;
25.9.2019 10:00
Aktuellt, Elmarknaden

Datahubb skjuts upp till 2022

Ibruktagandet av elhandelns centraliserade system för informationsutbyte, datahubben, skjuts upp till början av år 2022. Målet var ursprungligen att ta i bruk datahubben i april 2021. Det blev nödvändigt att skjuta upp ibruktagandet då det framkom att en del detaljhandlare och innehavare av distributionsnät inte kunde hålla datahubbens nuvarande tidtabell. Då datahubben tas i bruk, måste alla marknadsaktörer göra det samtidigt. En ibruktagningsförordning förbereds i samarbete mellan Fingrid Datahub Oy, Arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten. Datumet för då datahubben ska tas i bruk bekräftas av statsrådets förordning under de kommande veckorna.

Fingrid bygger som bäst upp ett datahubbssystem för elhandelns centraliserade informationsutbyte. Systemet kommer att samla information från cirka 3,7 miljoner förbrukningsställen. Projektet har förberetts i nära samarbete med olika intressenter. I februari 2019 trädde en ändring i elmarknadslagen i kraft, som ålägger detaljhandlare och innehavare av distributionsnät att använda datahubben och att genomföra de förberedande åtgärder som krävs för att kunna ta tjänsterna i bruk. Alla marknadsaktörer måste ta i bruk datahubben samtidigt.

Fingrid Datahub Oy har i enlighet med elmarknadslagen samlat information om nuläget och om beredskapen att ta i bruk datahubben. Resultatet visar att cirka 30 procent av distributionsnätets förbrukningsställen skulle falla utanför datahubben om den tas i bruk i april 2021. En del marknadsaktörer har ännu inte ens leveransavtal för de informationssystem som behövs för att ta i bruk datahubben. Förseningen av ibruktagandet är i medeltal 6–12 månader. Efter tilläggsutredningar och samtal med aktörerna är det uppenbart att alla inte kan ta igen förseningen.

Ledningen i Fingrid Datahub Oy, Arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten har en klar bild av situationen och de kommande åtgärderna inför ibruktaganadet av datahubben:

– Vi är besvikna över att marknadsaktörerna inte har kunnat hålla den tidtabell som alla trots allt har känt till under flera års tid. Jag tror ändå att vi kommer att få alla marknadsaktörer att ta i bruk datahubben på ett lyckat sätt. Det som krävs är nära samarbete, öppenhet och mera transparens. Datahubbsprojektet är viktigt för Fingrid och vi kommer att göra vårt yttersta för att all kan hålla den nya tidtabellen, berättarFingrid Datahub Oy:s verkställande direktör Asta Sihvonen-Punkka. 

─ Datahubben är en väsentlig del av framtidens flexibla elsystem. Tyvärr förorsakar förseningen ekonomiska förluster och extra kostnader för de aktörerna som håller tidtabellen. Förseningen kan också påverka andra utvecklingsprojekt för intelligenta elsystem. Arbets-och näringsministeriet kommer därför snarast att utarbeta en förordning som fastställer datumet för ibruktagandet av datahubben. Vi förväntar oss att verksamhetsutövare och deras systemleverantörer arbetar målmedvetet för att hålla den här tidtabellen. Om detaljhandlaren inte kommer att kunna ta i bruk datahubben vid det utsatta datumet, ska detaljhandlaren i god tid informera sina kunder om att de måste byta detaljhandlare, säger överdirektör Riku Huttunen vid Arbets- och näringsministeriet.

─ I enlighet med förordningen som Arbets- och näringsministeriet förbereder, kommer Fingrid Datahub Oy att sätta konkreta och mätbara etappmål för ibruktagandet av datahubben samt rapportera regelbundet till Energimyndigheten över hur målen framskrider. Utgående från det, kommer vi att övervaka hur etappmålen nås och snabbt ingripa om en innehavare av distributionsnät eller en deltajhandlare inte håller den nya tidtabellen för ibruktagandet av datahubben. Exempelvis kan Energimyndigheten förordna nödvändiga åtgärder och om nödvändigt, förelägga ett vite. Som en följd av försummelse kan Energimyndigheten dessutom ålägga böter. Vi vill framhålla att innehavare av distributionsnät och detaljhandlare är ansvariga för sina egna projekt och därmed också ansvariga för sina avtalsparters verksamhet. Vi förväntar oss att alla aktörer senast nu tar förberedelserna inför datahubben på allvar och försäkrar sig om att hålla tidtabellen, säger överdirektör Simo Nurmi vid Energimyndigheten.


Nytt datum för ibruktagandet beaktar tidtabellen för avräkning av obalanser

Fingrid Datahub Oy föreslår att det nya datumet för ibruktagandet av datahubben är 21.2.2022. Ibruktagningsförordningen reglerar datumet för ibruktagandet. Det nya datumet tar bland annat tidtabellen för ändring av avräkning av obalanser i beaktande. Enligt preliminära beräkningar förorsakar förseningen Fingrid Datahub Oy tilläggskostnader på cirka 8–9 miljoner euro per år.

Alla tänkbara åtgärder vidtas för att säkerställa ibruktagandet och tilläggstiden utnyttjas så effektivt som möjligt. Före slutet av 2019 kommer Fingrid Datahub Oy att göra upp en ny plan för ibruktagandet av datahubben. I planen ingår konkreta, mätbara etappmål som Energimyndigheten och Fingrid Datahub Oy kommer att följa upp noggrant. Fingrid Datahub följer regelrätt upp hur projektet framskrider tillsammans med både Energimyndigheten och Arbets- och näringsministeriet. Energimyndigheten har en central roll gällande tillsynsåtgärder.

Marknadsaktörer som har följt den ursprungliga tidtabellen för ibruktagandet av datahubben, utför gradvisa testningar och certifieringar under väntetiden, samt testar ibruktagandet. Före den slutliga ibruktagandet måste alla marknadsaktörer ha samma beredskap att ta i bruk datahubben.

 

Mer information:

Fingrid Datahub Oy, verkställande direktör Asta Sihvonen-Punkka, tfn 030 395 5235

Arbets- och näringsministeriet, avdelningschef Riku Huttunen, tfn 029 504 7277

Energimyndigheten, överdirektör Simo Nurmi, tfn 0295 050 011