;
25.9.2019 10.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Lehdistötiedotteet, Datahub

Datahubin käyttöönottopäivä siirtyy vuoteen 2022

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönottoa siirretään alkuvuoteen 2022. Alkuperäinen tavoiteaikataulu käyttöönotolle oli huhtikuu 2021. Käyttöönoton siirto on tullut ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ilmeni, ettei osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista pysty saavuttamaan datahubin nykyistä käyttöönottoaikataulua. Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa. Käyttöönottoasetus valmistellaan Fingrid Datahub Oy:n, työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston yhteistyönä. Datahubin käyttöönottopäivämäärä vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella lähiviikkoina.

Fingrid rakentaa parhaillaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon datahub-järjestelmää, jonne kerätään tiedot noin 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Helmikuussa 2019 voimaan tullut muutos sähkömarkkinalakiin velvoittaa vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat käyttämään datahubia ja toteuttamaan palvelujen käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimenpiteet. Kaikkien markkinatoimijoiden on otettava yhtä aikaa datahub käyttöön.

Sähkömarkkinalain valtuuttamana Fingrid Datahub Oy on kerännyt tietoa toimialan tämän hetkisestä tilanteesta ja valmiudesta ottaa datahub käyttöön. Tulosten perusteella noin 30 prosenttia jakeluverkkojen käyttöpaikoista jäisi datahubin ulkopuolelle, jos käyttöönotto tapahtuisi huhtikuussa 2021. Osalla markkinatoimijoista ei ole vielä edes hankintasopimuksia datahubin käyttöönottoon tarvittaviin tietojärjestelmätoimituksiin. Viive käyttöönotossa on keskimäärin 6-12 kuukautta. Lisäselvitysten ja käytyjen keskustelun perusteella on ilmeistä, ettei osalla markkinatoimijoilla ole mahdollisuuksia kiriä myöhästymistä kiinni.

Fingrid Datahub Oy:n, työ ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston johtajilla on selkeät näkemykset tilanteesta ja tulevista toimenpiteistä datahubin käyttöönotossa:

─ Olemme pettyneitä, etteivät markkinatoimijat ole pystyneet noudattamaan aikatauluja, jotka ovat kuitenkin olleet tiedossa useamman vuoden ajan. Uskon kuitenkin, että tiiviillä yhteistyöllä, avoimuudella ja läpinäkyvyyden parantamisella saamme otettua kaikki markkinatoimijat onnistuneesti mukaan datahubin käyttöönottoon. Datahub on Fingridille tärkeä hanke ja tulemme tekemään kaikkemme, jotta kaikki pääsevät maaliin uudessa aikataulussa, toteaa Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

─ Datahub on keskeinen osa tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää. Sen käyttöönoton viivästyminen aiheuttaa valitettavasti taloudellisia tappioita ja lisäkustannuksia aikataulussa eteneville toiminnanharjoittajille. Viivästys voi vaikuttaa myös muihin älykkään sähköjärjestelmän kehittämishankkeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee tämän vuoksi pikaisesti asetuksen, jossa määrätään datahubin käyttöönottopäivämäärä. Odotamme toiminnanharjoittajien ja heidän järjestelmätoimittajiensa työskentelevän määrätietoisesti tämä päivämäärä tavoitteenaan. Vähittäismyyjän tulee informoida hyvissä ajoin asiakkaitaan vaihtamaan uuteen vähittäismyyjään, mikäli vähittäismyyjä ei saavuta datahub-valmiutta käyttöönottopäivään mennessä, toteaa osastopäällikkö Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman asetuksen perusteella Fingrid Datahub Oy asettaa Datahubin käyttöönotolle konkreettisia, mitattavia välitavoitteita, joiden saavuttamisesta se raportoi säännöllisesti Energiavirastolle. Valvomme tämän perusteella välitavoitteiden saavuttamista ja tulemme nopealla aikataululla puuttumaan, mikäli sähkön jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei pysy uudessa Datahubin käyttöönottoaikataulussa.Energiavirasto voi esimerkiksi määrätä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ja asettaa tämän tehosteeksi uhkasakon. Laiminlyönnin johdosta Energiavirasto voi lisäksi esittää seuraamusmaksun määräämistä. Korostamme, että jakeluverkonhaltijat ja vähittäismyyjät ovat omien hankkeidensa osalta kokonaisvastuussa ja vastaavat siis myös sopimuskumppaneidensa toiminnasta. Odotamme kaikkien toimijoiden ottavan viimeistään nyt Datahubiin valmistautumisen vakavissaan ja varmistamaan aikataulussa pysymisen omalta osaltaan, sanoo Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi.


Uusi käyttöönottopäivä huomio taseselvityksen aikataulutarpeet

Datahubin uudeksi käyttöönottopäiväksi Fingrid Datahub Oy esittää 21.2.2022. Käyttöönottopäivästä säädetään käyttöönottoasetuksella. Uusi päivämäärä ottaa huomioon muun muassa taseselvityksen muutosten aikataulut. Viivästyksestä aiheutuvat lisäkustannukset ovat alustavan laskelman mukaan Fingrid Datahub Oy:lle noin 8-9 miljoonaa euroa vuodessa.

Käyttöönoton varmistamiseksi tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet ja tarvittava lisäaika hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Fingrid Datahub Oy laatii vuoden 2019 loppuun mennessä päivitetyn suunnitelman datahubin käyttöönotosta. Suunnitelma sisältää konkreettisia, mitattavia välitavoitteita, joiden toteuttamista Energiavirasto ja Fingrid Datahub Oy seuraavat tiiviisti. Fingrid Datahub käy hankkeen etenemistä säännönmukaisesti läpi niin Energiaviraston kuin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Energiavirastolla on keskeinen rooli valvontatoimenpiteissä.

Markkinatoimijat, jotka ovat edenneet käyttöönotossa alkuperäisen aikataulun mukaisesti, tekevät odotusajalla testaus- ja sertifiointitoimenpiteitä porrastetusti sekä testaavat käyttöönottoa. Ennen lopullista käyttöönottoa kaikki markkinatoimijat on saatava samaan valmiuteen datahubin käyttöönotossa.

 

Lisätietoja:

Fingrid Datahub Oy, toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, p. 030 395 5235

Työ- ja elinkeinoministeriö, osastopäällikkö Riku Huttunen, p. 029 504 7277

Energiavirasto, ylijohtaja Simo Nurmi, p. 0295 050 011