grund av den milda vintern 600 megawatt lägre än rekordsiffrorna från 2016. Det fanns ingen risk att elen inte skulle ha räckt till när förbrukningen var som högst. På månadsnivå förbrukade man mer el i Finland under januari än någonsin tidigare.

Det finländska stamnätet för elöverföring fyllde 90 år den 16 januari. De äldsta delarna av stamnätet förnyas under innevarande år. Vårt gemensamma projekt med det svenska stamnätsbolaget Svenska kraftnät för att skapa en tredje växelströmsförbindelse mellan de båda länderna fick över fyra miljoner i EU-stöd för den tekniska utredningsfasen. Projektet väntas bli klart år 2025. Utöver det här projektet har vi förberett oss för att inleda Skogslinjen-projektet som ökar överföringskapaciteten mellan norra och södra Finland betydligt.

Den europeiska lagstiftningen strävar efter att utveckla en integrerad elmarknad. Den praktiska tillämpningen av lagstiftningen innebär omfattande IT-projekt genom internationellt samarbete, vars tidtabeller har visat sig vara mer utmanande än man tidigare trodde. På europeisk nivå bygger man nya handelsplattformar för regler- och reservkraftsmarknaden. I anknytning till detta utvecklar man i Norden IT-system för att införa en ny balanseringsmodell. Elmarknaden borde övergå från handelsperioder på en timme till perioder på 15 minuter, men risken är påtaglig för att införandet av avräkningsperioder på 15 minuter skjuts upp från planerade december 2020. Fingrids datahub-projekt framskrider emellertid inom den avtalade tidtabellen och målsättningen är att det kan införas 2021. De förändringar i elmarknadslagen som en datahub kräver trädde i kraft i början av februari.

Fingrid placerade sig för tredje året i rad bland de mest inspirerade arbetsplatserna i Finland. I år blev vi tvåa i kategorin medelstora företag. Erkännandet ges årligen till organisationer som har uppnått utmärkta resultat i Corporate Spirits undersökning om arbetsklimatet.

 

Nyckeltal

M€

1−3/19

1−3/18

förändring i %

1−12/18

Omsättning

256,1

260,6

-1,8

852,8

Rörelsevinst*

78,7

95,4

-17,5

204,6

Vinst före skatter

59,4

95,6

-37,9

229,0

Räkenskapsperiodens vinst

47,4

76,3

-37,8

183,2

Investeringar, brutto

23,3

21,6

7,5

92,7

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten**

97,3

106,3

-8,5

203,9

Räntebärande nettoskulder

1 049,0

888,9

18,0

974,3

Balansomslutning

2 101,0

2 198,7

-4,4

2 109,9

Soliditetsgrad %

33,3

32,6

 

36,6

* Rörelsevinst exklusive värdeförändringar på derivat

** Nettokassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar

 

 • Rörelsevinsten exklusive förändring av det verkliga värdet på derivat sjönk till följd av de sänkta stamnäts- och gränsöverföringsavgifterna.
 • Vinsten före skatter sjönk betydligt. Detta beror på de sänkta överföringsavgifterna och det förändrade marknadsvärdet på elderivat.

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Inga betydande störningar i Fingrids stamnät med omfattande konsekvenser inträffade under perioden januari - mars.
 • Elförbrukningen i Finland under perioden januari - mars uppgick till 25,3 (25,8) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 18,6 (18,8) terawattimmar el, vilket motsvarade 71,5 (71,2) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 17,8 (18,1) terawattimmar el för sina kunder, vilket motsvarade 70,2 (70,3) procent av förbrukningen i Finland.
 • Vinterns förbrukningstopp var cirka 14 542 megawatt och inföll 28.1.2019.
 • Fingrid och Europeiska investeringsbanken (EIP) har undertecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro för att stärka och utveckla elnätet i Finland. 
 • De obligationer som Fingrid har emitterat har noterats på börserna i Irland (Euronext Dublin) och London. Fingrid angav 26.2 Irland som hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten.
 • DI, MBA Timo Kiiveri har utsetts till direktör för Fingrids ledningsgrupp och han ansvarar för bolagets egendomsförvaltning. 26.2. utsåg Fingrid Oyj:s styrelse bolagets direktör för elmarknadsutveckling Asta Sihvonen-Punkka till vice verkställande direktör. Förändringarna trädde i kraft den 1.7.2019 när Kari Kuusela, som fungerat som bolagets vice verkställande direktör och ansvarat för dess egendomsförvaltning, lämnade sina uppgifter och gick i pension.
 • Fingrid bygger en ny elstation i Imatra. Stationen tas i bruk 2020.
  Dessutom genomför Fingrid pilotprojektet för en digital elstation i Pernoonkoski i Kotka och söker erfarenheter av att utnyttja digital teknik i elstationsmiljöer. Elstationen blir klar 2020.
  Kraftledningen från norra Finland till norra Sverige, som Fingrid Oyj planerat i samarbete med det svenska stamnätsbolaget Svenska kraftnät, har fortskridit till bedömningen av miljökonsekvenser.
  Bygget av en kraftledning på 400 + 110 kilovolt mellan Hikiä och Orimattila har koncentrerat sig på ledningsavsnittet mellan Hikiä och Metsämarttila. Kraftledningen väntas bli klar i december 2019.
 • Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma fastställde 21.3.2019 bokslutet för 2018 och beslutade om utdelning till aktieägarna. Första raten av dividendutdelningen betalades den 26.3.2019, sammanlagt 120.506.700,00 euro. Juhani Järvi fortsätter som styrelseordförande och Päivi Nerg som vice styrelseordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Anu Hämäläinen, Sanna Syri och Esko Torsti.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 26.2.2019.

Mer information:

Jukka Ruusunen, verkställande direktör

+358 30 395 5140 eller +358 40 593 8428

 

Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör

+358 30 395 5213 eller +358 40 592 4419

 

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.

 

Fingrid. Kraft med ansvar.

www.fingrid.fi